Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства? (По установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК за това, че ищеца не дължи ответника „Електроразпределение Север” АД сума, представляваща начислена ел. енергия – фактурирана от ответника сума след процедура по корекция)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил, като нуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад?Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства и може ли пълното доказване да се осъществява чрез всички допустими от ГПК доказателствени средства?
Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността ѝ?
Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Подлежат ли на установяване факти, които не са включени в предмета на доказване от първоинстанционния съд с доклада по делото и въззивният съд може ли да приеме за недоказан факт от решаващо значение за делото, който първоинстанционният съд не е посочил като нуждаещ се от доказване и без преди това да е уведомил страните, че го счита за спорен по делото и, че е включен в предмета на доказване? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства и за това кои са юридическите факти, съдържащи се в хипотезата на чл. 55 от ПИКЕЕ и обуславящи обективната имуществена отговорност на потребителя на електрическа енергия към електроразпределителното дружество за заплащане на количеството електрическа енергия, измерена в неизведен на дисплея регистър? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Правно значим ли е за реализирането на отговорността на потребителя по този ред точния времеви интервал, в който това количество енергия е измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър, както и причините за това, а също така правно значимо ли е за реализирането на отговорността на потребителя по този ред доказването на изпълнението на други задължения на разпределителното дружество, които не са предвидени в хипотезата на чл. 55 от ПИКЕЕ? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил като ненуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад?
Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?
(По отрицателен установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК от физическо лице срещу „Електроразпределение Север” АД за недължимост на допълнително начислена електрическа енергия)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно приложението на чл. 266, ал. 3 ГПК в хипотезата на констатирано процесуално нарушение от страна на първоинстанционния съд, изразяващо се в позоваване на приета експертиза в досъдебно производство в нарушение на принципа за непосредственост. (По иск за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, причинени от паднала покривна метална конструкция на сграда върху лек автомобил)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Очевидна неправилност поради необоснованост на въззивното решение по въпроса на какво основание държавата е придобила собствеността върху имотите, съставляващи по предходно действащите планове основа на настоящия поземлен имот. (По иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за приемане за установено, че Община Варна не е собственик на недвижим имот)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задълженията на въззивния съд при постановяване на решението да изложи собствени мотиви като с оглед предмета на спора анализира относимите доказателства в тяхната съвкупност и обсъди релевантните доводи и възражения на страните. (По иск на основание чл. 694 ТЗ)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дължи ли съдът даването на указания за опровергаване на доказателствената сила на актовете за държавна собственост, когато е заявено оспорване от страната на същите?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е бил спорен. С оглед приетата правна квалификация, първоинстанционният съд е разпределил своевременно доказателствената тежест в процеса. Поставеният правен въпрос не съответства на данните по делото. Налице е необходимост от доказване материалноправната легитимация на цесионера, за да се определи притежаването на претендираното вземане. В първото съдебно заседание, първоинстанционният съд е докладвал делото и изрично е указал доказателствената тежест. Правният въпрос за материално-правната легитимация на ищеца не е бил безспорен, както се твърди. С въззивната жалба ищецът не се е възползвал от възможността да представи това доказателство, за което твърди, че не му е дадена възможност поради допуснато процесуално нарушение, невръчване на определението по чл. 146 ГПК. Освен това въззивният съд е приел, че липсват доказателства по отношение на твърдението за осъществяване на охрана в процесния период. От този извод следва, че посоченият правен въпрос не е обуславящ изхода на спора. Поради това с поставения правен въпрос касаторът не е обосновал общо основание за допускане касационно обжалване и не следва да се обсъждат и допълнителните основания съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.