Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

При липса на констатирана временна и трайна неработоспособност от компетентните медицински органи с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, възможно ли е да е налице ексцес при трудова злополука?

Коя е приложимата материалноправна уредба при влошаване на здравето, вследствие на влошаване на здравословното състояние след трудова злополука-тази към настъпването му през 2021 година, тази към момента на трудовата злополука през 2015 година или предходна такава?

Приложимо ли е на основание чл. 212 КТ общото правило на гражданската деликтна отговорност за пълно обезщетение на вредите от увреждането – чл. 51, ал. 1 ЗЗД и при ексцес от трудова злополука?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Прилага ли се разпоредбата на чл. 201, ал. 2 КТ относно съпричиняването на вредоносния резултат при допусната груба небрежност при настъпване на трудовата злополука при предявен от пострадалия иск по чл. 200 КТ за обезщетяване на ексцес на пострадалия, което е в причинна връзка с първоначалната трудова злополука?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Налице ли е съществено процесуално нарушение, когато въззивният съд частично е отменил първоинстанционното решение, но е приел фактическата обстановка, включена в мотивите на това решение и е препратил към нея, като не е извършил самостоятелна оценка на доказателствата и не е формирал свои самостоятелни фактически и правни изводи по съществото на спора, които да отрази писмено в мотивите към решението си? (По иск с основание чл. 200, ал. 1 КТ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на трудова злополука)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

и стига до противоположният извод – че тъй като не е включен в поименният списък към предложението за сключване на договора, той няма качеството на застраховано лице и това е един от аргументите на съда за постановяване на решението, с което отхвърля предявения иск;

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

на съда и на пълномощника на ищеца за това как е разбрал чии са работниците, свидетелят е посочил, че осъществяваният от него инвестиционен контрол е бил само документално, а не на обекта, и че по повод същия е контактувал само с управителя на „Астрал инженеринг ООД и с Общината. За „Геострой 13“ ООД знаел, че по договор е подизпълнител на „Астрал инженеринг ООД и ако не се лъже, съгласно договора монтажът и демонтажът на скелето било поверено и се изпълнявало от „Геострой 13“ ООД. Затова, като видял, че се демонтира скелето, като знаел, че по договор това се изпълнява от „Геострой 13“ ООД, и като видял на място в този ден М. Л., за който мислел, че бил от „Геострой 13“ ООД, макар да не може да каже точно колко души са работели на обекта, когато е минал, а само, че били много хора, и да не ги познава поименно, казал, че са работели работниците на „Геострой 13“ ООД.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1) длъжен ли е въззивният съд да обсъди при постановяване на решението си всички събрани по делото доказателства заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, свързани с твърденията им; 2) длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал по делото и да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, като изготви собствени мотиви; 3) длъжен ли е въззивният съд да изложи самостоятелни мотиви към постановения съдебен акт или може бланкетно да препрати към тези на районния съд (РС); 4) представеното пълномощно породило ли е за Г. С. Г., като упълномощено лице, представителна власт да договаря размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на С. Г., с дружеството-ответник „Юроспийд ООД; 5) може ли пълномощникът да уговаря размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 КТ в случай, че пълномощното, с което се легитимира, не съдържа изрична клауза за това; 6) следва ли да се тълкува волята на упълномощителя в случай, че не е изрично посочено, че пълномощникът може да договаря размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди; 7) правилно ли е тълкувал въззивният съд волята на упълномощителя за това каква представителна власт е учредил в полза на пълномощника; 8) може ли непрецизната формулировка на текста на пълномощното относно характера на вземането за обезщетение по чл. 200 КТ да бъде преодоляна с посочване, че пълномощното следва да се тълкува разширително; 9) договаряли ли са във вреда на упълномощителя пълномощникът и ответното дружество; 10) приложим ли е в настоящия случай чл. 40 ЗЗД; 11) налице ли е била недействителност по смисъла на чл. 42 ЗЗД, която недействителност не е била санирана от ищеца; и 12) излязла ли е извън учредената `и представителна власт пълномощничката.