Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 284 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. името и адреса на страната, която я подава;
2. означение на обжалваното решение;
3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на жалбоподателя.
(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
(3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.

чл. 284 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. името и адреса на страната, която я подава;
2. означение на обжалваното решение;
3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на жалбоподателя.
(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
(3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Може ли собственик от етажната собственост да участва в производството по заведен иск от управителя на етажната собственост за събиране на неплатени вноски по чл. 50 и чл. 51 ЗУЕС и какво е процесуалното му качество: съищец, съвместно с управителя на етажната собственост или трето лице-помагач на страната на управителя; 2. Длъжен ли е въззивният съд да прекрати производството по делото в хипотезата на оттегляне на въззивната жалба от управителя на етажната собственост срещу решението на първа инстанция, с което се отхвърля искът на Етажната собственост, когато по делото има встъпил собственик от етажната собственост; 3. Следва ли СГС да спре производството по делото пред него на основание чл. 637 ТЗ и представлява ли спорът по ЗУЕС имуществено право на участващия в делото собственик; 4. Може ли ответникът по иска по ЗУЕС да се позове на нищожност на решение на Етажната собственост, при положение, че именно от това решение произтича твърдяната от ищеца отговорност; 5. Следва ли въззивната инстанция, сезирана с иск по ЗУЕС, да обсъди в мотивите си всички направени от страните правопогасяващи възражения, в т. ч. и такива свързани с извършени от ответника плащания.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

какво застрояване е било предвидено в парцела, съгласно заповед №443/05.11.1982 г. и заповед №РД-50-09-322/23,05.1986 г. - дали комплексно малкоетажно или многоетажно застрояване. По делото са събрани пред първата инстанция гласни доказателства чрез разпита на свидетелите М. К. и П. Гърков. Според показанията им, които въззивният съд е намерил за непротиворечиви за съответните обстоятелства, те познават добре и четиримата ответници и живеят в процесната жилищна сграда, първата от 1996 г., а вторият от 1995 г. И двамата свидетели твърдят, че апартаментът, който Д. Д. С. и съпругата му Р. Б. закупили, бил купен за техните деца - ответниците Д. Д. С. и С. С.. От самото начало родителите твърдели, че купуват апартамента за тях. Те извършили всички довършителни работи в този апартамент, като демонстрирали намерението си, след като децата пораснат, да ги оставят да живеят в жилището. Жилището било на замазка и те поставили фаянс, настилки, боядисали го, като казвали, че жилището е купено за децата им и ще остане за тях. Децата ползвали жилището докато били ученици и след това, като пораснали. Ограничаване на достъпа до жилищата имало за кратко чрез поставена строителна ограда, която после била премахната. За другите обитатели на сградата не било тайна кой обитава процесния апартамент, те го посещавали, като ходели на гости на ответниците, децата правели купони. Според показанията на двамата свидетели и в момента ответниците Д. Д. С. и С. С. живеят в това жилище. Свидетелят Гърков посочва, че знае за водено срещу ответника Д. Д. С. дело за обезщетение и че същият е плащал такова. Според свидетелката К. срещу родителите имало дело по чл. 38а ЗЖСК, но то било прекратено. По делото е представен незаверен препис от решение по гр. д. №5060/1999 г. на СРС по иск с правно основание чл. 38а ЗЖСК, за което не са представени доказателства да е влязло в сила и самите ищци не твърдят, че същото е влязло в сила.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е съдът да извърши самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал, след обсъждане на оплакванията по въззивната жалба, доводите и възраженията на страните, и да изложи мотиви по съществото на спора? (По иск за съдебна делба)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

- дали мястото на инцидента е общинска собственост - частна или публична, или е реституирана в полза на трети за производството лица, Софийски апелативен съд изрично е посочил, че от показанията на свидетелката Е. се установява, че Г.-Я. е паднала на тротоара на ул. „Бели Дунав, след излизане от метростанцията, в близост до аптека, където тротоарът е бил разбит, покрит с асфалт, с остатъци от плочки, имало е издатини и „нещо“ е стърчало над тротоара.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

само по възражение на ответника, направено в срока за отговор на исковата молба?“ (по тези четири процесуалноправни въпроса се твърди противоречие с решение №50206/25.11.2022 г. по гр. д №3578/2020г на ВКС, III г. о.; решение №50053/18.07.2023 г. по т. д. №614/2022 г. на ВКС, II т. о.; решение №82/07.07.2022 г. по т. д. №871/2021 г. на ВКС, I т. о.; решение №142/01.08.2018 г. по т. д. №1739/2017 г. на ВКС, II т. о.; решение №232/05.01.2017 г. по т. д. №2416/2015 г. на ВКС, II т. о.; решение №23/07.07.2016 г. по т. д. №3686/2014 г. на ВКС, I т. о.; решение №82/07.07.2022 г. по т. д. №871/2021 г. на ВКС, I т. о. и решение №232/05.01.2017 г. по т. д. №2416/2015 г. на ВКС, II т. о.); 5. „Следва ли въззивният съд да се произнесе по всички доводи, оплаквания и възражения на страните?“; 6. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?“ (по тези процесуалноправни въпроса се твърди противоречие както със задължителната, така и с казуалната практика на ВКС – ТР №1/04.01.2001 г. по гр. дело №1/2000 г. на ОСГК; решение №212/01.02.2012г. по т. д. №1106/2010 г. на ВКС, ТК, II т. о.; решение №202/21.12.2013 г. по т. д. №866/2012 г. на ВКС, ТК, I т. о.; решение №157/08.11.2011г. по т. д. №823/2010 г. на ВКС, ТК, II т о.; решение №411/27.10.2011г. по гр. д. №1857/2010 г. на ВКС, ГК, IV г. о.; решение №17/23.07.2014 г. по т. д. №811/2012 г. на ВКС, ТК, II ТО; решение №55/03.04.2014 г. по т. д. №1245/2013 г. на ВКС, I т. о.; решение №63/17.07.2015 г. по т. д. №674/2014 г. на ВКС, II т. о.; решение №263/24.06.2015 г. по т. д. №3734/2013 г. на ВКС, ТК, I т. о.; решение №111/03.11.2015 г. по т. д. №1544/2014 г. на ВКС, ТК, II т. о.; решение №180/11.01.2016 г. по т. д. №1618/2014 г. на ВКС, ТК, II т. о.; решение №136/06.11.2015 г. по т. д. №2483/2014 г. на ВКС, ТК, II т. о. и решение №190/07.02.2018 г. по гр. д. №180/2017 г. на IV г. о. на ВКС); 7. „Длъжен ли е съдът да обсъди неравноправността на клаузи от потребителски договор, когато същите засягат начислената и заплатена възнаградителна лихва и кредитът се погасява чрез анюитетни вноски (лихва и главница), а банката-ищец претендира единствено главница по делото?“ и 8. „Рефлектира ли върху остатъчния размер на главницата надплащането за договорна лихва въз основа на неравноправни клаузи от потребителски договор?“ (по последните два въпроса - процесуалноправния и материалноправния, касаторите считат, че правният отговор е от значение както за точното прилагане на закона, така и за развитие на правото, тъй като по тях не е формирана съдебна практика).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

обуславящ изхода на спора: „При уважен иск за намаляване на дарение на недвижим имот и възстановяване на запазена част на наследник по чл. 30 ЗН, заведен след вписан последвал договор за прехвърляне на вещни права върху този недвижим имот - счита ли се този договор за развален по право с решението за намаляване на дарението или е необходимо предявяването на иск по чл. 87, ал. З от ЗЗД?“. Твърди, че окръжният съд е приел, че този нотариален акт не е отразен във фактическата обстановка по първ. делото, но е посочил, че независимо от това нямало причина да се счете, че тази сделка е породила вещно -правни последици, доколкото общата наследодателка -М. П. не е имала права на собственост. Излага, че съдът превратно е обсъдил ТР №3/29.11.2012г. по т. д.№3/2012г. на ОСГК на ВКС - втората хипотеза, като е стигнал до извода, че покупко-продажбата на дарения имот през 2016 г. не е пречка ищцата да получи запазената си част от втория етаж от къщата. Според касатора, след като сделката от 2016г. е действителна, то за да осъществи своите евентуални права за възстановяване на запазената си част, ищцата първо е следвало да проведе успешен иск по чл. 87, ал. З от ЗЗД. Следващият въпрос: „Задължен ли е съдът да изложи собствени мотиви, като обсъди всички доказателства в тяхната съвкупност и се произнесе по всички доводи и възражения на страните?“, касаторът твърди, че е обуславящ за изхода на спора и е решен в противоречие с практика на ВКС в решение №105 от 12.11.2018г. по гр. д. №3109/2017г. на ВКС и много други. Счита, че въззивният съд не е обсъдил възражението, съдържащо се в писмения му отговор, че сделката, обективирана в нотариален акт №64/2016г. е нищожна, тъй като е сключена за цена много под пазарната, както и, че продажбата на чужд имот не е нищожна, в какъвто смисъл е непротиворечивата практиката на ВКС, обективирана в решение №483/15.07.2010г. по гр. д. №991/2009г. на ВКС, определение №349/22.06.2018г. по гр. д. №4035/2017г. на ВКС и определение №186/26.04.2016г. по гр. д. №1192/2016г. на ВКС. По следващия материално-правен въпрос: „Следва ли при определяне наследствената маса по чл. 31 ЗН да се включва имот, подарен на наследника, но впоследствие отчужден?“ се твърди, че съдът се е произнесъл в противоречие с практика на ВКС в решение №81/20.04.2012г. по гр. д. №937/2011г. на ВКС. Касаторът посочва, че неправилно в наследствената маса е включен само получения от ищцата с безвъзмездно дарение първи етаж от краварника от 2013г. от 416 кв. м, а не цялото дарение за 602 кв. м., като в същото време съдът е изключил извършеното последващото дарение от 2015г., с което ищцата е прехвърлила учреденото ѝ вече право на строеж за разликата от 416 до 602 кв. м на сина си за построяването на втория етаж. Извършвайки аритметични сметки съобразно така изложените си твърдения, касаторът счита, че запазената част на ищцата е нарушена със сумата от 7094.60/38 880.60 лева, а не както е приел съдът - 10699.73/33015 ид. части от Ѕ ид. части от процесния от втори етаж от сграда във В., [улица].

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се твърди въззивният съд да се е произнесъл в противоречене с тълкувателната практика и постановена такава по реда на чл. 290 ГПК на ВКС: т. 11 на ППВС №4/23.12.1968 г.; ТР №3/2004 г. на ОСГК на ВКС; решение №140/24.07.2013 г. на ВКС по гр. дело №1328/2012 г., III г. о.; решение №104/25.07.2014 г. на ВКС по т. дело №2998/2013 г., I т. о., ТК; решение №532/24.06.2010 г. по гр. дело №1650/2009 г. на ВКС; решение №377/22.06.2010 г. по гр. дело №1381/2009 г. на ВКС; решение №153/10.05.2012 по гр. дело №498/2011 г. на ВКС, IV г. о.; решение №187/13.06.2012 г. по гр. дело №1215/2011 г. на ВКС, III г. о.; решение №832/10.12.2010 г. по гр. дело №593/2010 г. на ВКС, IV г. о.; решение №112/14.06.2011 г. по гр. дело №372/2010 г. на ВКС, IV г. о.; решение №158/28.12.2011 г. по т. дело №157/2011 г. на ВКС, I т. о.; решение №177/27.10.2009 г. по т. дело №14/2009 г. на ВКС, II т. о.; решение №151/12.11.2013 г. по т. дело №486/2012 г. на ВКС, II т. о.; решение №73/27.05.2014 г. по т. дело №3343/2013 г. на ВКС, II т. о.; решение №88/17.06.2014 г. по т. дело №2974/2013 г. на ВКС, II т. о.; решение №93/23.06.2011 г. по т. дело №566/2010 г. на ВКС, II т. о., и решение №83/ 6.07.2009 г. по т. дело №795/2008 г. на ВКС, II т. о.;

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

123655 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право