Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. […] (3) Към жалбата се прилагат: […]
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

обуславя изхода на спора. Поддържа, че не е налице основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК поради това, че изложените от касатора аргументи касаят съществото на спора и изискват по-задълбочен анализ на доказателствата. Релевира доводи за правилност на решението и съобразяване с практиката на ВКС. Претендира присъждане на направените разноски, включително на юрисконсултско възнаграждение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Василева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1/ Подлежи ли на връщане подадена въззивна жалба, по която е постъпило искане за освобождаване от държавна такса на основание чл. 83, ал. 2 ГПК, преди съдът да се произнесе по него с надлежен акт; 2/ С оглед принципа на служебно начало при извършване на служебна проверка по допустимостта на иска от страна на съда, същият длъжен ли е да събере държавна такса на молителя, ако установи, че искът е недопустим. По първия въпрос се сочи противоречие с ТР №1/17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС, а по втория – противоречие с определение по ч. гр. д. №1193/2013 г. на ІІ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, не обосновава наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Следва да се допълни, че изложеното В. в обстоятелствената част на исковата молба категорично сочи на твърдение за извършено спрямо него нарушение на чл. 3, ал. 2 ЗИНЗС-отнемане на лична движима вещ, което е уронило човешкото му достойнство и е породило чувство на страх, незащитеност и малоценност. Когато става въпрос за вреди, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл. 3 ЗИНЗС, има специален текст за отговорността на държавата – чл. 284, ал. 1 ЗИНЗС. В чл. 285, ал. 1 ЗИНЗС е предвидено, че исковете по чл. 284, ал. 1 се разглеждат по реда на глава 11 АПК. Цитираното от частния касатор определение на ВКС е неотносимо в случая, тъй като в исковата молба по която е образувано настоящото производство В. изрично твърди, че вредите са му причинени от незаконосъобразните действия на служител от затворническата администрация при и по повод изпълнение на служебните му задължения. Тези твърдения, при съобразяване и с разясненията по т. 8 ТП №2/2014 г. на ГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС, обосновават извод за предявен иск по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, подлежащ на разглеждане от административен съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

не отговарят на условията за допустимост, приети в трайната практика на Върховния касационен съд, тъй като са насочени изцяло към правилността на решението, възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд и във връзка с обсъждането на събраните по делото доказателства от въззивния съд. Наведен е довод, че въпросите, с които е обосновано допускането на касационно обжалване са неточно и неясно формулирани, тъй като не е посочено към коя хипотеза на поддържаното от касатора основание за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК следва да бъде подведен всеки един от тях. Твърди се, че по тези въпроси има пълна и ясна правна уредба, която не се нуждае от допълнително тълкуване, съответно е налице трайна, точна и непротиворечива практика, която не се нуждае от осъвременяване и разглеждането на делото от касационната инстанция би било безпредметно с оглед точното прилагане на закона и развитието на правото. Развити са съображения по отделните въпроси и е изразено становище, че те не покриват нито общата предпоставка за достъп до касация по чл. 280, ал. 1 ГПК, нито специалната такава по т. 3 на с. алинея. Направено е искане да не бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Въззивният съд следва ли да упражни косвен съдебен контрол върху административен акт за възстановяване на земеделски земи, когато върху него е упражнен пряк съдебен контрол? 2. Следва ли при оспорване правото на собственост на дружеството-ответник на придобивното основание по чл. 17а ЗППДОП /отм./, съдът да изследва въпроса, собственик ли е държавата на конкретно имущество? 3. Допустимо ли е въззивният съд да не обсъди всички събрани по делото доказателства заедно и по отделно, както и всички доводи на страните, свързани с твърденията им?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. При предявен отрицателен установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК какъв е предмета на спора, по който съдът следва да се произнесе по същество – правото на собственост на ищеца или правото на собственост на ответника? По предявен отрицателен установителен иск включва ли се в предметната рамка на спора разглеждане на заявеното от ищеца право на собственост или твърденията му за наличие на такова имат значение единствено за допустимостта на иска, като абсолютна процесуална предпоставка за разглеждането му? Съставлява ли съществено процесуално нарушение произнасянето на съда по отрицателен установителен иск само въз основа на твърдения, обосноваващи правото на собственост на ищеца, а не на твърдения за липса на право на собственост на ответника? По тази група въпроси се твърди противоречие с ТР №8/2012 г. на ОСГТК на ВКС и Решение №47/21.07.2021 г. по гр. д.№2925/2020 г. на ВКС, ІІ гр. о. и Решение №35/11.04.2017 г. по гр. д.№3475/2016 г. на ВКС, 1 гр. о. Втората група въпроси, по които се твърди това основание, са за правомощията на възивната инстанция и следва ли да бъдат обсъдени от него всички възражения и оплаквания, обективирани във въззивната жалба. Твърди се проиворечие с ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, синдикът е заявил искане за допускане на касационно обжалване и на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Йонкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото (основание за допускане на касация по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) и същевременно са обусловили правните изводи на съда. 4/ Въведено е и искане за допускане до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, предложение последно ГПК - поради очевидна неправилност, тъй като въззивното решение не съответства на задължителните критерии при определяне на обезщетение за неимуществени вреди, установени от ВКС“. В писмен отговор насрещната страна оспорва наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване и основателността на касационната жалба. За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се твърди, че е налице допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, обоснована с довода, че изводите на въззивния съд противоречат на практиката на ВС и ВКС, намерила израз в: по въпрос №1 - Решение №292 от 16.10.2018г. по т. д. №3148/2017г. на ВКС, II т. о.; Решение №65 от 07.04.2020г. по гр. д. №3568 2019г., на ВКС, IV г. о.; Решение №21/25.02.2015г. по т. д. №412/201 г. на ВКС, II т. о.; Решение №116 от 07.10.2020г. по гр. д. №3896/2019г. на ВКС, III г. о.; Решение №125 от 15.07.2013г. по гр. д. №14/2013г. на ВКС II г. о.; Решение №229/20.10.2011г. по гр. д. №1456/2010г. на ВКС, II г. о.; Решение №205 от 19.01.2018г. по гр. д. №896/2017г. на ВКС, I г. о.; Решение №232/27.09.2016г. по гр. д. №1083/2016г. на ВКС, IV г. о. и Решение №477/23.01.2013г. по гр. д. №1648/2011г. на ВКС, IV г. о.; по въпрос №2 - Тълкувателно решение №1 от 09.12.2013г. по тълк. дело №1/2013г. на ОСГТК на ВКС; ППВС №1 от 13.07.1953 г., ППВС №7/27.12.1965 г. и ППВС №1 от 10.11.1985г.; Решение №192/29.01.2018г. по т. д. №44/2017 г. на ВКС, I т. о.; Решение №257 от 13.12.2016г. по гр. д. №2436/2016 г. на ВКС, III г. о. и други, съответно посочени.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право