Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 124 ал. 1 ГПК

Видове искове
Чл. 124. (1) Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „За наличие на правен интерес от подаването на така предявения иск, свеждащ се до разглеждане на свободата в гражданското право всеки да предявява иск съобразно търсеното от него право на защита и 2.,, Дали едно правно действие по отблъскването на други лица от владението на имота включва изричното им уведомление /което пък от своя страна би било безполезно съобразно статута на придобивната давност/, или самият факт на недопускането и ограничаването на достъпа им до имота /механично чрез заключване и ограждане/ включва знанието или незнанието на страните за възприетите правни норми и факти“. Счита, че подобни казуси са решавани противоречиво и практиката следва да бъде уеднаквена.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

относно погасяването на правото на строеж на бъдещата масивна шестетажна сграда (дали по силата на закона или чрез едностранния акт на отказ от права) и приетия от съда извод за погасяване на правото да се иска разваляне на двустранния договора, не представлява произнасяне по предявения иск – погасяването на правото на строеж не води до погасяване на правото да се иска разваляне на двустранния договор, а произнасянето на съда по въпроса за погасяване на съпътстващия акт (учредяване на правото на строеж) не е произнасяне по предявения иск. Във връзка с довода за очевидна неправилност на въззивното решение касаторите поддържат, че в нарушение на задължението си по чл. 236, ал. 2 ГПК съдът не е извършил задълбочена преценка относно правното значение на направения от ответника отказ от учреденото му право на строеж. Въззивният съд, въпреки че възприема и препраща към мотивите на първата инстанция, не придава никакво правно значение на отказа, доколкото приема, че към датата на отказа, правото на строеж, учредено в полза на ответника, е погасено по давност. На сторения отказ се придава значение, каквото той няма. Сочи се, че съгласно трайно установената съдебна практика, отказът от право на строеж е в полза на собственика на земята като аргумент от правилото на чл. 67 ЗС; следователно като се е отказал от правото си на строеж, ответникът е освободил имота на касаторите от вещната тежест, с която той е бил обременен. Направеният от ответника отказ от предоставеното му вещно право не може да се тълкува в полза на ответника и в този смисъл да се формира извод, че от датата на отказа започва да тече правото на касаторите да развалят договора. Оспорва се и изводът на въззивният съд, че след като правото на строеж в полза на ответника е било погасено към датата на направения отказ, то срокът за разваляне на договора е започнал да тече от сключването му и е изтекъл преди вписване на отказа и преди предявяване на иска. За неправилен се сочи изводът, че правото да се развали договора поради неизпълнение започва да тече от момента, в който е породил действие, приемайки че началото на действието му е датата на сключването му. Сочи се, че в подкрепа на това е и фактът, че в договора липсва уговорка владението върху прехвърляните идеални части от имота да бъде предадено на приобретателя в деня на подписване на договора, от което може да се направи извод, че прехвърлителят не е изразил воля вещнопрехвърлителният ефект на договора да породи действие в деня на неговото сключване. Поддържа се, че въззивният съд не е формирал извод относно правата на ищците и съществуващите задължения на ответника, поети с двустранния договор, а се е ограничил до извода, че правото на ищците да развалят договора е погасено по давност, без да обсъжда доводите им, че както техният наследодател, така и те, не са имали основания да се съмняват в намеренията на ответника да изпълни задълженията си по договора. Срокът да се развали договора е давностен и когато има позоваване от някоя от страните по него, че това право е погасено, съдът е длъжен да изследва дали той е спиран или прекъсван. Твърди се, че след като в хода на настоящото производство ответникът потвърждава извършения отказ от правото на строеж, в частност че не възнамерява да изпълни задълженията си по договора, то няма как да се приеме, че срокът за разваляне на договора е изтекъл към датата на подаване на исковата молба. В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят въпроси в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК и чл. 280, ал. 2, предл. второ и трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мими Фурнаджиева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Към кой момент следва да се преценява дали са налице законовите предпоставки за възстановяване на правото на собственост върху даден имот по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС? Възможността мероприятието, за което е отчужден имотът, да бъде осъществено /реализирано/ в друга, свободна от застрояване и съседна на имота площ, основание ли е да се приеме, че имотът подлежи на реституция по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС? Съответно: При изследване на наличието на предпоставките за реституция на даден имот по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, има ли значение дали някои от изградените върху него, но несъществуващи вече съоръжения могат да бъдат наново изградени в съседен свободен имот? Има ли обратно действие нормата на чл. 7, ал. 4 ЗДС /нова, ДВ, бр.17/2009 г./, предвиждаща забрана за реституиране на имоти- публична държавна собственост?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Дали е явно и несъмнително владението, осъществено само и единствено чрез другиго, в хипотезата при която държателят не е заявил пред трети лица и пред действителния собственик, че държи имота в полза на трето лице?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се твърди противоречие с решение №50/21.07.2017 г. по гр. д. №4880/2014 г. на ВКС, ІV г. о.; решение №38/19.05.2017 г. по гр. д. №3438/2016 г. на ВКС, ІІ г. о. и решение №95/28.08.2019 г. по гр. д. №3543/2018 г., III г. о.); 4. „Явява ли се нищожно /невзето/ решение на Общо събрание на съдружниците на ООД, при което данни за факта на провеждане на ОС /време, място, обстоятелства по вземане на решенията/ се съдържат единствено в документ, обективиращ едностранни волеизявления на единия съдружник?“; 5. „Явяват ли се нищожни като излизащо извън пределите на компетентност на общото събрание решения с дневен ред за изключване на съдружник, при което волеобразуващият орган се формира единствено от капитала на изключвания съдружник?“ (по тези материалноправни въпроса се твърди противоречие със задължителната практика на ВКС, намерила израз в тълкувателните разяснения по т. 1 ТР №1/06.12.2002 г. на ВКС по т. д. №1/2002 на ОСГК на ВКС) и 6. „Допустимо ли е при ОС на съдружниците на ООД с дневен ред относно изключване на съдружник изключваният съдружник единствено със своя дял от капитала да отмени обсъждането и гласуването на дневния ред, да потвърди действията си, които са станали повод за иницииране на процедура по изключването му и да отмени ОС за изключването му?“ (твърди се, че правният отговор на този материалноправен въпрос ще способства както за точното прилагане на закона, така и за развитие на правото).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

123564 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право