чл. 45 ЗЗД

Непозволено увреждане
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

чл. 45 ЗЗД

Непозволено увреждане
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

по чл. 280, ал. 1 ГПК, които съставляват общото основание за допускане на касационно обжалване. Повдигнатите от него проблеми са няколко: а/ за доказването на причинно-следствена връзка между злополуката и уврежданията; б/ за задължението на въззивния съд да постанови решението си след преценка на всички събрани доказателства, вкл. заключението на вещото лице, свидетелските показания и то не изолирано, а с оглед на останалите доказателства; в/ за конкретните обстоятелства, които следва да се преценят, за да се определи размерът на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост. Във връзка с последното се поставя въпрос дали съдът следва да събира информация за доходите на пострадалото лице. Именно този въпрос касаторът сочи като такъв от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. В изложението се цитират три решения на Върховния касационен съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд в мотивите на постановения от него акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и да обсъди всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета на спора?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

решение №130/20.12.2018г. по гр. д.№4650/2017г. на ІІ г. о. на ВКС; ТР №4/06.11.2017г. по тълк. д.№4/2015г. на ОСГК на ВКС; решение №70 от 17.06.2021г. по гр. д.№3460/2020г. на І г. о. на ВКС и решение №17 от 15.03.2022г. по гр. д.№3889/2021г. на І г. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

няма съдебна практика и отговорът ще допринесе за точното тълкуване е прилагане на закона и за решаване на делата, по които този въпрос е спорен. Според касатора с отговора би се изяснила уредбата, засягаща обема на застрахователното покритие при настъпването на риска трудова злополука по смисъла на КСО и би се дал отговор на въпроса за приложимост на правните норми, регламентиращи тази материя.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

За задълженията на въззивния съд да прецени и обсъди всички събрани доказателства и доводите на страните и в контекста на дадените разяснения в Тълкувателно решение №1 от 09.12.2013 год. по тълк. дело №1/2013 год. на ОСГТК на ВКС. (По искове на основание чл. 49 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД за осъждане на Агенция „Пътна инфраструктура да заплати обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания, вследствие смъртта на сина на ищците, причинена от пътнотранспортно произшествие)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Снежанка Николова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. Въззивният съд длъжен ли е да установи собствена фактическа обстановка по делото, като анализира приобщените по делото доказателства; 2. В контекста на своевременно въведеното възражение за съпричиняване на вредоносния резултат пред първоинстанционния съд, въззивният следва ли да анализира свидетелските показания в тяхната цялост и взаимна връзка и да ги отнесе към мотивите на решението си; 3. В случаите когато вещото лице не притежава нужната квалификация и неговото заключение е оспорено пред първоинстанционния съд, въззивният съд, с оглед изясняване на делото от фактическа страна, длъжен ли е служебно да назначи експертиза, без да е въведено такова оплакване пред него; 4. Какъв е критерият за справедливост, влиза ли в обсега на обстоятелствата, определени като релевантни от ППВС №******г., присъждането на приблизително еднакви обезщетения за неимуществени вреди по сходни казуси; 5. Длъжен ли е съдът да изложи мотиви, как е приложил обществения критерий за справедливост и как е определил конкретния размер обезщетението за неимуществени вреди; 6. Справедливостта, като критерий за определяне паричния еквивалент на моралните вреди, включва ли обективните факти - стандартът на живот в страната и средностатистическите показатели за доходи по време на възникване на увреждането; 7. При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, следва ли съдът да се произнесе за социално-икономическите условия в страната (над 23 минимални работни заплати за страната - 650 лв. за м. август 2021 г.) и да ги вземе предвид в мотивите на решението си.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

За приложението на въведения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливостта при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди-болки и страдания, понесени от малолетни и непълнолетни деца от загубата на тяхната майка.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно извършването на деянието, неговата противоправност и виновността на водача на застрахования увреждащ автомобил, за причиняване на ПТП на 29.04.2020г., в резултат на което е настъпила смъртта на К. С., са разрешени със задължителна за гражданския съд сила, съгласно чл. 300 ГПК във вр. чл. 413, ал. 2 и ал. 3 НПК от влязлата в сила на 15.04.2021г. присъда №2/30.03.2021г. по нохд №45/2021г. на ОС – Търговище, с която водачът О. Б. С. е признат за виновен в това, че на 29.04.2020г., при управление на л. а. „Форд Фокус” с рег. [рег. номер на МПС] , без да има необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 1 ЗДвП, като не контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал, и по непредпазливост причинил смъртта на К. С..

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

обобщено се отнасят до това какви житейски отношения между братята и сестрите дават правото един от тях да получи обезщетение за неимуществени вреди, търпени по повод смъртта на починал брат или сестра. Съгласно разясненията на Тълкувателно решение №1/21.06.2018 г. по тълк. д.№1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в ППВС №4/25.05.1961 г. и ППВС №5/24.11.1969 г., а по изключение- всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени. Необходима предпоставка за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт в полза на такова друго лице (в случая- на брат и сестра за починал техен брат) е доказването на отношения извън традиционните в семейството, надхвърлящи обичайните си рамки на взаимна обич, морална подкрепа, духовна и емоционална близост между починалия и неговите братя/сестри. Това означава, че не е достатъчно наличието на формално родство и произтичащата от него близост между лицата. В съдебната практика (например решение №60143 от 01.12.2021 г. по търг. д.№1796/2020 г. на ВКС, ТК, I т. о. и решение №115/22.07.2021 г. по гр. д.№3069/2020 г. на ВКС, ГК, III г. о.) трайно се възприема, че следва да са се проявили конкретни житейски обстоятелства, обусловили създаването на по-голяма близост от тази, считана за нормална за съответната родствена връзка, поради което и вследствие смъртта на близкия човек преживелият родственик е понесъл такива морални болки и страдания, които в достатъчна степен обосновават правото на обезщетение за тях. Преценката за тези житейски обстоятелства е конкретна по всяко дело.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/ допустимо ли е въззивният съд да постанови решението си, без да обсъди всички доводи на страните и събраните по делото доказателства за релевантните обстоятелства, съвкупно и в тяхната взаимна връзка; следва ли съдебното решение да съдържа мотиви по всички повдигнати в производството въпроси; 2/ може ли да се ангажира отговорността по чл. 49 ЗЗД на Агенцията по вписванията като възложител на работата за противоправни действия на нейните служители, от които са произлезли вреди; надлежен ответник ли е Агенцията по вписванията по иска за непозволено увреждане, предявен от съдия по вписванията, който твърди, че служители на агенцията са му причинили вреди; 3/ може ли да се квалифицира като злоупотреба със служебно положение от страна на Министъра на правосъдието налагането на дисциплинарно наказание, което впоследствие е отменено като незаконосъобразна; представлява ли злоупотреба със служебно положение подаването на сигнали, докладни и жалби от служители, които сигнали са приети за неоснователни.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

123469 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела