Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане

Определения, постановени по реда на чл. 288 ГПК, с които не се допуска касационно обжалване.

Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане

Определения, постановени по реда на чл. 288 ГПК, с които не се допуска касационно обжалване.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

за определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди след извършване на задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства по делото, както и на тяхното конкретно значение за точното прилагане на принципа на справедливост, при предявен иск за обезщетение за репариране на такива вреди, настъпили в резултат от незаконно обвинение, пряка и непосредствена последица от увреждането и необходимост за излагане на мотиви в тази връзка от съда. Посочва, че по този въпрос решението противоречи на ППВС№4/23.12.1968год.-т. 2, на ТР №3/22.04.2005год. по т. дело №3/2004год. на ОСГК на ВКС- т. 3 и 11 и на ТР№1/04.01.2001год. на ОСГК на ВКС-т. 19. Вторият поставен въпрос е относно това как се определя и какво е съдържанието на понятието „справедливост“ изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД. Посочва, че по този въпрос решението е в противоречие с решение №172 от 12.07.2017год., по гр. дело №4357/2016год., на ВКС, IV г. о., , решение №28 от 06.02.2018год. по гр. дело,№1639/2017год., на ВКС, IV г. о. и решение №210 от 30.10.2013год., по гр. дело №70/2013год. на ВКС, III г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Кога настъпва предсрочната изискуемост на банков договор за заем, ако има клауза за автоматична предсрочна изискуемост?“ и 2. „При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“. Твърди, че по двата въпроса е налице противоречие в съдебната практика, като по същество поддържа несъгласие с тълкувателните разяснения, дадени по т. 18 ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. №4/2013 г., ОСГТК и ТР №5/21.01.2022 г. на ВКС по т. д. №5/2019 г., ОСГТК. Според касатора не е допустимо чрез тълкувателни решения да се преодолее постигнатото съгласие между страните, тъй като договорите имат характер на частен закон между страните, в случай че не противоречат на законите и добрите нрави. В този смисъл, заявява съгласие с изразеното особено мнение по ТР №5/2019/21.01.2022 г. на ВКС. Уредената в чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК допълнителна предпоставка за допускане на въззивното решение до касационното обжалване касаторът обосновава с твърдението за наличие на противоречива съдебна практика, поради което решаването на настоящия казус ще бъде от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

кой е собственик на процесния имот. Към датата на исковата молба на касатора не е било известно обстоятелството за преобразуване чрез вливане и отделяне на първоначалния ответник. Чл. 10, ал. 1 от договора съдържа неверни данни, че продавачът е представил документи за собственост на имота. Между страните не са били разменяни документи, а предварителният договор е бил изпратен по пощата. Касаторът е направил възражение за неизпълнен договор по чл. 90 ЗЗД, което е основателно. Ответникът не е посочил, че желае прилагането на чл. 87 ЗЗД, както е приел съдът, дописвайки договора между страните.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в исковата молба и във въззивната жалба. Не става ясно защо съдът не приема особеното мнение на вещото лице от състава на тройната експертиза. Не са налице мотиви относно липсата или наличието на деликтна отговорност спрямо ответниците.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

е изследван и преди от съдията-докладчик, няма предпоставки за връщане на делото на досъдебното производство. Подсъдимият е получил парите и въвел в заблуждение моята доверителка. С оглед размера на вредата, в нашия случай считам, че не следва делото да се връща на СРП“. В протокола липсват отбелязани други изявления на адв. И. Г.. Съдът е посочил, че за да бъде ангажирана отговорността на ответника по чл. 45 ЗЗД, поведението му следва да е противоправно, т. е. в противоречие с правна норма, добрите нрави или морала. В случая посоченото наказателно дело е образувано въз основа на обвинителен акт, с който е повдигнато обвинение на Н. Н. за деяние по чл. 209, ал. 1, предл. първо НК - измама. Явяващият се в съдебна зала пълномощник на пострадалата от това престъпление следва да поддържа обвинението и не е противоправно поведението му, ако изкаже становище за наличие на вина у подведения под отговорност. Поведението на процесуалния представител, изразяващо се в становище по искане на прекратяване на делото, не може да се счете за противоправно, ако то е в рамките на вече повдигнатото обвинение. Съдът е приел, че при съвкупната оценка на ситуацията, липсват дори индиции, че изразите са отправени умишлено при нарушаването етичните стандарти за добросъвестното упражняване на адвокатската професия - с единствената цел да уязвят ищеца. Действително, от събраните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите С. Б., Н. Г. и Б. К., които въззивния съд е приел за достоверни, се установява наличието на някакви твърдения, които ответникът е направил преди съдебното заседание, но същите не са предмет на настоящото дело, тъй като в исковата си молба и уточнението към нея от 04.06.2012 г. ищецът е заявил, че твърденията, които са го увредили, са отправени на 01.11.2010 г. в съдебно заседание по н. о. х. д. №8157/2018 г. на Софийски районен съд. В тази насока са изложени съображения, че с оглед принципа на диспозитивното начало, уреден в чл. 6 ГПК, съдът следва да се произнесе само по предявеното спорно материално право, което е очертано с неговите правопораждащи юридически факти и предметно съдържание. Произнасянето по различни факти, които ищецът не твърди, би било не само нарушение на този принцип, но и би осуетило защитата на ответника, защото той се защитава срещу фактите, които се твърдят в исковата молба. В заключение въззивният съд е достигнал до извода, че в конкретния случай не е налице противоправно поведение от страна на ответника и не е осъществен фактическият състав на непозволеното увреждане по смисъла на чл. 45, ал. 1 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно прилагането на критерия на чл. 52 ЗЗД за справедливост при определяне обезщетение за неимуществени вреди и по-конкретно: 1/ какви са критериите, които определят понятието “справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди; 2/ длъжен ли е съдът да извърши анализ и преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и събрани доказателства, имащи значение за прилагане принципа на справедливост на обезщетението и да изложи мотиви за значението на същите при формиране на крайния извод за размера; 3/ длъжен ли е съдът да посочи в мотивите причините, поради които при определяне на справедливия размер на обезщетението не е взел предвид доказани по делото факти на търпени душевни болки и страдания от пострадалото лице. Твърди се противоречие с практиката по ППВС №4/1968г., Тълкувателно решение №1/2013г. на ОСГТК и практика на Върховния касационен съд по отделни казуси.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

не са решени в противоречие с цитираната практика на ВКС. Същевременно се излагат съображения за неоснователност на оплакванията за допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закон. Претендират се разноски за касационната инстанция.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Евгений Стайков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

дали по отношение на една и съща ВяЕЦ са приложими две преференциални цени в една и съща календарна година в зависимост от определеното НСП, признаването за незаконосъобразно на Решение СП-5/28.03.2019 г., не би разрешило правния спор, поради което не следвало да се извършва и инцидентен съдебен контрол на това решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела