Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 78 ал. 3 ГПК

Присъждане на разноски
Чл. 78. […] (3) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за приложението на чл. 52 ЗЗД са правнорелевантни, но не е налице допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Въззивният съд е съобразил трайната практика по въпроса, включително и посочената от касатора, обективирана в ППВС №4/1968 г. Според нея понятието „справедливост“ по смисъла на чл. 52 ЗЗД не е абстрактно понятие, а е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които са специфични за всяко дело и които трябва да се вземат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. Във всички случаи правилното прилагане на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди от деликт е обусловено от съобразяването на указаните в постановлението и практиката на ВКС общи критерии. В разглеждания случай това са броят, характерът и тежестта на травматичните увреждания, интензитетът и продължителността на претърпените от ищеца болки, страдания и негативни психични преживявания, търпените ограничения и битови неудобства, продължителността на лечебния и възстановителен период, степента на възстановяване, възрастта на увреденото лице и др. Съгласно постоянната практика на ВКС при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди следва да се отчитат конкретните икономически условия, а като ориентир за размерите на обезщетенията би следвало да се вземат предвид и съответните нива на застрахователно покритие към релевантния за определяне на обезщетенията момент. Икономическите условия представляват стандартът на живот и средностатистическите показатели за доходите и покупателните способности в страната към датата на увреждането. Същите са израз на общоприетата оценка и възприетото в обществото към конкретния момент разбиране за обезвреда на неимуществени вреди от един и същи вид, поради което не са съпоставими с конкретния размер на доходите на пострадалия, финансовия му принос за семейството и домакинството, в което живее, социалното му положение и принос за обществото. Противното би довело до неравно обезщетяване на едни и същи неимуществени вреди, базирано върху имущественото състояние и място на живот на пострадалите. В допълнение съобразяването на икономическите параметри от загуба на работоспособност при определяне на обезщетение за неимуществени вреди не е изведено като изискване в задължителната практика на ВС и ВКС и в константната практика на ВКС по приложението на чл. 52 ЗЗД. В настоящия случай при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди по предявения от ищеца иск по чл. 432, ал. 1 КЗ въззивният съд е съобразил изяснените в цитираната практика критерии и е взел предвид фактите и обстоятелствата, които са релевантни за справедливия размер на обезщетението, като ги е оценил поотделно и в тяхната съвкупност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по делото. Формулираният въпрос трябва да е от значение за изхода на конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

съдът е приел, че чрез препращането от застрахователната полица към приложения към нея „Списък на сградите - публична общинска собственост на Община Алфатар, подлежащи на задължително застраховане през 2020 година, страните са индивидуализирали конкретното имущество, предмет на застрахователния договор, и са определили цена на имуществото, различна от балансовата стойност, която има значението на застрахователна сума по смисъла на чл. 346 КЗ. По тази начин при определяне размера на застрахователното обезщетение въззивният съд е приел, че трябва да бъде съобразена действителната воля на страните по застрахователния договор. Въпросът на касатора изразява отрицателното му становище относно правните изводи на съда по съществото на спора, поради което не може да обуслови допускането на касационното обжалване. Съгласно т. 1 Тълкувателно решение №1/2009 от 19.02.2010 г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС на РБ материалноправният или процесуалноправния въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Правилността на обжалваното решение не е предмет на производството по чл. 288 ГПК, поради което поставеният въпрос не може да се обсъжда по същество преди евентуалното допускане на касационното обжалване на обжалваното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

твърди, че е разрешен от въззивния съд в противоречие с установеното в практиката на ВКС разбиране, че при разглеждане на спора и постановяване на решението си, съдът е обвързан от фактите и обстоятелствата, които ищецът сочи като основание в исковата молба и при спазване на диспозитивното начало по чл. 6 ГПК, посочените от ищеца факти и обстоятелства определят предмета на съдебна проверка по предявения иск. Цитира в тази връзка решение на ВКС, IV ГО по чл. 290 ГПК, както следва: по гр. д. №5184/2014г.; гр. д. №242/2009г.; гр. д. №1532/2010г.; гр. д. №475/2011г.; гр. д. №1224/2010г.; гр. д. №882/2011г. и гр. д. №2795/2015г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Невин Шакирова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

касаторът поддържа, че въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС – решение №27/02.02.2015 г. по гр. д. №4265/2014 г. на ВКС, IV г. о., решение №261/05.06.2015 г. по т. д. №2857/2013 г. на ВКС, I т. о., решение №97/02.05.2019 г. по гр. д. №3457/2018 г. на ВКС, IV г. о., решение №33/09.04.2020 г. по т. д. №693/2019 г. на ВКС, I т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали точка 7.6. от Правила за образуване и случайно разпределение на делата във ВКС съответства на чл. 9 ЗСВ. Счита се, че нито председателят на ВКС, нито ВСС имат право да издават подзаконови нормативни актове по приложението на горецитираната законова разпоредба. Изтъква се, че законът не прави разлика между първоначално разпределение, повторно и всяко следващо такова, поради което при смяна на докладчика това следва да става само с електронно разпределение на случаен принцип, което не било спазено в случая. Сочи се, че няма друго дело със същия предмет като настоящото и действителността на правилата на ВКС не са били предмет на такъв съдебен процес. Добавя се, че издадената ВСС методика не предвижда подобна възможност, като пример страната изтъква правилата на ВАС, в т. 4.4. от които при смяна на докладчика се извършва повторно разпределение на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ. Акцентира се, че въззивният съд е пренебрегнал практиката на ВКС, обективирана в решение №202/07.04.2020 г. по гр. д. №2832/2018 г. на ВКС, IV г. о. Направено е искане за спиране на настоящото дело до произнасяне на Съда на Европейския съюз по дело С-797/2021 и съответно по дело С-369/23.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Как се прилага разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движението по пътищата при ПТП?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Вероника Николова

123951 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право