Улеснете работата си и се насладете на лятото! Подарете си време и за другите важни неща!

Лятно предложение с 20% отстъпка до 23 юли 2024.

Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 284 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. името и адреса на страната, която я подава;
2. означение на обжалваното решение;
3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на жалбоподателя.
(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
(3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допустимо ли е въззивният съд по свой почин, без да е сезиран за това от страните, да се произнесе по валидността на неустоечна клауза, без да даде указания на страните, че ще се произнесе за това и без да им даде възможност да изразят становище и да посочат доказателства?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Вероника Николова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

на застрахования или да откаже да сключи договор за застраховка. След като същият е приел към момента на възникване на застрахователното правоотношение, че са налице всички предпоставки за сключване на валидно такова по отношение на конкретно посочения обект на застраховка, вкл. е изразил ясна и недвусмислена воля в тази насока (с подписване на договора и приемане на изпълнението по него от насрещната страна чрез заплащане на три от дължимите вноски), то тези му не само конклудентни, но и изрични действия сочат на извод, че застрахователят е приел, че обектът на застраховката е годен и е технически изправен. Аргумент в този смисъл е извлечен и от факта, че процесното застрахователно правоотношение е второ по ред между страните по делото по отношение на същия обект на застраховане, което се установява от застрахователна полица №440118213073029/22.06.2018 г. и протокол за опис към нея. Заключение в тази насока е направено и от анализа на събраните по делото писмени доказателства - договора за продажба от 12.07.2017 г., сключен между “Райс Аутомобиле Нойхадхоф, Германия и въззиваемия К., в който са посочени всички идентифициращи признаци на автомобила, свидетелства за регистрация част I и част II, издадени от ФРГ, въз основа на които е извършена и първоначалната регистрация на автомобила в РБългария от компетентните органи, удостоверение за техническа изправност на същото, издадено въз основа на извършен преглед на 08.10.2019 г., горецитирания протокол за оглед на автомобила, изготвен от самия застраховател към момента на сключването на договора, в който са отразени два увредени детайла, които обаче не могат да обосноват извод за наличие на “тотална щета.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дали съдът, при приложението на чл. 52 ЗЗД и определяне на справедливо обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане, трябва да се съобрази с указанията, съдържащи се в Постановление №4/23.12.1968г. на Пленума на ВС (т. 11), и да обсъди всички конкретни съществуващи обстоятелства и въз основа на общата им оценка да определи конкретния размер на обезщетението по справедливост? Дали въззивният съд е ограничен от посоченото във въззивната жалба и може ли този съд да се произнесе извън нейните предели, като определи по-ниско справедливо обезщетение за неимуществени вреди, търпени в резултат на причинена при ПТП смърт, въпреки липсата на оплакване за това от другата страна?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Относно задължението на съда при спор относно съдържанието на сключен между страните договор да го тълкува, като търси действителната обща воля на страните, отделните уговорки да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, които произтича от целия договор с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

са разрешени в противоречие с практиката на СЕС - Решение от 21.11.2002 г. по дело Cofidis, С-473/00, т. 26, Определение от 16.11.2010 г., Pohotovosf, С-76/2010, т. 69 и т. 70, доколкото задължението на кредитора е да посочи общия разход по кредита под формата на процент, изчислен съгласно единна математическа формула, а не да представи същата и нейните компоненти (която формула и методология е единна за всички държави-членки и е посочена в директивата, както и в приложение №1 към ЗПК). Във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК се релевира, че за развитие на правото е необходимо да се създаде съдебна практика по приложението на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 10 ЗПК при договори с фиксиран лихвен процент, за да се преодолее тази, според която се въвежда в тежест на кредиторите несъществуващо в нормативната уредба изискване за представяне на механизма, по който е изчислен ГПР и годишния лихвен процент при такива договори.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

123684 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право