чл. 59 ал. 2 СК

Родителски права след развода
Чл. 59. […] (2) Ако не се постигне споразумение по ал. 1, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

чл. 59 ал. 2 СК

Родителски права след развода
Чл. 59. […] (2) Ако не се постигне споразумение по ал. 1, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

по чл. 59, ал. 2 СК, поради което тя не попада в хипотезата на изключението спрямо чл. 280, ал. 3, т. 2, предл. второ ГПК. В този смисъл е и константната практика на ВКС – определение №490/14.06.2022 г. по гр. дело №291/2022 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, определение №309/14.04.2020 г. по гр. дело №4656/2019 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС, определение №599/03.07.2020 г. по гр. дело №893/2020 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС, определение №28/18.01.2018 г. по ч. гр. дело №9/2018 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС, определение №550/16.11.2017 г. по ч. гр. дело №4426/2017 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, определение №79/01.03.2021 г. по ч. гр. дело №439/2021 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС, определение №8/07.01.2021 г. по ч. гр. дело №4039/2020 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, определение №338/28.09.2020 г. по ч. гр. дело №2105/2020 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС и др. Отделно от горното, касаторът няма правен интерес да обжалва въззивното решение в частта, с която предявените срещу него искове за издръжка – текуща и за минало време – са частично отхвърлени. По тези съображения, подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане в посочената част, като касационното производство по делото следва да се прекрати в същата част.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

в изложението, да се отмени въззивното решение и се постанови друго, с което се предостави упражняването на родителските права по отношение ма малолетното дете на бащата, да се определи местоживеене на детето при бащата, да се определи месечна издръжка, която майката да заплаща на малолетното дете и се определи режим на лични отношения на детето с майката, съответно ако при разглеждане по същество се потвърди обжалваното решение в частта за предоставяне родителските права на майката искането е да се прогласи изрично споделени родителски права що се отнася до правата, чрез които се защитават основни, дълготрайни интереси на детето/образование, лечение, управление на имущество и др./ съобразно изрично предвидената възможност в т. р.№1/01.03.2017 г. по т. дело №1/2016 г. на ОСГК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зоя Атанасова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди и да изложи мотиви по всички доказателства и твърдения на страните-поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК?
За критериите, които съдът следва да съобрази, изпълнявайки служебното си задължение да защити интереса на децата при определяне на режима на лични отношения.
За задължението на съда да постанови решението си като съблюдава интересите на детето.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Какви обстоятелства трябва да вземе предвид съдът, когато преценява най-добрия интерес на децата при вземане на решение; необходимо ли е да се предвидят конкретни мерки за защита на детето по чл. 59, ал. 8 СК, когато връзката му с единия родител е прекратена, установено е родителско отчуждаване и опасност за психичното здраве на детето.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Бонева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на съда да обсъди поотделно и в съвкупност релевантните доказателства; как съдът следва да установи интереса на децата и как и кои обстоятелства трябва да прецени и съпостави, за да се произнесе относно предоставянето на родителските права и режима на лични отношения с другия родител; длъжен ли е съдът, когато установи прояви на отчуждение на дете спрямо родител, комуто не е възложил упражняването на родителските права, да определи и нарочни мерки за възстановяване на отношенията между родител – дете; кога е допустимо децата да не се отглеждат заедно и при какви условия съдът постановява те да живеят разделени, всяко при различен родител, комуто е предоставено упражняването на родителските права? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Когато съдът постанови двете деца да живеят разделено – всяко при различен родител, следва ли да съобрази режимите им на лични отношения с другия родител така, че между тях също да се осъществяват контакти, съответно следва ли да предпише и други мерки, за съхраняване на връзката между двете деца. (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Бонева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Когато обичайното местопребиваване на родителите и техните малолетни и/или непълнолетни деца не се намира в държава-членка на ЕС и съгласно Регламент №2201/2003 никоя друга държава-членка не е компетентна да се произнесе по исканията за прекратяване на брачната връзка на родителите и по въпросите за родителската компетентност – упражняване на родителски права, местоживеене на децата и издръжката им, възпрепятства ли се прилагането на субсидиарните клаузи на чл. 7 и чл. 14 от Регламента от обстоятелството, че ответникът е гражданин на държава-членка, различна от тази, в която е сезираната юрисдикция?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Даниела Стоянова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/ „Има ли значение за основателността на иска по чл. 59, ал. 9 СК новите обстоятелства, въведени от родителя, поискал промяната на режима на лични отношения на другия родител с малолетното им дете, действително да са се осъществили и как се отразяват на положението на детето и на ефикасността на вече взетите мерки?; 2/Допустима ли е промяна в местоживеенето на малолетното дете извън РБългария при положение, че с предявяване на иска и в цялото съдебно производство такова искане не е било направено?; 3/ Кои са критериите, които Съдът е длъжен да съблюдава при определяне упражняването на родителските права върху малолетни деца с оглед цялостната защита на интересите им, както и от значение ли е заминаването на родител извън пределите на РБългария?“. Твърди противоречие с ППВС №1/1974 г. и ТР№1 от 03.07.2017г. по т. д.№1/2016г. на ОСГК на ВКС, последното -посветено на въпроси, свързани с приложението на чл. 127а и чл. 59, ал. 2 СК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Даниела Стоянова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно възможността съдът да предоставя родителските права / за упражняване от родителите/ за периоди с равна продължителност в рамките на всеки месец, което би могло да се квалифицира като постановено от съда „споделено родителство”.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Иванова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Когато в производството по чл. 127, ал. 2 СК по надлежния начин се установи родителско отчуждение длъжен ли е съдът да реши въпросите, по които родителите на постигат съгласие, като осигури справедлив баланс между интереса на детето и интереса родителите, а да отчете, че при каквито и да е конкретни причини и последици от родителското отчуждение водещ е най-добрият/висшият интерес на детето?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

12320 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела