Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 3 т. 1 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. […] (3) Не подлежат на касационно обжалване:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото (основание за допускане на касация по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) и същевременно са обусловили правните изводи на съда. 4/ Въведено е и искане за допускане до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, предложение последно ГПК - поради очевидна неправилност, тъй като въззивното решение не съответства на задължителните критерии при определяне на обезщетение за неимуществени вреди, установени от ВКС“. В писмен отговор насрещната страна оспорва наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване и основателността на касационната жалба. За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1/ В хипотеза на банков кредит, сключен с потребител, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чужденстранната валута /швейцарски франкове/, посочена в кредитния договор, кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, поради което процесният договор не се счита сключен в резерваната валута на страната /евро/ и връщането на кредита се дължи в чуждестранната валута /швейцарски франкове/, може ли съдът да присъди на ищеца-потребител левовата/евровата равностойност на сумите, които са надплатени поради нищожни клаузи от този договор за банков кредит? Следва ли в тази хипотеза съдът служебно да присъди исковите суми в чуждестранната валута – швейцарски франк? Сочи се противоречие с Тълкувателно решение №4/29.04.2015 г. по т. д. №4/2014 г. на ОСГТК на ВКС. 2/ В хипотеза на предявен иск от потребител срещу търговско дружество – банка, за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от увеличение на вноска по договор за кредит, въз основа на клаузи, обявени за нищожни на основание чл. 143 ЗЗП и чл. 146 ЗЗП, следва ли потребителят да доказва наличие на противоправно поведение на конкретен служител на банката или е достатъчно да докаже наличие на противоправно поведение на търговското дружество – банка? Считат, че поставеният въпрос е от значение за точното прилагане на закона, както и развитието на правото. Поддържат, че определената от първоинстанционния съд и приета от въззивния съд правна квалификация по чл. 49 ЗЗД, във вр. с чл. 45 ЗЗД на исковете за обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищците от увеличаване на вноската по процесния договор за кредит, е неправилна, поради което решението в тази част е очевидно неправилно – основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

са разрешени от въззивния съд в противоречие с Тълкувателно решение №1 от 09.12.2013 год. на ВКС по тълк. дело №1/2013 год., ОСГТК, Решение №74/26.07.2017 год. на ВКС по т. дело №1047/2016 год., І т. о., ТК, Решение №71 от 16.08.2017 год. на ВКС по гр. дело №60343/2016 год., ІІ г. о., ГК, Решение №63/24.02.2015 год. на ВКС по гр. дело №4054/2014 год., ІV г. о., ГК, Решение №47/21.07.2016 год. на ВКС по т. дело №828/2015 год., ІІ т. о., ТК, Решение №126 от 18.10.2019 год. на ВКС по т. дело №1785/2018 год., ІІ т. о., ТК, Решение №12/26.03.2019 год. на ВКС по т. дело №606/2018 год., І т. о., ТК и Решение №25 от 13.07.2022 год. на ВКС по т. дело №2357/2020 год., ІІ т. о., ТК /постановено във връзка с висящо гражданско дело, по което се пререшава спор по същия казус/, както и че същите са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хрипсиме Мъгърдичян

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Спрямо какви критерии следва съдът да определи размера на дължимото обезщетение по чл. 52 ЗЗД при преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства, от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта във връзка с прилагане на т. 11 ППВС №4/1968 г. и следва ли тези критерии да бъдат точно и ясно определени от въззивния съд за всеки деликт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

са разрешени от въззивния съд в противоречие с решение №224/20.07.2015 год. на ВКС по т. дело №4554/2013 год., І т. о., ТК, в което е прието, че когато в Общите условия страните са посочи ясно задълженията на застрахования, покритите рискове и изключенията от покритие, при наличието на обстоятелства, които водят до приложение на уговорените изключени рискове, застрахователят няма задължение за изплащане на застрахователно обезщетение; в този случай чл. 211 КЗ не следва да намери приложение при уреждане на застрахователни правоотношения за събития, които не са застрахователни, поради изключването им от застрахователно покритие по волята на страните и в противоречие с Тълкувателно решение №1 от 09.12.2013 год. на ВКС по тълк. дело №1/2013 год., ОСГТК, решение №388 от 17.10.2011 год. на ВКС по гр. дело №1975/2010 год., ІV г. о., ГК, решение №94/28.03.2014 год. на ВКС по гр. дело №2623/2013 год., ІV г. о., ГК, решение №55 от 03.04.2014 год. на ВКС по т. дело №1245/2013 год., І т. о., ТК, решение №63 от 17.07.2015 год. на ВКС по т. дело №674/2014 год., ІІ т. о., ТК, решение №111 от 03.11.2015 год. на ВКС по т. дело №1544/2014 год., ІІ т. о., в които е прието, че въззивният съд е длъжен да мотивира решението си съответно на изискванията на чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК, като изложи самостоятелни фактически и правни изводи по съществото на спора и се произнесе по защитните доводи и възражения на страните в пределите, обертани с въззивната жалба и с отговора по чл. 263, ал. 1 ГПК; преценката на всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, както и обсъждането на всички събрани по надлежния процесуален ред доказателства във връзка с тези факти, съдът следва да отрази в мотивите си, както и че същите са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хрипсиме Мъгърдичян

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дължи ли се държавна такса за въззивна жалба срещу решение на първоинстанционен съд за допускане на съдебна делба. Тази особеност на делбеното производство е в основата и на казуалното тълкуване, направено с Определение №266 от 08.10.2015 г. по ч. гр. д.№3726/2015 г. на ВКС, ІІ г. о., съгласно което цената на иска за делба се определя едва с решението по извършване на делбата. Това тълкуване подкрепя застъпваното от настоящия състав разбиране, че при преценката както за дължимите държавни такси, така и за допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, постановено във фазата по допускане на делбата, този съдебен акт следва да се приравнява на решенията, постановени по неоценяеми искове. Предвид липсата на разпоредба, която да ограничава достъпа до касационно обжалване на последните, касационната жалба на П. Л. Й. срещу въззивно Решение №39 от 13.04.2023 г. по в. гр. д.№56/2023 г. на ОС – Търговище се явява процесуално допустима от гледна точка разпоредбата на чл. 280, ал. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се твърди, че е налице допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие между изводите на въззивния съд и практиката на касационната инстанция, каквато не е посочена. Самостоятелното основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК за допускане на касационно обжалване, поради очевидна неправилност на въззивния съдебен акт, е аргументирано с необоснованост на изводите на въззивната инстанция относно приетия размер на съпричиняване на вредоносния резултат и справедливия по смисъла на чл. 52 ЗЗД размер на определеното обезщетение за неимуществени вреди.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

123267 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право