Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Доказване

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на доказването в гражданския процес – доказателствена сила, доказателствена тежест, допустимост на доказателствени средства и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

не отговарят на условията за допустимост, приети в трайната практика на Върховния касационен съд, тъй като са насочени изцяло към правилността на решението, възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд и във връзка с обсъждането на събраните по делото доказателства от въззивния съд. Наведен е довод, че въпросите, с които е обосновано допускането на касационно обжалване са неточно и неясно формулирани, тъй като не е посочено към коя хипотеза на поддържаното от касатора основание за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК следва да бъде подведен всеки един от тях. Твърди се, че по тези въпроси има пълна и ясна правна уредба, която не се нуждае от допълнително тълкуване, съответно е налице трайна, точна и непротиворечива практика, която не се нуждае от осъвременяване и разглеждането на делото от касационната инстанция би било безпредметно с оглед точното прилагане на закона и развитието на правото. Развити са съображения по отделните въпроси и е изразено становище, че те не покриват нито общата предпоставка за достъп до касация по чл. 280, ал. 1 ГПК, нито специалната такава по т. 3 на с. алинея. Направено е искане да не бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Чрез какви доказателства може да бъде проведено пълно доказване на релевантен за спора факт и придава ли гражданският процес на определени видове доказателствени средства характер на по-значими или категорични в сравнение с други?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дължи ли въззивният съд даването на указания на страната, на която е възложена доказателствена тежест с доклада по чл. 146 ГПК, относно възможността за предприемане на нови процесуални действия, при положение, че приема за негодни и не кредитира ангажираните от тази страна в първата инстанция в изпълнение на указанията по чл. 146 ГПК доказателства, на които първоинстанционният съд е основал изводите си?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хрипсиме Мъгърдичян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

При необоснованост на заключението на вещото лице длъжен ли е съдът служебно да упражни правата си по чл. 200, ал. 3 ГПК и да назначи друго вещо лице?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд да допусне своевременно направени и ясно формулирани доказателствени искания, вкл. назначаване на експертизи във връзка със събиране на доказателства, когато приетите по делото в предходната инстанция експертизи са били оспорени от страните? Длъжен ли е съдът при изрично искане на някоя от страните да предостави възможност заключенията по СТЕ и СИЕ, приети във първоинстанционната фаза, да бъдат проверени във въззивната, чрез допускане на нова експертиза със същите въпроси?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Следва ли доставчикът на платежна услуга да носи отговорност за приета от съда „теоритична възможност трето лице да се сдобие с потребителското име и парола на ползвателя, след като такава не е доказана по делото чрез пълно и главно доказване?; 2/Следва ли доставчикът на платежна услуга да носи отговорност за приета от съда „теоритична хакерска атака, при която трето лице е проникнало в компютъра на ползвателя и е извършило платежната операция от обичайния IP адрес на ползвателя и чрез въвеждане на потребителско име и парола на ползвателя, както и договорените между ползвателя и доставчика на платежната услуга средства за автентикация на платежната услуга - ПИНт код и ТАН код от “token“ устройство?; 3/При установяване на автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване и че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък по смисъла на чл. 56 ЗПУПС /отм./, следва ли да се доказва, че същата не е предмет на „хакерска атака, в резултат на която платежната операция е осъществена от IP адрес, от който ползвателя обичайно осъществява платежни операции, чрез въвеждане на потребителското име и парола на ползвателя, както и договорените между ползвателя и доставчика на платежната услуга средства за автентикация на платежната услуга - ПИНт + ТАН от „token“ устройство?; 4/Следва ли доставчикът на платежната услуга да носи отговорност за хакерска атака, при която платежната операция е осъществена от обичайния IP адрес, от който ползвателя влиза в онлайн банкирането, чрез въвеждане от първия път на потребителското име и парола на ползвателя, както и договорените между ползвателя и доставчика на платежната услуга средства за автентикация на платежната услуга - ПИНт +ТАН код, генениран от “token” устройство?; 5/Следва ли доставчикът на платежна услуга да носи отговорност за „хакерска атака, когато в хода на производството не са навеждани такива твърдения от страните, а от съда не е изследвано дали платецът е спазил изискванията на чл. 53, т. 1 и т. 3 ЗПУПС /отм./ и дали е осигурена сигурна и надеждна среда и технически средства и софтуер при използването на предоставената услуга онлайн банкиране и дали е положил минимално дължимата грижа за опазване на персонализираните характеристики на използвания КЕП?; 6/Следва ли доставчикът на платежната услуга да носи отговорност за платежна операция, която е извършена след узнаване от трето лице на потребителското име и парола на платеца, а платежната операция е подписана чрез въвеждане на ПИНт код, който е известен единствено на платеца, и ТАН код, който се генерира единствено от капсулирано устройство, което се е намирало в ищеца по време на трансакцията, когато самата платежна операция е регистрирана и осъществена от IP адрес, от който платеца обичайно влиза в системата за онлайн банкиране „Моята Fibank”?; 7/Кой носи доказателствената тежест относно наличието или липсата на „хакерска атака при осъществяването на оспорена трансакция, която е извършена от IP адрес, от който платеца обичайно влиза в системата за интернет банкиране, чрез въвеждане на потребителското име и парола на платеца, както и средството за идентификация, договорено между платеца и доставчика на платежната услуга (ПИНт код и ТАН, генериран от “token“ устройстово) - платеца (ищец) или доставчика на платежна услуга (ответник)?; 8/За ангажиране на отговорността на доставчика на платежната услуга достатъчно ли е единствено доказване, че ползвателят не е бил физически на мястото, от което е наредена платежната операция, за да се приеме, че не е налице съгласие или одобрение?; 9/Допустимо ли е при постановяване на съдебното решение съдът да се позове само на определени факти и твърдения, без да ги обсъди и съобрази с другите събрани по делото доказателства?; 10/Може ли съдът да не възприеме съдебни експертизи, без да се мотивира защо и в коя част не ги възприема в съответствие с нормата на чл. 202 ГПК и трябва ли да изложи мотиви, обуславящи преценката му за годността им?; 11/Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в постановеното решение всички оплаквания на страната, изложени във въззивната жалба?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Когато съдът е приел, че за разрешаване на някои въпроси от предмета на делото са необходими специални знания, за които се налага назначаване на вещо лице, длъжен ли е сам да следи дали представеното заключение е пълно, ясно и обосновано и дали отговаря на поставената задача?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допустимо ли е съдът да игнорира заключения на вещи лица по съдебномедицински експертизи, като направи свои фактически изводи, противоречащи на експертните, при липса на специални знания в съответната област и на база на тях да стигне до решаващите изводи, без наличието на експертиза на възприетите от съда факти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Задължен ли е съдът в спора по чл. 200 КТ да зачете влязло в сила решение на компетентния медицински орган по експертизата на работоспособността относно професионалния характер на заболяването на работника/служителя?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Георгиева

123153 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право