Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане

Определения, постановени по реда на чл. 288 ГПК, с които не се допуска касационно обжалване.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

обуславя изхода на спора. Поддържа, че не е налице основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК поради това, че изложените от касатора аргументи касаят съществото на спора и изискват по-задълбочен анализ на доказателствата. Релевира доводи за правилност на решението и съобразяване с практиката на ВКС. Претендира присъждане на направените разноски, включително на юрисконсултско възнаграждение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Василева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1/ В хипотеза на банков кредит, сключен с потребител, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чужденстранната валута /швейцарски франкове/, посочена в кредитния договор, кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, поради което процесният договор не се счита сключен в резерваната валута на страната /евро/ и връщането на кредита се дължи в чуждестранната валута /швейцарски франкове/, може ли съдът да присъди на ищеца-потребител левовата/евровата равностойност на сумите, които са надплатени поради нищожни клаузи от този договор за банков кредит? Следва ли в тази хипотеза съдът служебно да присъди исковите суми в чуждестранната валута – швейцарски франк? Сочи се противоречие с Тълкувателно решение №4/29.04.2015 г. по т. д. №4/2014 г. на ОСГТК на ВКС. 2/ В хипотеза на предявен иск от потребител срещу търговско дружество – банка, за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от увеличение на вноска по договор за кредит, въз основа на клаузи, обявени за нищожни на основание чл. 143 ЗЗП и чл. 146 ЗЗП, следва ли потребителят да доказва наличие на противоправно поведение на конкретен служител на банката или е достатъчно да докаже наличие на противоправно поведение на търговското дружество – банка? Считат, че поставеният въпрос е от значение за точното прилагане на закона, както и развитието на правото. Поддържат, че определената от първоинстанционния съд и приета от въззивния съд правна квалификация по чл. 49 ЗЗД, във вр. с чл. 45 ЗЗД на исковете за обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищците от увеличаване на вноската по процесния договор за кредит, е неправилна, поради което решението в тази част е очевидно неправилно – основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

не отговарят на условията за допустимост, приети в трайната практика на Върховния касационен съд, тъй като са насочени изцяло към правилността на решението, възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд и във връзка с обсъждането на събраните по делото доказателства от въззивния съд. Наведен е довод, че въпросите, с които е обосновано допускането на касационно обжалване са неточно и неясно формулирани, тъй като не е посочено към коя хипотеза на поддържаното от касатора основание за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК следва да бъде подведен всеки един от тях. Твърди се, че по тези въпроси има пълна и ясна правна уредба, която не се нуждае от допълнително тълкуване, съответно е налице трайна, точна и непротиворечива практика, която не се нуждае от осъвременяване и разглеждането на делото от касационната инстанция би било безпредметно с оглед точното прилагане на закона и развитието на правото. Развити са съображения по отделните въпроси и е изразено становище, че те не покриват нито общата предпоставка за достъп до касация по чл. 280, ал. 1 ГПК, нито специалната такава по т. 3 на с. алинея. Направено е искане да не бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Въззивният съд следва ли да упражни косвен съдебен контрол върху административен акт за възстановяване на земеделски земи, когато върху него е упражнен пряк съдебен контрол? 2. Следва ли при оспорване правото на собственост на дружеството-ответник на придобивното основание по чл. 17а ЗППДОП /отм./, съдът да изследва въпроса, собственик ли е държавата на конкретно имущество? 3. Допустимо ли е въззивният съд да не обсъди всички събрани по делото доказателства заедно и по отделно, както и всички доводи на страните, свързани с твърденията им?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. При предявен отрицателен установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК какъв е предмета на спора, по който съдът следва да се произнесе по същество – правото на собственост на ищеца или правото на собственост на ответника? По предявен отрицателен установителен иск включва ли се в предметната рамка на спора разглеждане на заявеното от ищеца право на собственост или твърденията му за наличие на такова имат значение единствено за допустимостта на иска, като абсолютна процесуална предпоставка за разглеждането му? Съставлява ли съществено процесуално нарушение произнасянето на съда по отрицателен установителен иск само въз основа на твърдения, обосноваващи правото на собственост на ищеца, а не на твърдения за липса на право на собственост на ответника? По тази група въпроси се твърди противоречие с ТР №8/2012 г. на ОСГТК на ВКС и Решение №47/21.07.2021 г. по гр. д.№2925/2020 г. на ВКС, ІІ гр. о. и Решение №35/11.04.2017 г. по гр. д.№3475/2016 г. на ВКС, 1 гр. о. Втората група въпроси, по които се твърди това основание, са за правомощията на възивната инстанция и следва ли да бъдат обсъдени от него всички възражения и оплаквания, обективирани във въззивната жалба. Твърди се проиворечие с ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, синдикът е заявил искане за допускане на касационно обжалване и на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Йонкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е фактологичен, а не правен и не кореспондира с решаващите мотиви на въззивния съд, нито спрямо същите са относими разрешенията в цитираната практика на ВКС. Вторият въпрос не кореспондира с действителното съдържание на мотивите, в които съдът е коментирал всеки от доводите, относими към твърдението на ищеца за нищожност на договорите за финансов лизинг, като сключени в противоречие с чл. 152 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от ВКС ще допринесе за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а също и когато се налага тълкуване на неясни, непълни и противоречиви закони, с цел създаване на съдебна практика по тях или осъвременяването й. Точното прилагане на закона и развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, което е налице във всички случаи, при които приносът в тълкуването осигурява разглеждане и решаване на делата според точния смисъл на законите.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право