чл. 274 ал. 3 ГПК

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

чл. 274 ал. 3 ГПК

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат:
1. определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

с решение №115 от 08.05.2015г. гр. д. №3602 по описа за 2014г. на ІІ г. о; решение №118/29.03.2018 година по т. д. №2836/2017 година на ВКС, решение №3142 от 05.03.2014 по адм. дело №13936/2013, по описа на Върховния административен съд. Въпроси 2-5 вкл. са обосновани като такива от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Алтернативно поддържа очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК на обжалвания акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

дали по отношение на една и съща ВяЕЦ са приложими две преференциални цени в една и съща календарна година в зависимост от определеното НСП, признаването за незаконосъобразно на Решение СП-5/28.03.2019 г., не би разрешило правния спор, поради което не следвало да се извършва и инцидентен съдебен контрол на това решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

е обоснован като решен в противоречие с каузалната практика на ВКС, обективирана в решение №112/02.05.2017 год. по гр. д. 3356/2016 год. на ВКС, решение №25/23.07.2019 год. на ВКС по гр. д. 2299/2018 год. на ВКС; решение №50/22.05.2019 год. на ВКС, по гр. д. 1441/2018 год. на ВКС, решение №411/27.10.2011 г. по гр. д. 1857/2010 г. на ВКС, решение №21/26.02.2021 год. по гр. д. 2029/2020 год. на ВКС; решение №256/07.01.2021 год. по гр. д. 4293/2019 год.; решение №60142/24.11.2021 г. по гр. д. №566/2021 г. По въпрос втори страната поддържа отклонение от приетото в определение №357/24.07.2013 г. по ч. гр. д. №3981/2013 г. на ВКС. Третата група въпроси са обосновани с хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради твърдяната непълнота и неяснота, която налага според частния касатор създаване на съдебна практика.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Ако съдебният изпълнител продава имот на длъжника, обременен с ограничено вещно право на ползване, а при въвода отстранява носителя на това право, позовавайки се на чл. 498, ал. 2 ГПК, то разполага ли ползвателят с иск по чл. 75 ЗС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

се твърди противоречие на изводите на съда с определение №60127/20.10.2021 г. по ч. гр. д. №2866/2021 г. на ВКС, II г. о.; т. 5 ТР №7/24.04.2013 г. по тълк. д. №7/2012 г. на ОСГТК на ВКС; решение №5/08.02.2011 г. по т. д. №271/2010 г. на ВКС, I т. о. и решение №219/05.12.2016 г. по гр. д. №2215/2016 г. на ВКС, I г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Даскалова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

не могат да обосноват допускане до касационно обжалване, тъй като не са във връзка с предмета на спора, по който въззивният съд се е произнесъл. Трайно е разбирането в практиката на ВКС, че допускането на обезпечението се предпоставя от констатациите на съда, че бъдещият иск е допустим, вероятно основателен, наличие на обезпечителна нужда, както и дали поисканата обезпечителна мярка съответства на вида на търсената с иска защита, като съгласно приетото в т. 5 Тълкувателно решение №6 от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. №6/2013 г., ОСГТК в обезпечителното производство не се изследва титулярството на правото на собственост върху имуществото, предмет на обезпечението. В съответствие с практиката на ВКС въззивният съд е направил извода си за основателност на искането за допускане на обезпечение, приемайки че са налице всички предпоставки за налагане на обезпечителни мерки. В този смисъл поставените от касатора въпроси са извън предмета на делото, по което въззивният съд е дължал произнасяне и отговорът им не е от обуславящо значение за крайния изход от спора. В допълнение следва да се посочи, че първият въпрос не е и изведен от решаващите изводи на съда, тъй като въззивният съд не е приел, че ответницата е собственик на процесните имоти по силата на сключения с молителя договор за прехвърляне на търговско предприятие- част от наследствената маса, а изводите му са, че ответницата, ако се позовава на завещанието, е придобила собствеността по силата на самото завещателното разпореждане и съответно с договора не са й прехвърлени вещни права.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Даскалова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Очевидна неправилност, изразяваща се в противоречие със закона на изводите на съда за липса на правен интерес от предявения конститутивен иск по чл. 74 ТЗ, с оглед естеството и съдържанието на самите решения на общото събрание на акционерите.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Балевски

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по делото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Джулиана Петкова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

и въпросите, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца и тъй като въпросите по чл. 59, ал. 2 СК са елемент от „родителската отговорност”, следва да бъдат разгледани и разрешени от съда по обичайното местопребиваване на децата към момента на сезиране с исковата молба. Предвид така приетото и с оглед липсата на предпоставките на чл. 12 от Регламент №2201/2003г., въззивният съд е заключил, че българският съд не е международно компетентен да гледа претенциите за родителската отговорност в рамките на образувания брачен процес.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Джулиана Петкова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела