Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. […] (3) Към жалбата се прилагат: […]
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;

чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. […] (3) Към жалбата се прилагат: […]
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие с решение №226 от 12.07.2011г. по гр. д. №921/2010г. на ВКС, IV г. о., решение №31 от 09.03.2012г. по гр. д. №502/2011г. на ВКС, III г. о., решение №61 от 01.03.2016г. ВКС, на IV г. о., решение №80 от 03.05.2018г. на ВКС, IV г. о., определение №141 от 07.04.2020г. на ВКС, I г. о. и решение №141 от 04.01.2021г. по гр. д. №478/2020г. на ВКС, I г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

І. Първа група, посочени като процесуалноправни: 1/ „Длъжен ли е съдът да се произнася само по въпроси, които са спорни между страните и които са въведени от страните?“ като се сочи, че този въпрос е във връзка и с допустимостта на решението. Според касатора съдът е дал отговор „фактически“, като е основал решението си на извод за неизискуемост на неустойката, защото договорът не бил развален, и оттам на извод, че неустойката не се компенсира с намалението на покупната цена. Страната счита, че произнасянето е и по въпроси, които не са били включени в предмета на спора, съответно в доклада по делото. Поддържа се, че въззивното решение е постановено в противоречие с решението по гр. д.№1214/2021 на 1 г. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за извършването на т. нар. търпими действия, предвид установените близки родствени отношения между страните. В тази връзка се е позовал на практика на ВКС относно търпимите действия, съгласно която става дума за фактически състояния, при които се извършват действия спрямо вещ, без те да произтичат от договор със собственика или владелеца, а се извършват с тяхно съгласие като търпими, тъй като почиват на близки приятелски или други лични отношения. Търпими според правната теория са всички онези действия, които представляват според обстоятелствата незначително безпокойство за собственика или владелеца на един недвижим имот, които се извършват с изричното или предполагаемо съгласие на владелеца и за които може да се допусне, че той търпи да се извършват поради обикновена любезност, добронамереност, гостоприемство, по силата на лични отношения. Пример за такива действия е, когато някой разреши друг да се настани временно да живее в неговата къща. Търпимите действия са именно действия, а не фактическа власт, поради което и не могат да са основание за придобиване на владение. Съдът е приел, че имайки яснота, че имотът е на дъщеря им, ответниците са предприели ремонтни дейности в него. Поддържането на имота, привеждането му в състояние, годно за обитаване, оборудването му с необходими за нормално живеене в битово отношение домакински уреди, извършено от ответниците по иска, представлява израз на държане на този имот. Тези действия имат за цел да облекчат обитаването на ответниците и не могат да бъдат възприети като манифестиране спрямо ищците на субективното им отношение за своене на имота. Съдът е посочил и че регистрация на административния адрес на имота също не е доказателство за установено владение. Изложил е, че индиция в тази насока би било откриване на партида за електричество и вода в имота на името на ответниците, но доказателства в тази насока не са представени. Визирал е, че извършените ремонти са имали за цел създаване на обикновени удобства на обитателите, като пораждат облигационни отношения между страните, а не са действия по демонстрация на намерението да се свои вещта.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

(материалноправен или процесуалноправен), който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в ал. 1 на чл. 280 ГПК, както и при вероятна нищожност, недопустимост или очевидна неправилност на въззивното решение (чл. 280, ал. 2 ГПК). Съгласно дадените в ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1 разяснения задължение на касатора е да формулира обуславящия изхода на спора правен въпрос, който определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане. Този въпрос следва да се изведе от предмета на спора и трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните доказателства. В съответствие с диспозитивното начало в гражданския процес ВКС може единствено да конкретизира и уточни поставения от касатора правен въпрос, но не може да го извежда от съдържанието на изложението, респ. от касационната жалба. Непосочването на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационното обжалване при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК. В т. 4 на ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС е посочено, че точното прилагане на закона и развитието на правото по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, като правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното решение, е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитието на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

следва да е от значение за изхода на делото, да е формирал решаващата воля на съда и да е обусловил правните изводи по предмета на спора. Така формулирания въпрос не е обусловил решаващите правни изводи на съда, зададен е теоретично и е свързан с оплакване на страната за неправилност на акта, а не с правните изводи на съда.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за задължението на второинстанционният съд по чл. 12 ГПК, чл. 271, чл. 272, във вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235 ГПК да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните и да прецени всички доказателства по делото и да постанови решението си въз основа на приетите от него за установени факти и закона произнасянето на съда противоречи на задължителната практика на ВКС, както и на решения по чл. 290 ГПК, посочени в изложението – т. 2 на ТР №1/2013 год. ОСГТК на ВКС, т. 19 на ТР №1/2001 год. на ОСГК, решение №283 от 14.11.2014 год. по гр. д. №1609/2014 год., решение №220/29.09.2015 год. по гр. д. №2314/2015 год. Обосноваването му е по съображения за допуснато процесуално нарушение на съда – не са обсъдени всички доказателства по делото. По въпроса за изтеклата кратка придобивна давност и характера на установеното не с насилие владение, както и способите за прекъсването му касаторът отново се позовава на посочена съдебна практика – решение №262 от 13.07.2012 год. по гр. д. №944/2011 год., І г. о., решение №376 от 12.03.2013 год. по гр. д. №260/2012 год. І г. о., решение №1049 от 7.07.2008 год. по гр. д. №5016/2007 год. V г. о., решение №304 от 4.05.1995 год. по гр. д. №75/1995 год. І г. о. на ВС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

- налице ли е действие на предходното решение на Общото събрание на акционерите от 28.12.2018г., с което е избран нов Съвет на директорите, който е трябвало да свика процесното събрание на акционерите. Поддържа се, че тълкуване се извършва на целия съдебен акт, а не само на диспозитива. Позовава се и на допуснато от въззивния съд процесуално нарушение, поради необсъждане на постановеното ВКС Определение от 05.07.2022г. по т. д. №******г. на І т. о., с което е прието, че само чрез допълване на въззивното решение следва да се обезсили първоинстанционното решение в съответната част.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в Решение №125 от 6.06.2017 г. по гр. д. №4213/2016 г. на ВКС, IV г. о., Решение №66/20.07.2021 г. по гр. д. №3338/2020 г. на ВКС, I г. о., Решение №70 от 17.06.2021 г. по гр. д. №3460/2020 г. на ВКС, I г. о., Решение №18/23.02.2021 г. по гр. д. №2356/2020 г. на ВКС,II г. о., Решение №60134 от 8.11.2021 г. по гр. д. №1062/2021 г. на ВКС, I г. о.;

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Атанас Кеманов

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право