Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

по същество; при категорични доказателства за липса на средства за заплащане на държавна такса от страна на ищеца, от значение ли е причината за така установената липса, за да се приложи чл. 83, ал. 2 ГПК; длъжен ли е съдът да съпостави размера на предполагаемите държавни такси и разноски в производството с материалното състояние на молителя, който го е сезирал с искане по чл. 83, ал. 2 ГПК; месечните разходи на молителя съставляват ли обстоятелство, което съдът следва да обсъди при произнасяне по основателността на направено искане по чл. 83, ал. 2 ГПК; при произнасяне по направено искане за освобождаване от заплащане на държавна такса в производството следва ли да се вземат предвид всички относими обстоятелства, които са декларирани от молителя – имуществено състояние, трудова заетост, семейно положение, възраст, здравословно състояние, осигуряване на издръжка, финансови задължения към трети лица.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

“За да е налице основанието по чл126 ГПК, необходимо ли е да е налице пълен субективен и обективен идентитет между делата?“ Жалбоподателят оспорва наличието на такъв поради различните номера на жалбите, с които жалбоподателят е изразил несъгласието си пред Прокуратурата относно бездействието на Главния прокурор /първото дело било образувано във връзка с жалба с вх.№PRB 20200685364 от 18.08.2020г., а настоящето по жалби с вх.№PRB 20200683464 и двете PRB 20200683235 от 18.08.2020г./

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Следва ли при заявена от страна обективна невъзможност за представяне на доказателства в сроковете по чл. 131 ГПК, чл. 146 ГПК и чл. 147 ГПК въззивният съд при прилагане на разпоредбата на чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК да даде указания и да събере доказателства за твърдените извинителни причини относно основателността на направеното доказателствено искане? (По искове срещу „А1 България“ ЕАД с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2, за признаване за незаконно и отмяна на уволнението на ищеца от длъжността „Търговски консултант“)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съда при преценка дали наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението да обсъди всички критерии по чл. 189, ал. 1 КТ и по специално поведението на служителя?
Може ли критерият по чл. 189, ал. 1 КТ – поведението на служителя – да има преимуществено значение при преценката на тежестта на наложеното дисциплинарно наказание и да доведе до по тежко такова?
(По искове срещу „Консентрикс Сървисиз България“ ЕООД с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2 за признаване за незаконно и отмяна на уволнението от длъжността „оператор център за обаждания на немски клиенти, проект Майкрософт Ексбокс“ на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ – отказ да заеме предложената подходяща работа при трудоустрояване, във връзка с чл. 187, т. 8 КТ, пр. 1 и чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ, пр. 1)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

1. Може ли съдът да обоснове решението си, без да обсъди всички събрани по делото доказателства, както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Може ли съдът да обоснове своите изводи само на избрани доказателства, без да обсъди другите събрани по делото релевантни доказателства и да изложи съображенията си по тях?
2. Допустимо ли е съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо ги отхвърля като негодни?