Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Дружествено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на дружествата в търговското право – членствени права, дружествени дялове, акции, органно представителство, капитал, общо събрание, ликвидация, обжалване на решения по чл. 71 ТЗ и чл. 74 ТЗ и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Следва ли съдът, при предявен иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу ответник ЕООД, при преобразуването му в ООД, в хода на производството, да изследва и съобразява стойност на ликвидационен дял на длъжника – едноличен собственик на капитала, а след преобразуването – съдружник в дружеството – ответник, като предпоставка за уважаването на иска, ако би се установила положителна стойност, респ. за отхвърлянето му – когато не се установи такава /нулева стойност/?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Очевидна неправилност, предвид обстоятелството, че при възприетата от въззивния съд фактическа обстановка, изводите на съда са в противоречие с практиката на ВКС, според която при двустранните договори, задължението на едната страна съставлява основание на задължението на другата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Марков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди отново и изцяло всички събрани по делото доказателства, заедно и поотделно, установените факти, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, свързани с предмета на спора с оглед нормите на чл. 235, ал. 2, чл. 236, ал. 2 и чл. 12 ГПК? (По иск с правно основание чл. 125, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 127 ТЗ и чл. 129 ТЗ)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

За преценка правния интерес от предявяване на искове по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства по партида на ЕООД от малолетен наследник на починалия едноличен собственик на капитала.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Какви са изискванията към формата и съдържанието на пълномощното, с което пълномощник се упълномощава да участва и гласува на общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, въведени с разпоредбата на чл. 137, ал. 6 Търговския закон? Как следва да се тълкува изискването на закона пълномощното да бъде „изрично“?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Вероника Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допустимо ли е съдебното решение с оглед дадената от въззивния съд правна квалификация на предявената претенция и по-специално с оглед извода на съда, че твърденията в исковата молба покриват фактическия състав на т. нар. „управленски деликт“ по смисъла на чл. 145 ТЗ, която норма урежда специалната отговорност на управителя за обезвреда на причинените на дружеството вреди, дължащи се на виновното и противоправно неизпълнение на произтичащите от това му качество договорни и органни задължения, като обстоятелството, че някои от тези действия могат да съставляват и престъпление не дерогира това основание и не обуславя искова претенция по общия състав на чл. 45 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Законосъобразни ли са решенията на Общото събрание на акционерите, в случай че в заседанието на Съвета на директорите на акционерно дружество, на което е взето решение за свикване на Общото събрание на акционерите, не е участвал - поради нередовното му уведомяване, член на управителния орган, който не е акционер, макар и решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите да е взето при спазване на законовите или уговорените в Устава изисквания за кворум и мнозинство?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допустимо ли е въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на исковете за установяване нищожност на вписването и за установяване вписване на несъществуващо вписаното обстоятелство – изключването на съдружника “БАЛЕНК ХОЛДИНГС Инк. с оглед преценка за наличието на правен интерес у ищеца за предявяването и поддържането на отрицателните установителни искове по чл. 29, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ, предл. първо и съответно предл. трето, което представлява абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно на всеки етап от развитие на делото?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Решението, прието от лица, които са извън състава на ОС на съдружниците, приравнява ли се на липсващо / невзето / решение? Може ли да се търси защита срещу вписване в търговския регистър, последица от липсващо / невзето / решение на ОС, с иск по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ или следва да бъде проведено исково производство по чл. 74 ТЗ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дали при смърт на съдружник в дружество с ограничена отговорност и наличие на клауза в дружествения договор, че неговите наследници придобиват качеството съдружници, последните получават пълния обем права /имуществени и неимуществени/ с факта на приемане на наследството, дори да са трети за дружеството лица, или е необходимо да бъде взето изрично решение от общото събрание за приемането им?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

12319 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право