Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за корупцията в страната и чужбина. В изложението си по последната тема С., изказвайки вижданията си относно наличието на корупция в журналистическото съсловие, е бил запитан от водещата дали знае за корумпиран журналист в България, на който въпрос е отговорил с думите: „А. наистина ли не знаете?“ и последвало: „Ето ви го един А. Х., ето ви го един В. П.. Какви са тези, на които им е казано на 15-и декември цялата история на Н. за престъпната схема на Б. с ощетяване на държавата със стотици милиони, и те са си мълчали!? Аз бих пратил прокуратурата при тях, да ги разпита.“, а също и: „Има закон, има Наказателен кодекс. Всеки, който знае за престъпление, е длъжен да докладва на съответните институции. Защо не са го направили?“. Ищците твърдят, че ответникът е повторил горните обвинения в последващи негови публични изявления пред други медии, като са посочени „коментар“ от същата дата (11.02.2020 г.) пред сайта „ПИК“, при участие в публицистично предаване „Плюс-минус“ по Нова ТВ от 13.02.2020 г., в публично изявление в Народното събрание на 14.02.2020 г., в интервю пред „ПИК ТВ“ от 17.02.2020 г. и на страницата на сайта на „ПИК“ от 17.05.2020 г. Тези изяви на В. С. са гледани и четени от множество лица - зрители или читатели, пряко или на запис, и според ищците осъществяват съставите на обида (казване и извършване на нещо унизително за честта и достойнството, по смисъла на чл. 146 НК - всички фактически твърдения за прояви на корупция, като крайно осъдително поведение в актуалната правна и обществена среда) и клевета (разгласяване на позорно обстоятелство и приписване на престъпление - чл. 147 НК). П. и Х. твърдят още, че с цитираните изрази ответникът умишлено и преднамерено ги е увредил, като им е нанесъл неимуществени вреди, изразяващи се в отрицателни последици върху личността, честта, включително професионалната им дейност, тъй като и двамата са водещи и разпознаваеми журналисти в национална електронна медия, и за тях - като водещ на публицистично предаване, отразяващо актуалните събития в страната (вкл. и политическите такива) и директор на редакция „Новини, актуални предавания и спорт“ в телевизия БТВ - са от изключителна важност доброто им име и безупречната професионална репутация. От своя страна, В. С. оспорва исковете, като твърди, че при публичната му изява в процесното предаване не е осъществен нито един от елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане. Сочи, че в посоченото предаване не е обиждал и клеветил съзнателно, целенасочено и преднамерено ищците, както и не е изрекъл по повод на същите, че са „корумпирани телевизионни водещи“; не е изричал по отношение на тях каквито и да е фактически твърдения, а единствено своето лично оценъчно мнение, като се позовава на правото си на изразяване на лично мнение, прогласено в чл. 39 – чл. 41 КРБ и чл. 10 КЗПЧОС. Оспорва и размера на претендираните обезщетения.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали при произнасяне по искане по чл. 83, ал. 2 ГПК, съдът трябва да изследва въпроса относно наличието или липсата на достатъчно средства на молителя за заплащане на държавна такса или прави преценка относно състоянието и възможностите на физическото лице/молител да реализира доходи, като се поддържа, че по него е налице допълнителния критерий на т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, без надлежна обосновка. В хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК са повдигнати и следните въпроси: 1/ Длъжен ли е съдът при преценка на основателността на молбата по чл. 83, ал. 2 ГПК да обсъди всички обстоятелства, които са от значение за тази преценка и то не само с оглед на конкретното задължение да се плати държавна такса или съдебни разноски във връзка с определено процесуално действие, а с оглед възможността на страната да се натовари с плащането на таксите и разноските в цялото съдебно производство; 2/ При липса на доказателства за каквито и да е доходи на молителя, който факт не е подложен на съмнение от съда, с оглед приетата декларация за имуществено състояние и данъчна декларация, може ли съдът да гради преценката си по чл. 83, ал. 2 ГПК само въз основа на предположения за евентуална възможност за реализиране на доход и 3/ Какви следва да са критериите на извършваната от съда преценка дали молителят разполага с парични средства и имущество за заплащане на държавна такса и към кой момент следва да бъде съобразено това – към момента на искането или за в бъдеще. Поддържа се, че даденото от въззивния съд разрешение е в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в определение №206 от 17.05.2013 г. по ч. гр. д. №2434/2013 г. на II г. о., определение №573 от 12.07.2011 г. по ч. т. д. №230/2011 г. на II т. о., определение №612 от 12.08.2010 г. по ч. т. д. №564/2010 г. на II т. о. и определение №318 от 12.07.2012 г. по ч. гр. д. №293/2012 г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд – основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

свързва с доводи за липсата на обсъждане от страна на въззивния съд на съдържащите се в подадената от него въззивна жалба оплаквания, както и за необсъждане на събраните по делото доказателства при постановяване на въззивно решение №2250 от 02.05.2023г. по в. гр. д.№8042/2021г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

може ли въззивният съд да мотивира решението си само цитирайки решение на ВКС, постановено при различна фактическа обстановка, като автоматично приложи правните му изводи към разглежданата фактическа обстановка и отговаря ли такава практика на изискването въззивният съд да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора и да изложи пълни собствени мотиви.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

за задължението на съда да вземе предвид и обсъди в мотивите си всички доказателства и доводи на страните, както и дали се погасява по давност възможността да се иска обезсилване на решение в производство по чл. 362 ГПК; от кой момент започва да тече погасителната давност и следва ли решението на съда по чл. 362, ал. 2 ГПК да се приравни по последици на развален поради неизпълнение договор и да намерят приложение правилата на чл. 87 и чл. 88 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли съдът да допусне до делба пристройка, която е неподлежащ на премахване незаконен строеж и не представлява самостоятелен обект на собственост?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Как следва да се прилага критерият за справедливост при определяне на размера на „справедливото“ обезщетение по смисъла на чл. 52 ЗЗД по предявен иск по реда на чл. 49 ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане и следва ли да бъде извършена цялостна оценка на всички релевантни за размера на обезщетението обстоятелства, включително конкретните обществено-икономически условия към момента на настъпване на непозволеното увреждане; 2. Следва ли мотивите на съдебния акт да съдържат анализ на съвкупния доказателствен материал, събран по делото, доводите на страните, както и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни или защо игнорира доказателства по делото; 3. Налице ли е процесуално нарушение по смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК, ако въззивният съд не допусне поискани с въззивната жалба свидетели, които в нарушение на процесуалните правила, не са били изслушани от първоинстанционния съд; 4. Следва ли въззивното решение да бъде обосновано в съответствие с правилата на формалната логика, опитните и научни правила. Бланкетно се релевира и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1/ Налице ли е годен обект на прехвърляне – с окончателен договор или заместващ го съдебен акт - при липса на описание на имота, поне по негови три граници, съгласно изискванията на ЗС и Правилника за вписванията? – допълнителен селективен критерий за допускане на касационното обжалване не е обоснован, доколкото цитираната в този раздел съдебна практика / решения по гр. д.№3635/2013 г., гр. д.№992/2018 г. ІІІ г. о., гр. д. №134/2019 г. ІV г. о., т. д.№50183/2016г. на ІV г. о. ВКС / според изложението на самия касатор / а и обективно / няма отношение към въпроса относно надлежната индивидуализация на обекта на предварителен договор, като условие за неговата действителност; 2/ Възможно ли е при налично изявление от изправната страна за разваляне на договор, другата страна, неизправна в случая, да поиска неговото обявяване за окончателен, вкл. по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД? Необходимо ли е изрично изявление за разваляне на договора, след като в него изрично е определен срок за неговото изпълнение? – допълнителен селективен критерий не е обоснован и по този въпрос; 3/ Възможно ли е да се прави надлежно искане от купувача, за обявявяне за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на имот, по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД, при категорична установеност на липса на парични средства у купувача? - допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, с решенията по гр. д.№6886/2013г. на ІІІг. о., гр. д.№215/2012г. на ІVг. о., гр. д.№1476/2011г. на ІVг. о. и определение по гр. д. №901/2018г. на ІV г. о. ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„Съдът има ли процесуално задължение да обсъди всички относими и допустими доказателства, представени пред него, и то съвкупно (в тяхната взаимна връзка и зависимост)?“. Поддържа, че въведеният въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВКС - решение №24/28.01.2010 г. по гр. д. №4744/2008 г., I г. о., решение №115 от 30.04.2013 г. по т. д. №805/2011 г., II т. о. и определение №443/29.06.2011 г. по т. д. №1087/2010 г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право