Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. длъжен ли е въззивния съд, при констатиране на допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с разпределението на доказателствената тежест, задължително да даде указания на страните за възможността да предприемат тези процесуални действия, които поради грешно разпределение на доказателствената тежест или непълнота на дадените в доклада указания не са събрани в първата инстанция“, за който се твърди, че е разрешен в противоречие с решение №60101 от 14.10.2021 г. по гр. д. №655/2021 г., І г. о. на ВКС и ТР №1 от 09.12.2013 г. по т. д. №1/2013 г., ОСГТК на ВКС; 2. дали от въззивния съд е допуснато нарушение на правилата за тежестта на доказване и дали извода на съда, че тежестта на доказване е на ответника съобразно изложената по-надолу в изложението практика на ВКС“; 3. „за доказателствената сила на констативния нотариален акт относно правото на собственост, по който въззивното решение противоречи на практиката на ВКС“, за който се твърди, че е разрешен в противоречие с решение №335/23.04.2009 г. по гр. д. №841/2008 г. на ІV г. о. на ВКС и решение №176/24.10.2013 г. по гр. д. №550/2012 г., ІІ г. о. на ВКС;

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно съдържанието на понятието „трети лица” по смисъла на чл. 181, ал. 1 ГПК? (По иск срещу „Мирела” ООД да заплати на основание чл. 403, ал. 1 ГПК имуществени вреди вследствие на наложена възбрана върху ателие, изразяващи се в платена неустойка по договор за посредническа поръчка и анекс към договора.)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

№1; решение №248 от 07.01.2020 г. по гр. д. №4193/2018 г. на ВКС, IV г. о. – по въпрос №2 и ППВС №4/23.12.1968 г. и решение №196 от 03.02.2021 г. по гр. д. №925/2020 г. на ВКС, IV г. о. – по въпросите под №3.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1 касаторът е обосновал общо основание за допускане касационно обжалване. Въпреки това не е налице основание за допускане касационно обжалване, тъй като не е налице сочената допълнителна предпоставка. Въззивният съд не е разрешил посочения правен въпрос в отклонение от задължителната практика на ВКС, изразена в т. 17 Тълкувателно решение 4/18.06.2014 г. по тълк. д. 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, както и решение 13 от 18.07.2017 г. по т. д. 2642/2015 г., ВКС, I ТО, съгласно която предмет на делото при предявен иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, за установяване на вземане, за което е издадена заповед за изпълнение на задължение на основание чл. 417, т. 9 ГПК /отм./, на основание запис на заповед, е твърдението на ищеца относно вземане, на основание запис на заповед. В производството по чл. 422, ал. 1 ГПК, ищецът доказва редовен от външна страна запис на заповед, удостоверяващ подлежащо на изпълнение задължение.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дължи ли съдът даването на указания за опровергаване на доказателствената сила на актовете за държавна собственост, когато е заявено оспорване от страната на същите?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се поддържа основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – противоречие с практиката на ВКС, съответно: противоречие с решение №130 от 19.07.2017 г. по гр. д. №4258/2016 г. на IV г. о., решение №766 от 03.02.2011 г. по гр. д. №1590/2009 г. на I г. о. и решение №362 от 15.07.2010 г. по гр. д. №536/2010 г. на II г. о. (за първия въпрос); решение №18 от 04.03.2022 г. по т. д. №454/2021 г. на I т. о. (за втория въпрос); решение №7/27.01.2015 г. по гр. д. №2427/2014 г. на III г. о. и решение №26 от 19.03.2018 г. по гр. д. №554/2017 г. на IV г. о. (за третия въпрос); решение №40 от 17.06.2021 г. по гр. д. №2041/2020 г. на I г. о. (за четвъртия въпрос); решение №69/27.07.2020 г. по гр. д. №2026/2019 г. на III г. о. (за петия въпрос).

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/ Следва ли ответникът да упражнява фактическо владение върху процесния имот – лично или чрез другиго и само по този начин да препятства ищеца да ползва и получава плодовете и добивите от своя имот, за да се приеме наличието на предпоставките на чл. 59 ЗЗД, вкл. и в случай на незаконно отнети от същия ответник недвижими имоти, които са били застроени от него с незаконни сгради и върху които са направени други промени без законно основание, водещи до невъзможност собственикът да упражнява каквато и да било фактическа власт върху тях, обуславящи прилагането на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ и последните норми специални ли са по отношение на общия фактически състав на чл. 59 ЗЗД; 2/ Констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК в полза на трето лице, може ли да служи сам по себе си като доказателство за владение на процесния имот от това лице и в случаите на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ, когато този констативен акт не е отменен по иск на действителния собственик; 3/ Издаденият и съставен акт за общинска или държавна собственост в случаите на приложението на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ, може ли да служи като доказателство за своене на незаконно отнетия имот или служи като доказателство за завземане на имота, особено ако конкретните обстоятелства при издаването му и отнемането на имота, са изтъкнати от страната, на която придобивното основание на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ се противопоставя и носи ли тежестта на доказване и как я установява и доказва страната, която се позовава на придобивна давност; 4/ Длъжен ли е съдът да зачете само диспозитивите на влезли в сила в законна сила съдебни решения, без да отчете доказателствената сила на мотивите им, които мотиви в хода на самото конкретно исково производство страната не е опровергала по какъвто и да било начин. По първия въпрос се поддържа, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВС и ВКС – ТР №6 от 10.06.2006 г. по т. д. №6/2005 г. на ОСГК на ВКС, както и с практиката на ВКС, обективирана в решение №252/23.01.2015 г. по гр. д. №2858/2014 г. III г. о., решение №319 от 12.03.2014 г. по гр. д. №5343/2013 г. на I г. о. и решение №140 от 06.12.2016 г. по гр. д. №1109/2016 г. на II г. о.. По втория въпрос се твърди противоречие със задължителната практика на ВКС – ТР №11/21.03.2013 г. по т. д. №11/20012 г. на ОСГК на ВКС и ТР №3/29.11.2012 г. по т. д. №3/2012 г. на ОСГК на ВКС. По третия въпрос се поддържа противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №84 от 31.03.2014 г. по гр. д. №7163/2013 г. на I г. о. и решение №60151 от 11.11.2022 г. по гр. д. №3471/2020 г. на II г. о., а по отношение на четвъртия въпрос – противоречие с решение №57/27.02.2018 г. по гр. д. №2736/2017 г. на IV г. о. Същевременно с това и по четирите въпроса, за които се твърди че са разрешени от въззивния съд в противоречие със задължителната и казуалната практика на ВКС, касаторът поддържа, че по отношение на тях е налице и основанието на т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като въпросите имат значение за точното прилагане на закона. Отделно от това се поддържа и наличието на очевидна неправилност на решението по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК с обосновка за допуснато нарушение на материалния закон и с несъобразяване на задължителна съдебна практика на ВКС.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Притежава ли материална доказателствена сила частен свидетелстващ документ спрямо трето лице, неучаствало в съставянето му?
Как следва да процедира съдът, за да приеме за осъществени по смисъла на чл. 235, ал. 2 ГПК релевантни за спора факти?