Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 274 ал. 3 ГПК

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

чл. 274 ал. 3 ГПК

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

нямат отношение, а са относими към хипотезите на прекратяване на производството поради нередовности на обстоятелствената част на исковата молба.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се поддържа, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Сочи се, че по първия въпрос съдебният акт е постановен в противоречие със задължителната практиката на касационната инстанция – Тълкувателно решение №8/27.11.2013 г. по тълк. дело №8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, т. 3 и евентуално т. 1 Тълкувателно решение №4/11.03.2019 г. по тълк. дело №4/2017 г. на ОСГТК на ВКС, както и формираната такава в решение №55/20.05.2021 г. по гр. д. №3415/2020 г. на ВКС, ГК, II г. о., определение №121/13.07.2020 г. по ч. гр. д. №1506/2020 г. на ВКС, ГК, II г. о. По втория въпрос се релевира отклонение на даденото САС разрешение с практиката на ВКС, обективирана в решение №55/20.05.2021 г. по гр. д. №3415/2020 г. на ГК, II г. о., решение №37/16.05.2017 г. по гр. д. №6418/2014 г. на II г. о., препращащо към решение №118 по гр. д. №1215/2011 г. на II г. о., решение №219/05.12.2016 г. по гр. д. №2215/2016 г., I г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. При сключена съдебна спогодба, с която се ликвидира съсобствеността върху делбен имот, приложима ли е разпоредбата на чл. 349, ал. 6 ГПК в случай на неплащане в предвидения за това срок от съделителя, в чийто дял е поставен имота, на сумата, определена за уравнение дела на другия съделител? 2. При сключена съдебна спогодба, с която се ликвидира съсобствеността върху делбен имот, при наличие на законово предвидена привилегия на съделител по чл. 349, ал. 1 ГПК, приложима ли е разпоредбата на чл. 349, ал. 6 ГПК в случай, че от съделителя, по отношение на който е предвидена цитираната законова привилегия и в чийто дял е поставен имота, не бъде заплатена в предвидения за това срок, сумата определена за уравнение дела на другия съделител?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

за включване на акцесорния иск в предмета на делото пред първа, въззивна и касационна инстанция, до влизане в сила на крайния съдебен акт, достатъчно условие е акцесорният иск за законна лихва да е бил своевременно предявен в исковата молба, и при условията на висящо производство по главния иск съдът всякога дължи едновременно произнасяне и по акцесорния иск за законна лихва?“, „3. Какъв е процесуалният ред за ищеца да поиска от съда да изпълни задължението си да се произнесе по своевременно предявения в исковата молба акцесорен иск за законна лихва и кой е крайният момент по висящото дело, до който ищецът може да поиска от съда допълване на първоинстанционното решение, респ. кой е крайният момент по делото, до който ищецът може да поиска от съда произнасяне по същество по предявения акцесорен иск за законна лихва? 3.1. Дали предвидените в закона процесуални права на страните следва да бъдат упражнени последователно или независимо един от друг, за да бъде включен в предмета на делото пред въззивния съд спора по предявения с исковата молба акцесорен иск за законна лихва – в това число дали ищецът първо следва да подаде задължително молба по чл. 250 ГПК за допълване на първоинстанционното решение в частта досежно присъждане на законна лихва, за да включи в предмета на производството пред въззивния съд предявения акцесорен иск за законна лихва? 3.2. На второ място, дали ищецът следва задължително да подаде въззивна жалба срещу отказа на съда да се произнесе по същество на спора по предявения акцесорен иск за законна лихва в постановеното първоинстанционно решение, за да включи в предмета на производството пред въззивния съд предявения акцесорен иск за законна лихва? 3.3. На трето място – дали за въвеждане в предмета на делото пред въззивния съд на акцесорния иск за законна лихва е достатъчно ищецът да е предявил своето искане за законна лихва с исковата молба, респ. необходимо ли е ищецът да подаде ново искане пред въззивния съд, инкорпорирано в писмения отговор по въззивна жалба, с което да заяви, че поддържа акцесорния иск за законна лихва, редом до главния иск, за да включи в предмета на производството пред въззивния съд разглеждането както на главния иск, така и на съединения с него акцесорен иск за законна лихва?“ „4. Кой е крайният момент, до който страната /ищецът/ може да поиска от съда допълване на съдебното решение по чл. 250 ГПК досежно предявения акцесорен иск за законна лихва, предвид взаимовръзката на обусловеност между главния иск и съединения с него акцесорен иск за законна лихва, който поставя в състояние на висящност едновременно и двата иска, докато и ако има обжалване на решението в частта по главния иск? Дали крайният срок за допълване на решението по чл. 250 ГПК с произнасяне досежно акцесорния иск за законна лихва тече, считано от датата на влизане в сила на решението по главния иск, предвид обстоятелството на съществуваща обусловеност между главния и акцесорния иск за законна лихва, което поставя в състояние на висящност производството и по двата иска и създава задължение за съда да се произнесе и по акцесорния иск за законна лихва, докато и ако е налице висящност на производството по главния иск?”

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК не може да предпостави допускане на касационно обжалване. Такъв въпрос не е обусловил правните изводи в обжалваното въззивно решение по предмета на спора. Решаващите изводи на въззивния съд са съсредоточени върху преклудиращата сила на силата на пресъдено нещо на решението по гр. д.№7719/2022 г. на РС – Варна по предявения иск по чл. 30 ЗН, а не върху въпроса дали това влязло в сила решение е допустимо. Обосновката на частния жалбоподател по този въпрос е относима към довода му за допуснати процесуални нарушения от съда в производството по гр. д.№7719/2022 г. и наличие на порок на влязлото в сила решение по другото дело като постановено при наличие на основание това друго дело да бъде спряно до приключване на настоящето, които обаче доводи са неотносими към предмета на спора по настоящето дело. Липсата на относим правен въпрос от значение за спора, по който правен въпрос да се е произнесъл въззивния съд, както е разяснено в горепосоченото ТР №1 по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, е достатъчно основание да не бъде допуснато касационно обжалване по него. Ето защо и соченото като противоречива съдебна практика ТР №1/9.07.2019 г. по т. д.№1/2017 г. се явява неотносима съдебна практика, доколкото това ТР е постановено по въпрос, който не е обсъждан от въззивния съд в случая. Липсва общото основание за селекция по поставения въпрос, като една от кумулативните предпоставки за допускане касационно обжалване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Соня Найденова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право