Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 284 ал. 3 ГПК

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. […] (3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е фактологичен, а не правен и не кореспондира с решаващите мотиви на въззивния съд, нито спрямо същите са относими разрешенията в цитираната практика на ВКС. Вторият въпрос не кореспондира с действителното съдържание на мотивите, в които съдът е коментирал всеки от доводите, относими към твърдението на ищеца за нищожност на договорите за финансов лизинг, като сключени в противоречие с чл. 152 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за правата на Е. А. върху процесния имот, въззивният съд приел, че същата се легитимира като собственик по завещание от баща си на притежаваните от него идеални части, тъй като придобиването на апартамента е по време на брака му с Й. Т. – с издаването на заповедта по чл. 100 ЗТСУ /отм./, като е отчетено и обстоятелството, че същият има лична собственост в придобиването на имота на основание обезщетението за отчужден негов имот. Като е съобразена и разпоредбата на чл. 14, ал. 7 СК от 1968 год. /отм./, действащ към момента на смъртта на Й. Т. /на 3.04.1977 год./ въззивният съд приел, че С. Т. е бил собственик на общо 8 378.50/2010 364 ид. ч., които са предмет на завещанието му от 24.12.1980 год. в полза на дъщеря му Е. А.. Същата получава и 1/3 по наследство от дела на майка си и така делът и, сега наследен от нейната дъщеря, съделителката Ю. И., е в размер на 27 121/31 092 ид. ч. Определени са и дяловете на останалите съделители, наследници по закон на общите наследодатели, по който въпрос спор не съществува в настоящето производство.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

твърди наличие на отклонение от трайната практика на ВКС, изразена в определнеие №******г. по ч. т. д. 2062/2019 г., I ТО, определение №******г. по ч. гр. д. 723/2019 г., ч. т. д. 2062/2019 г, определене №******г., ч. гр. д. 723/2019 г, II ГО, определение №141 от 01.04.2019 г. ч. гр. д. 4354/2018 г, III ГО, определение №69/12.02.2019 г. ч. гр. д. 4354/2018 г, III ГО, определение №399/06.11.2018 ч. гр. д. 3218/81 г, III ГО, определение №342 от 10.08.2018 г. по ч. гр. д. 1790/2018 г, III ГО.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. „Следва ли при определяне размера на адвокатското възнаграждение в случаите на обективно съединяване на искове да се приложи правилото на чл. 2, ал. 5 Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения?“; 2. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения, доводи и оплаквания на страните?“ Твърди се противоречие на обжалваното определение с цитирана от касатора практика на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Диана Коледжикова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Kак би следвало да се тълкува разпоредбата на чл. 439 ГПК, в която е визирано, че длъжникът може да се основава само на факти настъпили след приключването на съдебното дирене в производството по което е издадено изпълнителното основание?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

на адв. К. , процесуален представител на ищеца, в смисъл: ако водачът на БМВ не бе предприел изпреварване, т. е. бе продължил да се движи в лентата си за движение, ударът не би настъпил, доколкото е настъпил в лявата лента – все пак вещото лице посочва значението на факта на предприета от същия маневра, спрямо която следва да се съобразява причинността на поведението му с ПТП; в момента на предприетата от ищеца маневра наляво, автомобилът БМВ вече се е намирал на средата на пътното платно / т. е. разположението му е индикирало предприета маневра изпреварване или заобикаляне - вида на маневрата с оглед това дали би се приело, че управляваният от ищеца автомобил е бил спрял или се е придвижвал /. Вещото лице потвърждава, че ищецът е имал техническата възможност да установи автомобила БМВ в огледалото си за задно виждане и в страничното ляво огледало, а конкретната възприемчивост на водача е индивидуална за всеки. Вещото лице потвърждава противоречие между показанията на водача на БМВ, разпитан като свидетел - М. Д., и установеното в протокола за оглед по досъдебното производство, но само относно факта, че се е движил в дясната лента, а не в средата на платното към момента на удара, каквото обективно се установява от данните. Анализирайки разположението на двата автомобила след удара, вещото лице посочва, че маневрата изпреварване / заобикаляне водачът на БМВ е предприел на отстояние около 67 метра от движещия се пред него автомобил на пострадалия, а бидейки на отстояние от същия 35-36 метра, ищецът е предприел маневрата отклоняване вляво. Заключението на САТЕ не е оспорено от ищеца.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода на конкретното дело и обусловил решаващите изводи на съда е задължение на касатора. Касационният съд може само да уточни и конкретизира, но няма право да извежда правния въпрос от твърденията и доводите на касатора в касационната жалба и изложението по чл. 284, ал. 3 ГПК, тъй като това би засилило твърде много служебното начало във вреда на насрещната страна. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода на конкретното дело е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение, без да е необходимо да се разглеждат допълнителните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1- т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Очевидна неправилност на въззивното решение, като постановено в противоречие с чл. 57 ЗЗД, тъй като съдът е уважил възражение за прихващане, при необосновано от носителя на активното вземане конвертиране на собствената му – веществена престация – в парична, противно на предвидените в чл. 57 ЗЗД предпоставки за това, нито в хипотеза на дадено съгласие на ответната страна, да реституира в пари, вместо реално полученото от нея.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Следва ли съдът, при предявен иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу ответник ЕООД, при преобразуването му в ООД, в хода на производството, да изследва и съобразява стойност на ликвидационен дял на длъжника – едноличен собственик на капитала, а след преобразуването – съдружник в дружеството – ответник, като предпоставка за уважаването на иска, ако би се установила положителна стойност, респ. за отхвърлянето му – когато не се установи такава /нулева стойност/?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали малолетно лице, пътувало в МПС, без използване на обезопасителна система, може да се приеме за допринесло вредоносния резултат, предвид поведението му в нарушение на чл. 137а – 137в Закона за движение по пътищата / сочи се решение по т. д. №2637/2021 г. на І т. о. на ВКС /.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

123419 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право