Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 281 т. 3 ГПК

Основания за касационно обжалване
Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато: […]
3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Как следва да се прилага критерият за справедливост при определяне на размера на „справедливото“ обезщетение по смисъла на чл. 52 ЗЗД по предявен иск по реда на чл. 49 ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане и следва ли да бъде извършена цялостна оценка на всички релевантни за размера на обезщетението обстоятелства, включително конкретните обществено-икономически условия към момента на настъпване на непозволеното увреждане; 2. Следва ли мотивите на съдебния акт да съдържат анализ на съвкупния доказателствен материал, събран по делото, доводите на страните, както и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни или защо игнорира доказателства по делото; 3. Налице ли е процесуално нарушение по смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК, ако въззивният съд не допусне поискани с въззивната жалба свидетели, които в нарушение на процесуалните правила, не са били изслушани от първоинстанционния съд; 4. Следва ли въззивното решение да бъде обосновано в съответствие с правилата на формалната логика, опитните и научни правила. Бланкетно се релевира и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Следва ли въззивната инстанция да реши спора, като обсъди всички събрани по делото доказателства, за да осигури точното прилагане на закона; 2. „След като чрез свидетелските показания по делото е установено, че в определен момент (24.05.1994 г.) между наследодателя на ответниците (Х. П.), наследодателката на ищците (М. П.) и техните родители (собственици към онзи момент на процесните имоти) е постигнато споразумение относно владението от този момент нататък на процесните имоти, не следва ли да се счита, че това е началото на владение в полза на договарящия (Х. П.)“; 3. „След като наследодателката на ищците (М. П.) приживе не е претендирала за процесните имоти и не ги е владяла повече от 10 г., а след смъртта й и нейните наследници не са владели и претендирали за дял, който би им се полагал по наследство от тяхната наследодателка, може ли да се приеме след повече от 26 г., че претенциите им по чл. 108 ЗС са основателни, след като първоначално праводателят на ответниците, а след смъртта му и ответниците, са продължили владението върху процесните имоти и основават правата си на придобивна давност и наследствено правоприемство“; 4. „Как следва да се тълкува частен писмен документ, с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, в който авторът на документа прави изявление в полза на определено лице; 5. „Следва ли уговорки между заинтересо-вани лица, след като тези уговорки касаят права върху недвижими имоти, да са нотариално удостоверени, за да се счита, че те поставят начало на придобивна давност в полза на уговарящ“; и 6. Следва ли въззивният съд, след като уважи ревандикационен иск, с решението си да отмени констативни нотариални актове за собственост на процесните имоти, придобити по наследство и давност, след като такава отмяна не е поискана от ищците с подаване на исковата молба. Бланкетно се релевира и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„Съдът има ли процесуално задължение да обсъди всички относими и допустими доказателства, представени пред него, и то съвкупно (в тяхната взаимна връзка и зависимост)?“. Поддържа, че въведеният въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВКС - решение №24/28.01.2010 г. по гр. д. №4744/2008 г., I г. о., решение №115 от 30.04.2013 г. по т. д. №805/2011 г., II т. о. и определение №443/29.06.2011 г. по т. д. №1087/2010 г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

обжалваното въззивно решение е в противоречие с посочените съдебни решения, постановени от ВКС по реда на чл. 290 ГПК и същевременно се явяват от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Балевски

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1.“За изискванията по чл. 195, ал. 1 КТ относно съдържанието на заповед за налагане на дисциплинарно наказания – уволнение и посочване на основание чл. 190, ал. 1, т. 1-7, в конкретния случай т. 3? Допустимо ли е съдът да приеме, че дисциплинарно наказание – уволнение е наложено заради системни нарушения на трудовата дисциплина, когато в самата заповед не е посочено това основание? Липсата на посочено в заповедта основание за налагане на дисциплинарно наказание – уволнение по чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, прави ли заповедта немотивирана?“; 2“Какви са сроковете за налагане на дисциплинарно наказание И поглъща ли се краткият двуседмичен срок от едногодишния, когато има една установена дата по делото и това е датата на издаване на заповедта?“; 3“Мотивирана ли е системност когато при наличие на две нарушения, след като със съдебно решение на въззивната инстанция едно от нарушенията е прието за недоказано, а по отношение на другото е изтекла давността за налагане на наказание, което е свързано с отговора на въпрос 1?“, по които счита, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Според касатора по въпросите в т. 1 въззивното решение е в противоречие с решения по гр. д.№2306/2017г. на ВКС, ІVг. о., по гр. д.№1972/2009г. на ВКС, ІVг. о., по гр. д.№87/2018г. на ВКС, ІІІг. о., в които е прието, че в чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ е предвидена възможност за налагане на дисциплинарно наказание уволнение за системни нарушения на трудовата дисциплина, които съответно трябва да са три и повече, а по въпросите по т. 2 – в противоречие с решение по гр. д.№2306/2017г. на ВКС, ІVг. о. Касаторът поставя и въпрос, който счита, че следва да се допусне касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК: т. 4“Налице ли е произнасяне свръх петитум когато съдът е приел, че е налице „системност“ на нарушенията без това да е посочено в уволнителната заповед, тъй като в атакуваната не е посочено, че дисциплинарното наказание се налага на основание чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. Длъжен ли е съдът при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните. 2. Дали е спазен принципът за документална обоснованост при отразяване на заемна сума в счетоводните регистри на заемателя, тогава, когато това осчетоводяване е извършено въз основа на вносна бележка, с която заемодателят е внесъл заемната сума по банковата сметка на заемателя. Спрямо първи въпрос се поддържа селективното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, а спрямо втори - че е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право