Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

(първият – процесуално-правен, а останалите – материално-правни: 1. Длъжен ли е съдът по чл. 83, ал. 2 ГПК да се произнесе по всички обстоятелства, които са от значение за правото на страната на освобождаване от държавни такси и разноски? 2. Длъжен ли е съдът по чл. 83, ал. 2 ГПК да съпостави материалното й състояние не само според определеното й конкретно задължение за разноски, а с оглед на това доколко може да се натовари с плащането на таксите и разноските по конкретното гражданско дело? 3. За правото по чл. 83, ал. 2 ГПК относимо ли е обстоятелството, че страната притежава движими вещи на значителна стойност, с които може да се разпореди? 4. Длъжен ли е съдът по чл. 83, ал. 2 ГПК да обсъди разходите, които са необходими за ежедневието на страната? и 5. Длъжен ли е съдът с произнасянето си по молбата по чл. 83, ал. 2 ГПК да осигури ефективно осъществяване на правото на страната на достъп до съд? Касаторите считат въпросите включени в предмета на обжалване и твърдят, че въззивният съд ги е решил в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, установена с Определение №10/10.01.2019 г. по ч. гр. д. №432/2018 г. III-то ГО, Определение №12/14.01.2016 г. по гр. д. №5163/2015 г. II ГО, Определение №17/14.01.2020 г. по ч. гр. д. №4891/2019 г. IV-то ГО и Определение №23/13.01.2023 г. по ч. гр. д. №5/2023 г. I-во ТО, както и в противоречие с указанията, дадени в т. 12 ТР №6/06.11.2013 г. по тълк. д. №6/2012 г. ОСГТК на ВКС. По същество се оплакват, че определението е неправилно поради нарушение по чл. 83, ал. 2 ГПК.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

1) изключват ли се разходи за придобиване на активи от размера на несъответствието по пар. 1, т. 3 ЗПКОНПИ и пар. 1, т. 7 ЗОПДНПИ /отм./ поради обстоятелството, че това имущество не е налично в края на проверявания период и не подлежи на отнемане; 2) следва ли да намери отражение при определяне размера на несъответствието по смисъла на пар. 1, т. 3 ЗПКОНПИ размерът на внесените и постъпили суми по банкови сметки на ответниците, за които не се установява законово основание и законен произход на средствата за внасянето/постъпването им, пазарната стойност на придобити моторни превозни средства (МПС), за придобиването на които не се установяват законни източници на средства, както и размерът на получени и изпратени суми чрез системи за парични преводи (вътрешни и международни) и от трети лица, за които не се установява законово основание и законен произход на средствата; 3) следва ли да се включи в приходната част, при изчисление на финансовия анализ и определяне на несъответствието, пазарната стойност на отчужденото имущество, за което не се установяват законни източници на средства; 4) подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ, внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, но неналични в края на проверявания период; и 5) подлежи ли на отнемане в полза на държавата по ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ паричната равностойност на имущество, което е отчуждено, за което не се установява законово основание за придобиването му, но неналично в края на проверявания период. Жалбоподателят навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като излага съображения, тези въпроси да са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно критериите, по които следва да се определи размера на следващото се обезщетение за неимуществени вреди по чл. 2а ЗОДОВ, съгласно чл. 52 ЗЗД. (По иск срещу КПКОНПИ за обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания в резултат от неправомерно проведеното срещу ищеца производство по обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се изтъква основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради формирана практика на ВКС, на която въззивното решение противоречи същевременно основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, поради необходимост от преодоляване на противоречивата практика и възприемане тезата на касатора. По четвъртия въпрос се изтъква основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като не е изложена обоснова на основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, което също се изтъква.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства по банкови сметки, включително вноски, ако същите не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, респ към датата на предявяване на иска?“. Сочат се предпоставките предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационното обжалване.