Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Как се прилага задължението на съда да даде точни, ясни и изчерпателни указания за дължимата държавна такса в хипотезата на чл. 262, ал. 1 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК? (Обжалване на разпореждане за връщане на въззивна жалба)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие с решение №226 от 12.07.2011г. по гр. д. №921/2010г. на ВКС, IV г. о., решение №31 от 09.03.2012г. по гр. д. №502/2011г. на ВКС, III г. о., решение №61 от 01.03.2016г. ВКС, на IV г. о., решение №80 от 03.05.2018г. на ВКС, IV г. о., определение №141 от 07.04.2020г. на ВКС, I г. о. и решение №141 от 04.01.2021г. по гр. д. №478/2020г. на ВКС, I г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага институтът на придобивната давност в отношенията между сънаследници и при предаване на владението приживе от наследодателите, за приложимостта на презумпцията по чл. 69 ЗС и за момента на придобиване на правото на собственост?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за допустимост и основателност на иска по чл. 76 ЗН в хипотеза, когато поради извършено разпореждане от други съсобственици в делбения имот, различни от сънаследника на съделителя- ищец по иска по чл. 76 ЗН, приобретателят не може да бъде изключен от делбата и в същата да участват само сънаследниците;

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Длъжен ли е въззивният съд в решението си да се произнесе по предмета на делото, след като прецени и обсъди в мотивите си всички относими доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност? 2. Длъжен ли е въззивният съд да разпита свидетел, допуснат от първата инстанция, който не е бил разпитан, въпреки че определението за това не е било отменено, и са противоречиви показанията на разпитаните свидетели в установяване на релевантните обстоятелства? 3. Може ли въззивният съд, препращайки към мотивите на първата инстанция, да обоснове решението си на доказателства, събрани в дисциплинарното производство, това нарушава ли принципа по чл. 11 ГПК и каква е доказателствената сила на частния свидетелстващ документ, конкретно – на докладна записка на прекия ръководител на уволнения работник/служител, констатираща допуснати нарушения на трудовите задължения? 4. Изпълнил ли е работодателят задължението си по чл. 193 КТ, когато поисканите обяснения са за нарушения на трудовата дисциплина, описани в документ, за който работникът/служителят не знае? 5. Кога може да се счита, че заповедта по чл. 195 КТ е мотивирана в необходимата степен? 6. Кои са обстоятелствата, които трябва да съобрази работодателят, респ. съдът, за да прецени тежестта на нарушението и в частност, може ли да се приеме, че работникът/служителят е нарушил трудовите си задължения с деяние, извършено в извънработно време? Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване – общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол, и твърди, че въззивният съд ги е решил в противоречие с практиката на Върховния касационен съд – допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Оплакванията по същество са, че решението е неправилно поради нарушения на материалния закон (чл. 193 КТ, чл. 189, чл. 195, ал. 1 КТ) и съществени процесуални нарушения (по чл. 266, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК). Претендира разноските по делото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Как следва да бъде извършен анализ на показанията на две групи свидетели, когато същите излагат различни данни по релевантните факти, и следва ли да бъдат съпоставени свидетелските показания едни с други, но и със събраните писмени доказателства, включително какви са задълженията на съда, когато разпитаните свидетели са заинтересувани от изхода на делото в смисъла по чл. 172 ГПК? 2. Какви са изискванията към работодателя в изпълнение на задължението по чл. 193 КТ и необходимо ли е работникът/служителят да е поканен да даде обяснения за всяко нарушение на трудовата дисциплина преди да бъде санкциониран за системно неизпълнение на своите задължения? 3. Длъжен ли е работодателят, спазвайки принципа за добросъвестност по чл. 8 КТ, не само да приеме обясненията на работника/служителя, но и да обсъди и прецени дадените обяснение преди да наложи дисциплинарното наказание? 4. Представлява ли „злоупотреба с доверието на работодателя и злепоставяне на предприятието“ в смисъла по чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ отправянето на критики към организацията на работа в телефонен разговор между работника/служителя и прекия му ръководител? Касаторът счита въпросите обуславящи решението – общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол, и твърди, че въззивният съд ги е решил в противоречие с практиката на Върховния касационен съд – допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По същество се оплаква, че решението е неправилно като постановено в съществено нарушение на задължението за обсъждане на доказателствата по релевантните факти (чл. 12, вр. чл. 236, ал. 2 ГПК), и в нарушение чл. 193 КТ и чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ. Претендира разноски.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

по съществото на спора, с какъв акт следва да се произнесе съдът? – допълнителният селективен критерий по двата въпроса се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с ТР №104/07.09.1967 г. по гр. д.№73/1967 г. на ОСГК на ВС; 3/ Касае ли се за бездействие на кредитора, в период по-дълъг от десет години, да реализира вземането си, ако в този срок не е предприел ефективни действия в тази насока? – допълнителният селективен критерий се обосновава в идентична хипотеза, с приетото в т. 10 и т. 14 на ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и с решение по т. д. №2288/2018 г. на ІІ т. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как следва да се обсъждат от съда свидетелските показания, как се преценяват противоречиви показания на две групи свидетели и следва ли съдът да отчете евентуална заинтересованост на свидетел в хипотезата на чл. 172 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

(материалноправен или процесуалноправен), който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в ал. 1 на чл. 280 ГПК, както и при вероятна нищожност, недопустимост или очевидна неправилност на въззивното решение (чл. 280, ал. 2 ГПК). Съгласно дадените в ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1 разяснения задължение на касатора е да формулира обуславящия изхода на спора правен въпрос, който определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане. Този въпрос следва да се изведе от предмета на спора и трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните доказателства. В съответствие с диспозитивното начало в гражданския процес ВКС може единствено да конкретизира и уточни поставения от касатора правен въпрос, но не може да го извежда от съдържанието на изложението, респ. от касационната жалба. Непосочването на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационното обжалване при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК. В т. 4 на ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС е посочено, че точното прилагане на закона и развитието на правото по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, като правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното решение, е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитието на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право