Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Вписвания

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи вписванията

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се твърди, че е налице допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, обоснована с довода, че изводите на въззивния съд противоречат на практиката на ВС и ВКС, намерила израз в: по въпрос №1 - Решение №292 от 16.10.2018г. по т. д. №3148/2017г. на ВКС, II т. о.; Решение №65 от 07.04.2020г. по гр. д. №3568 2019г., на ВКС, IV г. о.; Решение №21/25.02.2015г. по т. д. №412/201 г. на ВКС, II т. о.; Решение №116 от 07.10.2020г. по гр. д. №3896/2019г. на ВКС, III г. о.; Решение №125 от 15.07.2013г. по гр. д. №14/2013г. на ВКС II г. о.; Решение №229/20.10.2011г. по гр. д. №1456/2010г. на ВКС, II г. о.; Решение №205 от 19.01.2018г. по гр. д. №896/2017г. на ВКС, I г. о.; Решение №232/27.09.2016г. по гр. д. №1083/2016г. на ВКС, IV г. о. и Решение №477/23.01.2013г. по гр. д. №1648/2011г. на ВКС, IV г. о.; по въпрос №2 - Тълкувателно решение №1 от 09.12.2013г. по тълк. дело №1/2013г. на ОСГТК на ВКС; ППВС №1 от 13.07.1953 г., ППВС №7/27.12.1965 г. и ППВС №1 от 10.11.1985г.; Решение №192/29.01.2018г. по т. д. №44/2017 г. на ВКС, I т. о.; Решение №257 от 13.12.2016г. по гр. д. №2436/2016 г. на ВКС, III г. о. и други, съответно посочени.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

от дневния ред, провеждане на гласуване и приемане на решенията, не отговаря на действителното фактическо положение?”; 4. „Каква е доказателствената сила на протокол от общо събрание на съдружниците на ООД в обикновена писмена форма досежно стоящи извън протокола факти, като: факта на действително провеждане на събранието, датата и мястото на събранието, провеждането на обсъждане и гласуване по въпросите от дневния ред и въобще по отношение на всички факти и обстоятелства по фактическото провеждане на събранието?”; 5. „Придава ли разпоредбата на чл. 137, ал. 4 ТЗ „удостоверителна сила на протокол от общо събрание на съдружниците в ООД, който е съставен в обикновена писмена форма съгласно дружествения договор? При оспорване на отразените в такъв протокол факти по реалното провеждане на събранието, обсъждане и разискване по дневния ред, провеждане на гласуване и т. н., обвързан ли е съдът от отразеното в протокола?”; 6. „Личното подписване на протокола от ОС на съдружниците на ООД изключва ли напълно възможността протоколът да е неверен документ (отразеното в него да не отговоря на действителното фактическо положение, независимо от съдържанието на протокола)?”; 7. „При оспорване на протокол от ОС на съдружниците на ООД в обикновена писмена форма и на факта действително да се е състояло обективираното в протокола ОС от съдружник, който е подписал протокола и не оспорва неговата автентичност (истинността на подписа си върху документа), а неговата истинност (вярност) - съответствието му с действително осъществилите се факти, предмет на обективирани в протокола удостоверителни изявления, кой носи доказателствената тежест за установяване истинността на протокола (провеждането на ОС и вземането на решенията)?”; 8. „При предявен иск от съдружник за установяване нищожност на решения на ОС на съдружниците на ОС, обективирани в протокол в обикновена писмена форма, дружеството ответник носи ли доказателствена тежест да установи истинността на протокола, доколкото именно то черпи от този документ изгодни за себе си факти?”; 9. „При оспорване на частен свидетелстващ документ прилага ли се разпоредбата на чл. 193, ал. 3 ГПК?”; 10. „При оспорване от страна на съдружник истинността на протокол от общо събрание на съдружниците в ООД с твърдения, че събрание не е проведено, не са провеждани разисквания и гласуване, фактът на провеждането на събранието трябва ли да се докаже при условията на пълно и главно доказване?”; 11. „Каква е доказателствената стойност на частните документи и как става опровергаването ѝ в хода на висящ процес?” (по тези правни въпроси се твърди противоречие с казуална практика на ВКС, формирана по реда на чл. 290 ГПК с решение №188/03.10.2011 г. по т. д. №33/2009 г. по описа на ВКС, II т. о.; решение №123/14.03.2007 г. на ВКС по т. д. №891/2006 г., II т. о.; решение №100/04.06.2010 г. по т. д. №799/2009 г. на ВКС, II т. о.; решение №60006/19.07.2021 г. по т. д. №2561/2019 г. по описа на ВКС, I т. о.; решение №38/24.04.2012 г. по т. д. №8/2011 г. по описа на ВКС, I т. о.; решение №50/21.07.2017 г. по гр. д. №4880/2014 г. по описа на ВКС, IV отд.; решение №95/28.08.2019 г. по гр. д. №3543/2018 г., III г. о.; решение №270/19.02.2015 г. по т. д. №7175/2013 г. по описа на ВКС, ГК, VI отд.; решение №81/09.06.2017 г. по гр. д. №2631/2016 г. по описа на ВКС, III г. о.; решение №197/23.12.2014 г. по гр. д. №7364/2013 г. по описа на ВКС, III г. о.; решение №748/17.02.2011 г. по гр. д. №801/2009 г. по описа на ВКС, IV г. о.; решение №84/23.06.2009 г. по гр. д. №681/2008 г. по описа на ВКС, II т. о.; решение №261/22.01.2014 г. по гр. д. №261/22.01.2014 г. по описа на ВКС, III г. о. и решение №213/15.01.2018 г. по гр. д. №856/2017 г. по описа на ВКС, III г. о.); 12. „Явяват ли се липсващи (невзети) и поради това нищожни „решения” на общо събрание на съдружниците на ООД, които са отразени като съществуващи в протокол на ОС, без действително да е проведено такова общо събрание?”; 13. „Явяват ли се липсващи (невзети) и поради това нищожни решения на общо събрание на съдружниците на ООД, които са отразени в протокола на ОС, когато на общото събрание изобщо не е било проведено гласуване по дадения въпрос и въпреки това в протокола от общото събрание е вписано, че е било взето решение?”; 14. „Воденето на неформални разговори между съдружници в ООД по теми, свързани с дружествените работи, без значение от време и място, без дневен ред, без провеждане на гласуване и без вземане на решения с конкретно съдържание, следва ли да се приравни на провеждане на общо събрание на съдружниците и ако се приеме, че всеки разговор между съдружници има характера на „общо събрание на съдружниците с последиците по ТЗ, това не противоречи ли на правната сигурност?”; 15. „Подписването на предварително изготвени и подписани от другия съдружник документи, в чието изготвяне оспорващият протокола съдружник не е участвал, без провеждане на разискване, на гласуване и вземане на решения, има ли характер на,, провеждане на общо събрание на съдружници в ООД?” (по тези правни въпроси се твърди противоречие със задължителните за правосъдните органи тълкувателни разяснения, дадени по т. 1 ТР №1/06.12.2002 г. на ВКС по т. д. №1/2002 г. на ОСГК на ВКС); 16. „Каква е доказателствената стойност на протокола от общо събрание на съдружниците в ООД, който е съставен в обикновена писмена форма и това е допустима форма съгласно дружествения договор по смисъла на чл. 137, ал. 4 ТЗ?”; 17. „При липса в обективната действителност на проведено общо събрание на съдружниците в ООД и при условие, че не се касае за неприсъствено общо събрание по смисъла на чл. 139, ал. 2 ТЗ, може ли да се приеме, че отразените в протокола „решения” на ОС на съдружниците са взети?” и 18. „В какво се изразява формалната доказателствена сила на протокола от Общо събрание на съдружниците в ООД по смисъла на чл. 180 ГПК (удостоверителното изявление в протокола относно провеждане на събранието и вземане на решенията е изявление на всеки от съдружниците или на самото юридическо лице, доколкото ОС на юридическото лице като негов волеобразуващ орган съвпада със самото юридическо лице)?” (твърди се, че правният отговор на тези три правни въпроси ще допринесе както за точното прилагане на закона, така и за развитие на правото).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. В производството по вписване и отбелязване на искови молби и съдебни решения, респективно на крайния съдебен акт, с който приключва съдебното производство, коя е приложимата тарифа за определяне на дължимата държавна такса – Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК или Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, и 2. Кога се извършва вписване и кога отбелязване на съдебно решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

„От кой момент започва да тече погасителна давност за вземането, предмет на образуваните изпълнителни дела, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две и повече години от образуването на изпълнителното дело или от извършването на последното изпълнително действие. Отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г. има ли обратно действие.“, които в обжалваното решение са разрешени в противоречие със задължителната съдебна практика, формирана с ТР №3/28.03.2023 г. по тълк. дело №3/2020 г., ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ерик Василев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

от значение за изхода на спора по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора, индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска и е обусловил формирането на решаващата воля на съда, обективирана в решението му, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните доказателства, доколкото основанията за допускане до касационно обжалване са различни от общите основания за неправилност на въззивното решение по чл. 281, т. 3 ГПК. Упражнявайки правомощията си за селекция на касационните жалби, касационният съд следва да се произнесе дали соченият от касатора правен въпрос от значение за изхода на конкретното дело е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора, но не и дали те са законосъобразни, което е предмет на производството по чл. 290 ГПК. Този въпрос следва да кореспондира на изложените в касационната жалба доводи, предмет на проверка във фазата на произнасяне по съществото на инвокираните в нея оплаквания, определящи границите на касационния контрол за неправилност на въззивното решение (чл. 290, ал. 2 ГПК).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

№2; решение №45 от 30.03.2017 г. по т. д. №61273/2016 г. на ВКС, IV г. о., решение №131/23.06.2016 г. по гр. д. №5140/2015 г. на ВКС, IV г. о., решение №12 от 02.06.2016 г. по т. д. №3788/2014 г. на ВКС, I т. о., решение №451/29.03.2016 г. по гр. д. №2306/2015 г. на ВКС, IV г. о., решение №269 от 03.02.2016 г. по гр. д. №795/2012 г. на ВКС, III г. о. и решение №209 от 02.02.2016 г. по т. д. №1248/2013 г. на ВКС, I т. о. – по въпрос №4 и решение №216 от 04.01.2011 г. по т. д. №87/2010 г. на ВКС, II т. о. – по въпрос №5. По въпроси №1 и №3, а в условията на евентуалност - и по отношение на останалите въпроси, се твърди наличието на допълнителния селективен критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, с оглед липсата на съдебна практика на ВКС. Касаторите излагат доводи и за очевидна неправилност на въззивното решение – самостоятелно основание за достъп до касационна проверка съгласно чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

са обосновавани в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК като решени в противоречие с практиката на Върховния административен съд, намерила израз в определение №2580/21.02.2013 г. по адм. д. №2303/2013 г. на ВАС, определение №6080/02.05.2012 г. по адм. д. №5328/2012 г. на ВАС, както и поради противоречие със с определение №260023/08.01.2021 г. по в. ч. гр. д. №839/2020 г. на Софийски окръжен съд и със задължителните постановки на т. 6 Тълкувателно решение №7/25.04.2013 г. по тълк. д. №7/2012 г. на ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

123570 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право