Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Предстои добавяне

Предстои добавяне на основание.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Следва ли въззивната инстанция да реши спора, като обсъди всички събрани по делото доказателства, за да осигури точното прилагане на закона; 2. „След като чрез свидетелските показания по делото е установено, че в определен момент (24.05.1994 г.) между наследодателя на ответниците (Х. П.), наследодателката на ищците (М. П.) и техните родители (собственици към онзи момент на процесните имоти) е постигнато споразумение относно владението от този момент нататък на процесните имоти, не следва ли да се счита, че това е началото на владение в полза на договарящия (Х. П.)“; 3. „След като наследодателката на ищците (М. П.) приживе не е претендирала за процесните имоти и не ги е владяла повече от 10 г., а след смъртта й и нейните наследници не са владели и претендирали за дял, който би им се полагал по наследство от тяхната наследодателка, може ли да се приеме след повече от 26 г., че претенциите им по чл. 108 ЗС са основателни, след като първоначално праводателят на ответниците, а след смъртта му и ответниците, са продължили владението върху процесните имоти и основават правата си на придобивна давност и наследствено правоприемство“; 4. „Как следва да се тълкува частен писмен документ, с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, в който авторът на документа прави изявление в полза на определено лице; 5. „Следва ли уговорки между заинтересо-вани лица, след като тези уговорки касаят права върху недвижими имоти, да са нотариално удостоверени, за да се счита, че те поставят начало на придобивна давност в полза на уговарящ“; и 6. Следва ли въззивният съд, след като уважи ревандикационен иск, с решението си да отмени констативни нотариални актове за собственост на процесните имоти, придобити по наследство и давност, след като такава отмяна не е поискана от ищците с подаване на исковата молба. Бланкетно се релевира и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество дължи заплащане на държавна такса при отхвърляне на предявен иск с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

са дадени отговори в практиката на ВКС. Прието е, че в чл. 50, ал. 4 ГПК е уредена хипотезата на връчване на призовки, когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери лице, което е съгласно да получи съобщението. В този случай съдът трябва да разпореди връчването на съобщението да се извърши чрез залепване по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. От тълкуването на двете разпоредби следва изводът, че законодателят прави разлика между "напуснал" адреса и "липсата на достъп" до канцеларията. При липсата на констатация, че адресът е бил напуснат или че в регистъра е вписан нов такъв, приложение намира правилото на чл. 50, ал. 4 ГПК.(решение №2/25.02.2021 г. по гр. д. №2126/2020 г. на IV г. о.). Според решение №47/26.02.2018 г. по гр. д. №69/2018 г. на IV г. о. не съществува законово изискване в каква форма да бъде удостоверено, че връчителят е търсил адресата на съобщението, но не го е открил. Практиката е създала изисквания (преди изменението на чл. 47, ал. 1 ГПК с ДВ бр.86/2017г.) длъжностното лице да е търсило адресата поне три пъти по различно време в период от около един месец и същият да не е намерен на адреса, което връчителят да удостовери с подписа си. Формиран е извод, че не съществува изискване обаче за всяко от посещенията да е съставена отделна разписка, а е достатъчно писмено удостоверяване от страна на връчителя кога е извършил посещенията и че не е намерил адресата. Това може да стане валидно и с един документ. Когато търговец е призован веднъж по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, второ уведомление не се залепва. Съобщенията до него се прилагат по делото и се считат за редовно връчени. В този смисъл е и цитираното от касатора решение №34/15.05.2014 г. по т. д. №4652/2013 г. на I т. о. По отношение на удостоверяването на липсата на достъп до канцеларията или напускане на адреса в практиката на ВКС (решение №3/24.02.2021 г. по гр. д. №2635/2020 г. на IV г. о. и решение №15/09.03.2018 г. по гр. д. №3719/2017 г. на III г. о.) е прието, че когато връчителят посещава адреса, той установява дали там има табела с фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице и обявено работно или приемно време, има ли сграда или помещения, в които пребивава търговецът, негови представители или наети работници и служители, както и да отрази сведения относно пребиваването на търговеца на въпросния адрес и времето на това пребиваване. Ако не намери такива, връчителят трябва да положи усилия да събере сведения познат ли е на това място търговец с такава фирма, известно ли е някому юридическо лице с такова наименование и пребивавали ли са техни представители или работници и служители на посочения адрес и, по възможност, кога. Ако връчителят събере сведения, наред с констатациите си, той трябва да отрази в разписката към съобщението от кои лица ги е събрал, като впише имената и адресите им; ако сведенията изхождат от служители на други фирми, съответно техните имена, длъжности, адреси на фирмите, в които работят тези лица. Излагането на посочените констатации от връчителя е необходимо, за да се удостовери по надлежния ред кога и как са събрани сведения за пребиваването на търговеца на съответния адрес, извършена ли е обстойна проверка дали в сградата няма помещения, обитавани от служители на съответната фирма. Констатацията, че на адреса няма представители на адресата, без отразяване на посочените обстоятелства, опорочава връчването на съобщенията и призовките.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1/ Налице ли е годен обект на прехвърляне – с окончателен договор или заместващ го съдебен акт - при липса на описание на имота, поне по негови три граници, съгласно изискванията на ЗС и Правилника за вписванията? – допълнителен селективен критерий за допускане на касационното обжалване не е обоснован, доколкото цитираната в този раздел съдебна практика / решения по гр. д.№3635/2013 г., гр. д.№992/2018 г. ІІІ г. о., гр. д. №134/2019 г. ІV г. о., т. д.№50183/2016г. на ІV г. о. ВКС / според изложението на самия касатор / а и обективно / няма отношение към въпроса относно надлежната индивидуализация на обекта на предварителен договор, като условие за неговата действителност; 2/ Възможно ли е при налично изявление от изправната страна за разваляне на договор, другата страна, неизправна в случая, да поиска неговото обявяване за окончателен, вкл. по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД? Необходимо ли е изрично изявление за разваляне на договора, след като в него изрично е определен срок за неговото изпълнение? – допълнителен селективен критерий не е обоснован и по този въпрос; 3/ Възможно ли е да се прави надлежно искане от купувача, за обявявяне за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на имот, по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД, при категорична установеност на липса на парични средства у купувача? - допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, с решенията по гр. д.№6886/2013г. на ІІІг. о., гр. д.№215/2012г. на ІVг. о., гр. д.№1476/2011г. на ІVг. о. и определение по гр. д. №901/2018г. на ІV г. о. ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„Съдът има ли процесуално задължение да обсъди всички относими и допустими доказателства, представени пред него, и то съвкупно (в тяхната взаимна връзка и зависимост)?“. Поддържа, че въведеният въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВКС - решение №24/28.01.2010 г. по гр. д. №4744/2008 г., I г. о., решение №115 от 30.04.2013 г. по т. д. №805/2011 г., II т. о. и определение №443/29.06.2011 г. по т. д. №1087/2010 г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за корупцията в страната и чужбина. В изложението си по последната тема С., изказвайки вижданията си относно наличието на корупция в журналистическото съсловие, е бил запитан от водещата дали знае за корумпиран журналист в България, на който въпрос е отговорил с думите: „А. наистина ли не знаете?“ и последвало: „Ето ви го един А. Х., ето ви го един В. П.. Какви са тези, на които им е казано на 15-и декември цялата история на Н. за престъпната схема на Б. с ощетяване на държавата със стотици милиони, и те са си мълчали!? Аз бих пратил прокуратурата при тях, да ги разпита.“, а също и: „Има закон, има Наказателен кодекс. Всеки, който знае за престъпление, е длъжен да докладва на съответните институции. Защо не са го направили?“. Ищците твърдят, че ответникът е повторил горните обвинения в последващи негови публични изявления пред други медии, като са посочени „коментар“ от същата дата (11.02.2020 г.) пред сайта „ПИК“, при участие в публицистично предаване „Плюс-минус“ по Нова ТВ от 13.02.2020 г., в публично изявление в Народното събрание на 14.02.2020 г., в интервю пред „ПИК ТВ“ от 17.02.2020 г. и на страницата на сайта на „ПИК“ от 17.05.2020 г. Тези изяви на В. С. са гледани и четени от множество лица - зрители или читатели, пряко или на запис, и според ищците осъществяват съставите на обида (казване и извършване на нещо унизително за честта и достойнството, по смисъла на чл. 146 НК - всички фактически твърдения за прояви на корупция, като крайно осъдително поведение в актуалната правна и обществена среда) и клевета (разгласяване на позорно обстоятелство и приписване на престъпление - чл. 147 НК). П. и Х. твърдят още, че с цитираните изрази ответникът умишлено и преднамерено ги е увредил, като им е нанесъл неимуществени вреди, изразяващи се в отрицателни последици върху личността, честта, включително професионалната им дейност, тъй като и двамата са водещи и разпознаваеми журналисти в национална електронна медия, и за тях - като водещ на публицистично предаване, отразяващо актуалните събития в страната (вкл. и политическите такива) и директор на редакция „Новини, актуални предавания и спорт“ в телевизия БТВ - са от изключителна важност доброто им име и безупречната професионална репутация. От своя страна, В. С. оспорва исковете, като твърди, че при публичната му изява в процесното предаване не е осъществен нито един от елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане. Сочи, че в посоченото предаване не е обиждал и клеветил съзнателно, целенасочено и преднамерено ищците, както и не е изрекъл по повод на същите, че са „корумпирани телевизионни водещи“; не е изричал по отношение на тях каквито и да е фактически твърдения, а единствено своето лично оценъчно мнение, като се позовава на правото си на изразяване на лично мнение, прогласено в чл. 39 – чл. 41 КРБ и чл. 10 КЗПЧОС. Оспорва и размера на претендираните обезщетения.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право