Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

във връзка с въведените от него възражения, както и че не са налице основанията по чл. 281 ГПК за неговата отмяна. Изложено е, че противно на твърдението на застрахователя присъденото в полза на ищцата обезщетение не само че не е завишено, а обратно – същото е определено в занижен размер, който не е съобразен с характера и степента на действително претърпените от нея вреди, както и с икономическата конюнктура в страната и не отговаря на материалното и социално положение на пострадалия, неговата социална ангажираност и отношенията на силна привързаност между него и ищцата. Наведени са и доводи в посока на увеличаване размера на обезщетението, които по същество са свързани с касационната жалба на ищцата срещу въззивното решение в отхвърлителната му част. Направено е искане да не бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение по жалбата на ответника-застраховател.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/ Има ли местопребиваването на детето определящо значение за международната компетентност на българския съд, сезиран с претенция по чл. 127а, ал. 2 СК?; 2/ При спор по чл. 127а, ал. 2 СК, приложимо право ли е чл. 5 Конвенцията? и 3/ Представлява ли спорът по чл. 127а, ал. 2 СК такъв, касаещ „родителска отговорност“ по смисъла на Конвенцията?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. „Доколко въззивният съд е длъжен точно да установи, респективно обоснове решението, по реда на чл. 235, ал. 2 ГПК, само върху установените правопораждащи факти по делото?“, 2. „Може ли съдът да обоснове решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани и да изложи съображения защо ги отхвърля като недостоверни?“, за които въпроси се сочи че са разрешени в противоречие с решение №115/15.08.2016 г. по т. д. №3428/2014 г., II т. о. на ВКС; 3. „Следва ли въззивният съд служебно да допусне изпълнението на съответната, в случая съдебно-медицинска експертиза, с оглед приложението на специални знания в областта на медицината, предвид преценката на ключово писмено доказателство – в случая Фиш за хистопатологично изследване от 24.11.2019 г.?“, за който се сочи, че е разрешен в противоречие с решение №112/22.10.2015 г. по гр. д. №2011/2015 г., I г. о. на ВКС; 4. „Следва ли съдът да преценява даденото от вещото лице по назначената експертиза, в случая съдебно-медицинска експертиза, устно заключение при изслушване на назначената по делото експертиза по реда на чл. 200 ГПК, в случай че същото се основава на представено в рамките на провежданото открито съдебно заседание писмено доказателство?“, 5. „Може ли съдът да откаже да кредитира заключение на вещото лице единствено въз основа на обстоятелството, че същото, след анализ на писмено доказателство, представено след изготвяне на експертизата, е достигнало до различен краен извод?“, за които се сочи, че са разрешени в противоречие с решение №241/23.10.2013 г. по гр. д. №3194/2013 г., I г. о. на ВКС и решение №108 от 16.05.2011 г. по гр. д. №1814/2009 г., IV г. о. на ВКС; 6. „Може ли, при наличието на подписано информирано съгласие от страна на пациента, лечебното заведение да носи отговорност за ефективността на извършените манипулации, при наличието на законосъобразно проведено лечение?“, за който се твърди противоречие с решение №255 от 18.03.2021 г. по гр. д. №985/2020 г., IV г. о. на ВКС и решение №250/21.11.2012 г. по гр. д. №1504/2011 г., III г. о. на ВКС; 7. „Следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните?“, който противоречал на решение №115/15.08.2016 г. по т. д. №3428/2014 г., II т. о. на ВКС и определение №756 от 04.07.2017 г. по гр. д. №929/2017 г., IV г. о. на ВКС; 8. „Следва ли съдът да присъди заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди при липса на представени по делото доказателства, от които да се установява по безспорен начин, че лицето е претърпяло неимуществени вреди?“; 9. „Може ли да се присъди обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в случаите при които тези неимуществени вреди са претърпени от лице, различно от претендиращото ги лице, за чужди неимуществени вреди, т. е. за чужди неимуществени вреди?“; 10. „Следва ли съдът да уважи претенция за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в случай че лицето, което претендира заплащане на обезщетението, недобросъвестно и със собственото си поведение е предизвикало обстоятелствата, въз основа на които се основава претенцията му за неимуществени вреди?“; 11. „Може ли да се установи наличие на причинно-следствена връзка между настъпило недоверие и фактическа раздяла между съпрузи и извършване на хирургическа интервенция, респективно – следва ли лечебното заведение да отговаря за настъпила фактическа раздяла и разрив в съпружеските взаимоотношение поради извършена хирургическа интервенция?“. В допълнение касаторът посочва, че е налице основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1) За липсата на възможност в последващ исков процес да се установява пълна трансформация на лично имущество в случаите, когато недвижимия имот е придобит на името на двамата съпрузи; 2) Представлява ли задоволяване на „нужда на семейството“ по смисъла на чл. 32, ал. 2 СК покупката на недвижим имот, ако към датата на придобиването му съпрузите имат собствено жилище, в което живеят; 3) Възниква ли солидарна отговорност между съпрузите за връщане на парични средства, получени от единия съпруг под формата на помощ, ако при получаването й съпрузите са се съгласили средствата да бъдат възстановени със средства, получени от продажба на лично имущество на съпруга, получил помощта; 4) Налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на жилищен имот със средства, предоставени под формата на помощ на единия съпруг, като при получаването на сумата страните договарят връщането да стане изцяло със средства, получени от продажба на лично имущество. Твърди, че по първия поставен въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВКС – т. 4 Тълкувателно решение №5/29.12.2014 г. по тълк. дело №5/2013 г. на ОСГК на ВКС, а останалите три въпроса са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.