Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […]
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Този въпрос - материалноправен или процесуалноправен, като общо основание за допускане на касационно обжалване, определя рамките, в които Върховният касационен съд е длъжен да селектира касационните жалби. Обжалваното решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен този въпрос, както и на основания, различни от формулираните в жалбата. Касационният съд не може да извежда правния въпрос от значение за изхода на конкретното дело от твърденията на касатора, както и от сочените от него факти и обстоятелства в касационната жалба. Непосочването на правен въпрос от значение за изхода по конкретното дело само по себе си е достатъчно, за да не бъде допуснато касационно обжалване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1.“Следва ли при иск по чл. 40 ЗЗД, съдът да изследва мотивите на упълномощителя и съответно да тълкува упълномощителното изявление, особено в случаите когато е повдигнат спор между страните за тези мотиви, а пълномощникът е зет на упълномощителите и е упълномощен, както да продаде имота, така и да го дари, включително и като договаря сам със себе си?“ се поставя във връзка с твърдението на касаторите, че съдът не е провел тълкуване на пълномощното и съответно не е изяснил мотивите за процесното упълномощаване, поради което неправилно приема, че пълномощното е дадено в рамките на вътрешни отношения между страните Касаторите поставят този въпрос като основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК като считат, че необходимостта от изясняване на мотивите на упълномощителите е от значение за правилното прилагане на чл. 40 ЗЗД в хипотезите на налични вътрешни отношения между упълномощител и пълномощник, въз основа на които да се определи наличието или липсата на увреждане на упълномощителя. Вторият въпрос: 2. „Следва ли въззивният съд да разгледа въззивната жалба, като се произнесе по всички изложени от въззивника възражения и оплаквания в тяхната пълнота, като изложи свои мотиви по всички надлежно заявени и поддържани от страните възражения и доводи при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на производството?“ се поставя във връзка с твърдението на касаторите, че въззивният съд е пропуснал да се произнесе по редица от подробно изложените във въззивната жалба възражения и оплаквания, а по някой от тях се е произнесъл само частично, като не ги е разгледал в тяхната пълнота. По този въпрос се сочи основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като считат, че съдът се е произнесъл в противоречие с решение №******г. на ВКС по т. д. №2435/2016г., решение №134 от 30.12.2013г. по т. д. №34/2013г., решение №75/20.06.2016г. на ВКС по т. д. №1608/2015г. и др. По следващия въпрос: 3. „Следва ли съдът да изгради своите крайни изводи въз основа на съвкупна преценка на всестранен анализ на целия събран по делото доказателствен материал и съответно връзките между отделните доказателствени средства, и следва ли, когато констатира противоречие в показанията на ищцовите и ответните свидетели, да обоснове извод за това кои от тези показания следва да се кредитират, включително и като изходи от възможността на съответните свидетели да са възприели пряко релевантните факти, за които свидетелстват?“ според касаторите въззивният съд се е произнесъл в противоречие с решение №8 от 19.01.2018г. по т. д. №2435/2016г., решение №323/27.09.2012г. на ВКС по гр. д. №408/2011г., решение №24/28.01.2010г. на ВКС по гр. д. №4744/2008г., решение №140/23.03.2010г. по гр. д. №4755/2008г. на ВКС и др., което е основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Следващият въпрос също е посочен като основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК: 4.“Следва ли за прилагането на чл. 40 ЗЗД да се установи наличието на някакъв умисъл и съответно споразумение за увреждане или е достатъчно да се установи простата недобросъвестност на пълномощника?“, с твърдение, че е налице произнасяне в противоречие със задължителните указания на ВКС, дадени в т. III, Б от Тълкувателно решение №5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. №5/2014 г., ОСГТК. По въпроса: 5. „Какви са критериите за преценка и съответно в кои случаи вътрешните отношения между пълномощника и упълномощителя обосновават наличие на увреждане на упълномощителя и в кои случаи тези вътрешни отношения обосновават и дори презумират такова увреждане?“ касаторите считат, че съдът се е произнесъл в противоречие с решение №95/27.06.2017г. по гр. д. №5523/2015г. и Решение №586 от 1.11.2010г. ВКС по гр. д. №853/2009г. По следващият въпрос: 6.„Допустимо ли е без представяне на обратно писмо и без наличие на начало на писменото доказателство по смисъла на чл. 165 ГПК ответникът по иск по чл. 40 ЗЗД да доказва твърденията си за това, че увреждане на упълномощителя няма, тъй като последният е действал като негов скрит представител /сламен човек/, представляващ пълномощника при придобиването на процесния имот само формално?“ според касаторите съдът се е произнесъл в противоречие с решение №544 от 6.01.2011г. на ВКС по гр. д. №1053/2010г. и решение №206 от 17.07.2012г. на ВКС по гр. д. №824/2011г. като е отказал да съобрази недопустимостта на свидетелските показания, които е събрал за разкриване на твърдените от ответника действителни отношения, което е основание за допускане до касационно обжалване на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. „Съществува ли правна възможност за придобиване по давност на недвижим имот- частна общинска или държавна собственост в периода 01.06.1996г. до 01.06.2006г. с оглед разпоредбите на чл. 86 ЗС /отм. пар. 1 ЗД на ЗС/?“, по който въпрос според касаторите съдът се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС. Твърди се, че съдът е изключил обстоятелството, че 1/3 от земята и първия етаж са станали общинска собственост по силата на осъществена замяна между И. П. и Общината на 10.03.1989г., т. е. те са загубили частнособственическия си произход, тъй като 33.33% от земята е общинска, поради което искането за придобиване по давност на имота по предназначение противоречи на закона. Излагат, че като е уважил алтернативно заявеното искане на ответниците за придобиване по давност, съдът се е произнесъл в противоречие с решение №251/27.12.2012г. на ВКС по гр. дело №420/2012г. Вторият въпрос: „Води ли до порочност на съдебните изводи процесуалното поведение на съда, което е изключило от обсъждане повечето доказателства, а се фиксира върху едно-две и на това основание гради изводите си?“ се поставя във връзка с твърдението, че въззивният съд е обсъдил само доказателствата, обсъдени от първата инстанция, без тези, които страните са коментирали, в какъвто смисъл е ТР №1/2013г. Касаторите считат, че първият формулиран въпрос е и от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, т. е. налице е основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. С оглед изложеното молят обжалваното решение да бъде отменено като неправилно, а на негово място постановено друго, с което предявеният от тях иск бъде уважен.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по делото. Формулираният въпрос трябва да е от значение за изхода на конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

На база на какви факти и доказателства следва да се направи преценка от страна на съда за пределите при упражняване на правото свободно да се изразява мнение по смисъла на чл. 39 КРБ и чл. 10 от КЗПЧОС и налице ли е превишаване на тези предели при изказани негативни оценъчни съждения, засягащи конкретно лице, както и при предаване на информация, станала известна на деликвента посредством трети лица?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

не са правни въпроси, по смисъла на т. 1 Тълкувателно решение №1 от 19.02.2010 г. по тълк. д.№1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, които биха могли да са основание за допускане на касационното обжалване на определението- тъй като тези въпроси не са обосновали изводите на съда в обжалваното определение и нямат значение за правилността на това определение. Както правилно е посочил въззивният съд, тези въпроси касаят правилността на постановения по делото краен акт, а не правилността на обжалваното определение по чл. 64 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. За установяване на фактическа раздяла достатъчно ли е решаващият съд да се позове на свидетелски показания, дадени от заинтересован по смисъла на чл. 172 ГПК свидетел и то при положение, че последният няма ясни спомени за събитията и сам казва „Това ми е мътен спомен“? и 2. При установяване на относими към делото факти и обстоятелства трябва ли съдът да вземе предвид възрастта, на която е бил свидетелят към момента на събитията, за които изнася данни? Това е така, тъй като и двата поставени въпроса са свързани с това как следва да се тълкува и прилага разпоредбата на чл. 172 ГПК за преценка на достоверността на свидетелските показания, а по приложението и тълкуването на тази разпоредба има практика на ВС и ВКС, от постановяването на която не са настъпили промени в законодателството или в обществените условия, които да налагат промяната на тази практика.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право