Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Несъстоятелност

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на несъстоятелността – откриване, синдик, искове за попълване на масата на несъстоятелността, събрание на кредиторите и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е обуловил изхода на делото и отговаря на общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК. Не е налице обаче соченото от него допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Съгласно т. 4 на Тълкувателно решение №1 от 19.02.2010г. по тълк. д. №1/2009г. на ОСГТК на ВКС правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалвания въззивен акт, е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитие на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или за да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени. Точното прилагане на закона и развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, което е налице във всички случаи, при които приносът в тълкуването осигурява разглеждане и решаване на делата според точния смисъл на законите. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК не са изложени твърдения за неправилна /създадена поради неточно тълкуване/ съдебна практика, която да се нуждае от промяна, нито са посочени настъпили изменения в правната уредба или обществените условия, които да налагат осъвременяване на съдебната практика, както и не е обоснована непълнота, неяснота или противоречие в правната уредба, пораждащи необходимост от създаването на съдебна практика. Следва да се посочи още, че относимите правни норми – чл. 649, ал. 5 и чл. 621а, ал. 2, т. 2 ТЗ и чл. 109 ГПК, не са непълни, неясни или противоречиви и по прилагането им е установена съдебна практика, според която предвидените в Глава четиридесет и първа, Раздел I на ТЗ искове за попълване на масата на несъстоятелността са специални и заедно с обусловените от тях искове са местно и родово подсъдни на съда по несъстоятелността съгласно чл. 649, ал. 5 и чл. 621а, ал. 2, т. 2 ТЗ, а всички останали искове, насочени към попълване на масата, са общи и тяхната подсъдност се определя по общите правила на Глава дванадесета на ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Страните могат ли да променят датата на транслативния ефект по договор за продажба на вземане?; 2. Следва ли да се приеме за релевантна променената дата по договора за цесия, ако заинтересованата насрещна страна в процеса не я оспорва в рамките на преклузивните срокове?; 3. Законодателните разрешения по чл. 630 и чл. 634 ГПК /очевидно се има предвид ТЗ, според настоящия състав/ касаят ли материалноправните последици от съдебното решение?; 4. В производство по попълването на масата на несъстоятелност, вкл. и по реда на чл. 645 ТЗ /чл. 643-чл. 649 ТЗ/, респективно в състезателното исково производство в тази връзка, наличието на висящ спор относно несъстоятелността, касаещ елемент от материалноправния фактически състав съставлява ли безусловно основание за спиране в хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК?; 5. Наличието на висящо обуславящо дело съставлява ли отрицателна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на иск и движение на делото? Първите два от въпросите се поставят в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК с твърдение, че по тях е налице непълнота, неяснота и противоречивост на правната уредба, която налага създаването на съдебна практика. Останалите три въпроса, според касаторката са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в постановените по реда на чл. 290 ГПК решение №20/10.03.2022г. по т. д.№48/2021 г. на ІІ т. о. на ВКС и по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК определение №412/02.08.17г. по ч. т. д.№1611/2017 г. на І т. о. на ВКС. Наред с това касаторката се позовава на самостоятелното основание за допускане на касацията по чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК – недопустимост на въззивния съдебен акт, като постановен при наличието на предпоставката на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на делото до приключването на производството по обжалване на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Консорциум реми груп“АД/н.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подлежи ли на спиране на основание чл. 638 ТЗ изпълнително производство, образувано не от кредитори на несъстоятелния длъжник, а от кредитори на праводател на длъжника в несъстоятелност, в полза на които е вписана възбрана, преди имотът да е придобит от несъстоятелния длъжник?
Приложимо ли е правилото на чл. 717н ТЗ по отношение на продаден в несъстоятелността недвижим имот, възбранен в полза на трето лице за дълг на праводател на несъстоятелния длъжник?
Какъв е обхватът на противопоставимите на длъжника права по смисъла на чл. 717з, ал. 1 ТЗ, които могат да бъдат противопоставени и на купувача; включват ли се в тях правата на кредитор на праводател на длъжника, в полза на когото преди откриване на производството по несъстоятелност е вписана възбрана върху продадения в несъстоятелността имот?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

123387 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право