Предстои добавяне

Предстои добавяне на основание.

Предстои добавяне

Предстои добавяне на основание.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

е изследван и преди от съдията-докладчик, няма предпоставки за връщане на делото на досъдебното производство. Подсъдимият е получил парите и въвел в заблуждение моята доверителка. С оглед размера на вредата, в нашия случай считам, че не следва делото да се връща на СРП“. В протокола липсват отбелязани други изявления на адв. И. Г.. Съдът е посочил, че за да бъде ангажирана отговорността на ответника по чл. 45 ЗЗД, поведението му следва да е противоправно, т. е. в противоречие с правна норма, добрите нрави или морала. В случая посоченото наказателно дело е образувано въз основа на обвинителен акт, с който е повдигнато обвинение на Н. Н. за деяние по чл. 209, ал. 1, предл. първо НК - измама. Явяващият се в съдебна зала пълномощник на пострадалата от това престъпление следва да поддържа обвинението и не е противоправно поведението му, ако изкаже становище за наличие на вина у подведения под отговорност. Поведението на процесуалния представител, изразяващо се в становище по искане на прекратяване на делото, не може да се счете за противоправно, ако то е в рамките на вече повдигнатото обвинение. Съдът е приел, че при съвкупната оценка на ситуацията, липсват дори индиции, че изразите са отправени умишлено при нарушаването етичните стандарти за добросъвестното упражняване на адвокатската професия - с единствената цел да уязвят ищеца. Действително, от събраните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите С. Б., Н. Г. и Б. К., които въззивния съд е приел за достоверни, се установява наличието на някакви твърдения, които ответникът е направил преди съдебното заседание, но същите не са предмет на настоящото дело, тъй като в исковата си молба и уточнението към нея от 04.06.2012 г. ищецът е заявил, че твърденията, които са го увредили, са отправени на 01.11.2010 г. в съдебно заседание по н. о. х. д. №8157/2018 г. на Софийски районен съд. В тази насока са изложени съображения, че с оглед принципа на диспозитивното начало, уреден в чл. 6 ГПК, съдът следва да се произнесе само по предявеното спорно материално право, което е очертано с неговите правопораждащи юридически факти и предметно съдържание. Произнасянето по различни факти, които ищецът не твърди, би било не само нарушение на този принцип, но и би осуетило защитата на ответника, защото той се защитава срещу фактите, които се твърдят в исковата молба. В заключение въззивният съд е достигнал до извода, че в конкретния случай не е налице противоправно поведение от страна на ответника и не е осъществен фактическият състав на непозволеното увреждане по смисъла на чл. 45, ал. 1 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

с допълнителен селективен критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК страната счита една част вътрешно противоречиви и неясни, а друга – неотносими към решаващите мотиви на въззивното решение и отговор на които не би бил от естество да промени правния резултат.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

касаторът се позовава на допълнителната предпоставка на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като твърди, че при постановяването на решението си въззивният съд се е отклонил от разрешенията, дадени в ТР №1/08.12.2013г. по тълк. д.№1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, решение №222/06.04.2017г. по т. д.№425/2015 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №134/30.12.2013г. по т. д.№34/2013 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №212/01.02.12г. по т. д.№1106/2010 г. на ІІ т. о. на ВКС/; 5. Под знание за неплатежоспособност следва ли да се разбира знанието на прихващащия кредитор за предстоящо вземане на решение от БНБ за отнемане на лиценза за осъществяване на банкова дейност на търговската банка или следва да се разбира като знанието на прихващащия кредитор за имущественото състояние на банката в това число за отрицателната й капитализация?; 6. При извършване на преценка за наличие на знание, съгласно чл. 59, ал. 3 ЗБН следва ли да бъдат взети предвид разпоредбите на всеки отделен договор за прехвърляне на вземане?Възможно ли е наличието или отсъствието на определени клаузи в цесионните договори да бъде прието за доказателство за знание по см. на чл. 59, ал. 3 ЗБН?Сключването на договори за прехвърляне на вземания на значителна стойност непосредствено преди отнемане на лиценза на банка, индиция ли е за знание на страните по цесиите относно неплатежоспособността на банката?; 7. Следва ли предвиденото знание по чл. 59, ал. 3 ЗБН да бъде установено ясно и недвусмислено с доказателствено средство, за да се приеме, че такова е налице, или е достатъчно поредица от факти и доказателства по делото да доказват субективното знание на кредитора, извършващ прихващане?Разпоредбата на чл. 59, ал. 3 ЗБН изисква ли доказване на знанието с преки доказателствени средства или е допустимо знанието да бъде доказано с косвени доказателства, с поредица от установени косвени факти и обстоятелства?.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно прилагането на критерия на чл. 52 ЗЗД за справедливост при определяне обезщетение за неимуществени вреди и по-конкретно: 1/ какви са критериите, които определят понятието “справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди; 2/ длъжен ли е съдът да извърши анализ и преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и събрани доказателства, имащи значение за прилагане принципа на справедливост на обезщетението и да изложи мотиви за значението на същите при формиране на крайния извод за размера; 3/ длъжен ли е съдът да посочи в мотивите причините, поради които при определяне на справедливия размер на обезщетението не е взел предвид доказани по делото факти на търпени душевни болки и страдания от пострадалото лице. Твърди се противоречие с практиката по ППВС №4/1968г., Тълкувателно решение №1/2013г. на ОСГТК и практика на Върховния касационен съд по отделни казуси.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

се твърди, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №38/27.02.2012 г. по гр. д. №1227/2011 г. по описа на ВКС, ГК, II г. о., решение №16/28.02.2013 г. по т. д. №218/2012 г. по описа на ВКС, ТК, II т. о., решение №504/26.07.2010 г. по гр. д. №420/2009 г. по описа на ВКС, ГК, IV г. о., решение №546/23.07.2010 г. по гр. д. №856/2009 г. по описа на ВКС, ГК, IV г. о., решение №81/07.07.2009 г. по т. д. №761/2008 г. по описа на ВКС, ТК, I т. о., решение №40/13.05.2010 г. по т. д. №566/2009 г. по описа на ВКС, ТК, I т. о., и решение №105/30.06.2011 г. по т. д. №944/2010 г. по описа на ВКС, ТК, II т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

„по отношение на надлежно направено възражение за нищожност на клаузите за неустойка в процесните договори, поради накърняване на добрите нрави“ в противоречие с т. 3 ТР №1/15.06.2010г. по тълк. д.№1/2009г. на ОСТК на ВКС, както и с решенията на Върховен касационен съд по т. д.№1907/2015 г. на ІІ т. о. и по т. д.№3633/2014 г. на І т. о.; по материалноправния въпрос „за критериите по чл. 20 ЗЗД при тълкуване на договорни клаузи и изводите на съда по прилагането на чл. 298, ал. 1 ТЗ“ в противоречие с решения по т. д.№523/2008 г. на ІІ т. о., по т. д.№666/2010 г. на І . о., по гр. д.№856/2009 г. на ІV г. о., по т. д.№761/2008 г. на І т. о., по т. д.№1843/2013 г. , по т. д.№317/2014 г. на І т. о., по т. д.№2483/2014 г. на ІІ т. о.; по процесуалноправния въпрос „с оглед на задължението на съда да обсъди всички доказателства и доводи на страните поотделно и в тяхната съвкупност и за това може ли съдът да обоснове решението си само на избрани от него доказателства, твърдения и доводи, без да изложи съображения защо отхвърля част от тях като неоснователни“ в противоречие с ППВС №1/1953г., ППВС №7/1965г., ППВС №1/1985г. и решение по т. д.№3633/2014 г. на І т. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

се твърди, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №216/04.01.2011 г. по т. д. №87/2010 г. по описа на ВКС, ТК, II т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела