Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […]
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество дължи заплащане на държавна такса при отхвърляне на предявен иск с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за корупцията в страната и чужбина. В изложението си по последната тема С., изказвайки вижданията си относно наличието на корупция в журналистическото съсловие, е бил запитан от водещата дали знае за корумпиран журналист в България, на който въпрос е отговорил с думите: „А. наистина ли не знаете?“ и последвало: „Ето ви го един А. Х., ето ви го един В. П.. Какви са тези, на които им е казано на 15-и декември цялата история на Н. за престъпната схема на Б. с ощетяване на държавата със стотици милиони, и те са си мълчали!? Аз бих пратил прокуратурата при тях, да ги разпита.“, а също и: „Има закон, има Наказателен кодекс. Всеки, който знае за престъпление, е длъжен да докладва на съответните институции. Защо не са го направили?“. Ищците твърдят, че ответникът е повторил горните обвинения в последващи негови публични изявления пред други медии, като са посочени „коментар“ от същата дата (11.02.2020 г.) пред сайта „ПИК“, при участие в публицистично предаване „Плюс-минус“ по Нова ТВ от 13.02.2020 г., в публично изявление в Народното събрание на 14.02.2020 г., в интервю пред „ПИК ТВ“ от 17.02.2020 г. и на страницата на сайта на „ПИК“ от 17.05.2020 г. Тези изяви на В. С. са гледани и четени от множество лица - зрители или читатели, пряко или на запис, и според ищците осъществяват съставите на обида (казване и извършване на нещо унизително за честта и достойнството, по смисъла на чл. 146 НК - всички фактически твърдения за прояви на корупция, като крайно осъдително поведение в актуалната правна и обществена среда) и клевета (разгласяване на позорно обстоятелство и приписване на престъпление - чл. 147 НК). П. и Х. твърдят още, че с цитираните изрази ответникът умишлено и преднамерено ги е увредил, като им е нанесъл неимуществени вреди, изразяващи се в отрицателни последици върху личността, честта, включително професионалната им дейност, тъй като и двамата са водещи и разпознаваеми журналисти в национална електронна медия, и за тях - като водещ на публицистично предаване, отразяващо актуалните събития в страната (вкл. и политическите такива) и директор на редакция „Новини, актуални предавания и спорт“ в телевизия БТВ - са от изключителна важност доброто им име и безупречната професионална репутация. От своя страна, В. С. оспорва исковете, като твърди, че при публичната му изява в процесното предаване не е осъществен нито един от елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане. Сочи, че в посоченото предаване не е обиждал и клеветил съзнателно, целенасочено и преднамерено ищците, както и не е изрекъл по повод на същите, че са „корумпирани телевизионни водещи“; не е изричал по отношение на тях каквито и да е фактически твърдения, а единствено своето лично оценъчно мнение, като се позовава на правото си на изразяване на лично мнение, прогласено в чл. 39 – чл. 41 КРБ и чл. 10 КЗПЧОС. Оспорва и размера на претендираните обезщетения.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1. ЗОПДНПИ предвижда ли отнемане в полза на държавата на вземания на проверяваното лице по предоставени заеми на трети лица? и 2. ЗОПДНПИ предвижда ли отнемане в полза на държавата на парични средства на проверяваното лице, включително от възстановени допълнителни парични вноски, извършени в полза на контролирани юридически лица в смисъла по пар. 1, т. 2 ДР ЗОПДНПИ /отм./? КОНПИ счита, че повдигнатите въпроси обуславят решението - общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол, и твърди, че въззивният съд ги е решил в противоречие с решение №******г. по гр. д. №1021/2019 г. III-то ГО на ВКС, решение №97/18.05.2018 г. по гр. д. №3224/2017 г. и решение №200/14.02.2019 г. по гр. д. №4143/2017 г., последните две на IV-то ГО на ВКС – допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По същество се оплаква, че обжалваното решение е постановено в нарушение на чл. 62 ЗОПДНПИ /отм./, вр. пар. 1, т. 1 ДР Закона – касационното основание по чл. 281, т. 3, предл. първо ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Настъпването на отчуждителното действие на дворищнорегулационния план с оглед разпоредбите на пар. 6, ал. 2, пар. 8 и пар. 9 ПЗР ЗУТ, включително и за дворищнорегулационен план, одобрен при действието на ЗПИНМ /отм./ и с оглед даденото в ТР №3/1993 г. на ОСГК на ВС тълкуване на понятието „приложена регулация“, и 2. „Кога са налице условията за прилагане на пар. 6, ал. 2 и ал. 3 и пар. 8, ал. 1 ПЗР ЗУТ”. Бланкетно се релевират и основанията по чл. 280, ал. 2, предл. второ и предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „За наличие на правен интерес от подаването на така предявения иск, свеждащ се до разглеждане на свободата в гражданското право всеки да предявява иск съобразно търсеното от него право на защита и 2.,, Дали едно правно действие по отблъскването на други лица от владението на имота включва изричното им уведомление /което пък от своя страна би било безполезно съобразно статута на придобивната давност/, или самият факт на недопускането и ограничаването на достъпа им до имота /механично чрез заключване и ограждане/ включва знанието или незнанието на страните за възприетите правни норми и факти“. Счита, че подобни казуси са решавани противоречиво и практиката следва да бъде уеднаквена.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

- разпореждането на НОИ, с което транспортната злополука се признава за трудова такава, освобождава ли ищеца от задължението за събиране на други доказателства относно това дали транспортната злополука се е осъществила. Нужно ли е да бъдат събирани гласни доказателства в тази насока.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1.“За изискванията по чл. 195, ал. 1 КТ относно съдържанието на заповед за налагане на дисциплинарно наказания – уволнение и посочване на основание чл. 190, ал. 1, т. 1-7, в конкретния случай т. 3? Допустимо ли е съдът да приеме, че дисциплинарно наказание – уволнение е наложено заради системни нарушения на трудовата дисциплина, когато в самата заповед не е посочено това основание? Липсата на посочено в заповедта основание за налагане на дисциплинарно наказание – уволнение по чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, прави ли заповедта немотивирана?“; 2“Какви са сроковете за налагане на дисциплинарно наказание И поглъща ли се краткият двуседмичен срок от едногодишния, когато има една установена дата по делото и това е датата на издаване на заповедта?“; 3“Мотивирана ли е системност когато при наличие на две нарушения, след като със съдебно решение на въззивната инстанция едно от нарушенията е прието за недоказано, а по отношение на другото е изтекла давността за налагане на наказание, което е свързано с отговора на въпрос 1?“, по които счита, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Според касатора по въпросите в т. 1 въззивното решение е в противоречие с решения по гр. д.№2306/2017г. на ВКС, ІVг. о., по гр. д.№1972/2009г. на ВКС, ІVг. о., по гр. д.№87/2018г. на ВКС, ІІІг. о., в които е прието, че в чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ е предвидена възможност за налагане на дисциплинарно наказание уволнение за системни нарушения на трудовата дисциплина, които съответно трябва да са три и повече, а по въпросите по т. 2 – в противоречие с решение по гр. д.№2306/2017г. на ВКС, ІVг. о. Касаторът поставя и въпрос, който счита, че следва да се допусне касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК: т. 4“Налице ли е произнасяне свръх петитум когато съдът е приел, че е налице „системност“ на нарушенията без това да е посочено в уволнителната заповед, тъй като в атакуваната не е посочено, че дисциплинарното наказание се налага на основание чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Допустим ли е осъдителен иск с правно осн. чл. 21, ал. 3 ЗЮЛНЦ, предявен от сдружение срещу отделен негов член за осъждането му да заплати допълнителна имуществена вноска?; 2/ При противоречие на обстоятелствена част и петитум на исковата молба налице ли е нередовност на същата?; 3/ При дадена от съда правна квалификация на иска, която не съответства на обстоятелствената част и петитума на исковата молба, налице ли е недопустимост на постановеното решение?; 4/Може ли допълнителна парична вноска да бъде дължима само от определени членове на сдружението?; 5/ Какъв е характерът на допълнителните имуществени вноски и представляват ли те имущество на сдружението или следва да се разглеждат по аналогия на допълнителните вноски, уредени в ТЗ при ООД или в ЗК при кооперациите?; 6/ Наличието на предвидено в устава на сдружението правомощие на Управителния съвет за определяне на „размера, начина и срока за внасяне на членския внос и/или имуществени вноски“ покрива ли изискването на чл. 21, ал. 3 ЗЮЛНЦ, че всеки член е длъжен да направи имуществени вноски, когато това е предвидено в устава?; 7/ Допускат ли императивните разпоредби, целите и принципите на ЗЮЛНЦ приемане на решение от УС на сдружението, с което се вменяват задълженията за извършване на допълнителни парични вноски на отделни негови членове, за осъществяване на поставени цели на сдружението и изпълнение на сключени от сдружението договори?; 8/ При определяне на необходимата глобална сума за допълнителни парични вноски от отделните членове на сдружението, чийто брой не е посочен в приетото решение, необходимо ли е последващо решение на управителния орган, в което да бъдат посочени членовете, които дължат допълнителни имуществени вноски и конкретният им размер? Въвежда допълнително основание за достъп до касация по всички въпроси – чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Позовава се и на хипотеза на „очевидна неправилност“ по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

(материалноправен или процесуалноправен), който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в ал. 1 на чл. 280 ГПК, както и при вероятна нищожност, недопустимост или очевидна неправилност на въззивното решение (чл. 280, ал. 2 ГПК). Съгласно дадените в ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1 разяснения задължение на касатора е да формулира обуславящия изхода на спора правен въпрос, който определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане. Този въпрос следва да се изведе от предмета на спора и трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните доказателства. В съответствие с диспозитивното начало в гражданския процес ВКС може единствено да конкретизира и уточни поставения от касатора правен въпрос, но не може да го извежда от съдържанието на изложението, респ. от касационната жалба. Непосочването на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационното обжалване при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК. В т. 4 на тълкувателното решение е прието, че точното прилагане на закона и развитието на правото по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, като правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното решение, е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитието на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право