Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на съда да определи размера на обезщетението за неимуществени вреди, след като извърши преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа на справедливостта.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД

За определяне съдържанието на понятието „справедливост“, изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

„При наличието на няколко съединени иска по ЗОДОВ и такива искове пряко основаващи се на законодателството на Европейския съюз и общностното право кой е компетентния съд който следва да ги разгледа и кое производството и по кой закон е приложимо?“ и „Когато са налице няколко съединени иска за обезщетение срещу Административен съд, то съставите на последният следва ли да си направят отвод?“. Жалбоподателят счита, че тези въпроси имат значение за

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Към кои правила следва да приложи съдът, за да определи справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди по иск с правно основание чл. 2б ЗОДОВ, причинени с нарушаване на правото по чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, дали националните такива или стандартите, установени в практиката на ЕСПЧ по прилагането на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС в аспекта на правото на решаване и приключване на делото в разумен срок?
(По иск срещу Прокуратурата на Република България, на основание чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ за сумата от 100 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, причинени от нарушаване на правото за разглеждане и приключване в разумен срок на следствено дело)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

посочени от жалбоподателите в подаденото от тях изложения на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, намира следното:

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в изложението, да се отмени въззивното решение в обжалваните части и предявените искове с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ се уважат в пълни размери.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в изложението, да се отмени въззивното решение в обжалваната част и се постанови друго, с което предявените искове се отхвърлят.