Определения по чл. 288 ГПК

Определения, постановени по реда на чл. 288 ГПК

Определения по чл. 288 ГПК

Определения, постановени по реда на чл. 288 ГПК

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно прилагането на критерия на чл. 52 ЗЗД за справедливост при определяне обезщетение за неимуществени вреди и по-конкретно: 1/ какви са критериите, които определят понятието “справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди; 2/ длъжен ли е съдът да извърши анализ и преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и събрани доказателства, имащи значение за прилагане принципа на справедливост на обезщетението и да изложи мотиви за значението на същите при формиране на крайния извод за размера; 3/ длъжен ли е съдът да посочи в мотивите причините, поради които при определяне на справедливия размер на обезщетението не е взел предвид доказани по делото факти на търпени душевни болки и страдания от пострадалото лице. Твърди се противоречие с практиката по ППВС №4/1968г., Тълкувателно решение №1/2013г. на ОСГТК и практика на Върховния касационен съд по отделни казуси.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

не са решени в противоречие с цитираната практика на ВКС. Същевременно се излагат съображения за неоснователност на оплакванията за допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закон. Претендират се разноски за касационната инстанция.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Евгений Стайков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

дали по отношение на една и съща ВяЕЦ са приложими две преференциални цени в една и съща календарна година в зависимост от определеното НСП, признаването за незаконосъобразно на Решение СП-5/28.03.2019 г., не би разрешило правния спор, поради което не следвало да се извършва и инцидентен съдебен контрол на това решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

При установен със СТЕ поделяем имот и дадено в този смисъл становище на главният архитект на общината в производство за делба, има ли задължение въззивната инстанция, като инстанция по същество, да укаже на страните необходимостта от изготвяне на инвестиционен проект, съгласно чл. 203 ЗУТ и да даде срок на страните за това или това задължение е само за първата инстанция?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

за два идентични зърнокомбайна, след като уточненият от ищеца във въззивнато производство в изпълнение на указанията на съда номер на шаси е ROAKR560008714 и номер на двигател 2240612, се различава от номера на шасито на зърнокомбайна, за който има признание че се намира във владение на ответника - такъв с рама №ROAKR5600987142 и двигател №2240672, тъй като различни са две цифри и предвид уникалността на всеки отделен номер на рама, не може да се приеме наличие на идентичност. Касаторът основава довода си за очевидна неправилност на обстоятелството, че въпреки пълната идентичност на номера на двигателя (независимо, че както се посочи, касаторът неточно възпроизвежда диспозитива на обжалваното решение и посочва в касационната жалба номер на двигателя „22040672“ - така, както той е посочен при уточнението на петитума на процесния иск след връщане на делото за повторно разглеждане), въззивният съд е отрекъл идентичноста; че очевидно неправилен е този извод, тъй като в номера на самата рама е включен и кодът, обозначаващ номера на двигателя, т. е. няма как при идентичен номер на двигател да става дума за два комбайна. Според касатора съвсем отделен е въпросът, че насрещната страна, никога не е твърдяла, че й е предаден не този комбайн, а друг комбайн - същите марка и модел, но с две различни цифри в рамата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Може ли съдът да се произнесе по възражение, което не е предявено?
За приложението на критерия за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД.
(По искове против Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи" /НББАЗ/, квалифицирани с правно основание чл. 515, ал. 2 КЗ вр. с чл. 506, ал. 3 КЗ, за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в причинна връзка с ПТП, причинено от украински гражданин на територията на Република България)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

касаторът оспорва правилността на извода, че спорните неустойки имат и санкционна функция, поради което размерът й не е прекомерен като се позовава на приетото САС, че санкционният характер на неустойките е следствие от това, че длъжникът не престира нищо, за него е налице задължение само да има готовност да престира. Касаторът се позовава на противоречие на изводите на САС с решението по т. д.№861/2017г. на 1, т. о. , както и на практика на ВКС по въпроса за връзката между размера на неустойката и стойността на задължението, което тя обезпечава (решенията по гр. д.№3238/2018 г. на 4 г. о., по т. д.№167/2019 г. на 1, т. о. и по т. д.№4386/2013 на 2, т. о.).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

касаторът се позовава на допълнителната предпоставка на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като твърди, че при постановяването на решението си въззивният съд се е отклонил от разрешенията, дадени в ТР №1/08.12.2013г. по тълк. д.№1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, решение №222/06.04.2017г. по т. д.№425/2015 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №134/30.12.2013г. по т. д.№34/2013 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №212/01.02.12г. по т. д.№1106/2010 г. на ІІ т. о. на ВКС/; 5. Под знание за неплатежоспособност следва ли да се разбира знанието на прихващащия кредитор за предстоящо вземане на решение от БНБ за отнемане на лиценза за осъществяване на банкова дейност на търговската банка или следва да се разбира като знанието на прихващащия кредитор за имущественото състояние на банката в това число за отрицателната й капитализация?; 6. При извършване на преценка за наличие на знание, съгласно чл. 59, ал. 3 ЗБН следва ли да бъдат взети предвид разпоредбите на всеки отделен договор за прехвърляне на вземане?Възможно ли е наличието или отсъствието на определени клаузи в цесионните договори да бъде прието за доказателство за знание по см. на чл. 59, ал. 3 ЗБН?Сключването на договори за прехвърляне на вземания на значителна стойност непосредствено преди отнемане на лиценза на банка, индиция ли е за знание на страните по цесиите относно неплатежоспособността на банката?; 7. Следва ли предвиденото знание по чл. 59, ал. 3 ЗБН да бъде установено ясно и недвусмислено с доказателствено средство, за да се приеме, че такова е налице, или е достатъчно поредица от факти и доказателства по делото да доказват субективното знание на кредитора, извършващ прихващане?Разпоредбата на чл. 59, ал. 3 ЗБН изисква ли доказване на знанието с преки доказателствени средства или е допустимо знанието да бъде доказано с косвени доказателства, с поредица от установени косвени факти и обстоятелства?.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

– 1/ „ Като се има предвид, че валутата на кредита е част от същественото съдържание на всеки договор за ипотечен и банков кредит сключен с потребител, подлежи ли на преценка за неравноправност или е изключена от контрола по същество клауза от договор за кредит, сключен с потребител, с която страните са уговорили, че погасителните вноски са дължими във валутата, в която кредитът е разрешен и усвоен „2/„ Ясна и разбираема ли е договорна клауза в договор за ипотечен кредит сключен с потребител и в чуждестранна валута, която съставлява част от основното съдържание на Договора, и с която страните са се разбрали кредитът да се предоставя в определена чужда валута, но равностойността на кредита е посочена в националната валута, а точния му размер се определя в деня на усвояване на кредита, 3/ „ Допустимо ли е съдът в мотивите на решението да приеме, че страните по договор за ипотечен кредит сключен в чуждестранна валута са постигнали съгласие за кредит в евро / лева, а не в ясно и изрично записаното в договора за кредит валута – щвейцарски франка. Поддържано е противоречие с практика на СЕС, като са цитирани части от решение по дело С-186/2016 СЕС и определение по дело С-119/2017 СЕС и пространно е обсъдена тази практика, както и заключението на Генералния адвокат по дело С-186/2016 СЕС, Директива 93/2013 и други актове на СЕС. В същата насока и отново във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК са поставени въпросите –„ Към кой момент следва да се преценява, че дадена договорна клауза е в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договор за ипотечен кредит, сключен в чуждестранна валута/ швейцарски франка/ към която еврото / лева няма фиксиран курс“, както и въпрос в същата хипотеза дали е допустимо неблагоприятните последици да се възложат на търговеца. В хипотеза на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК касаторът е поставил въпросите -1/ „Основният характер на задължението по договора за ипотечен банков кредит- че то е в чужда валута – променя ли се от обстоятелството, че взетите назаем суми е била използвана от кредитополучателя не във валутата, уговорена в договора за кредит – швейцарски франкове, а в друга валута евро/лева, 2/ Отговаря ли на изискването да бъде изразена на ясен и разбираем език договорна клауза от договор за ипотечен банков кредит, която предвижда кредитът да се погасява в чуждестранна валута, в която същият е разрешен и усвоен, ако нейното икономическо съдържание е разяснено и чрез друга клауза от договора, с която кредитополучателят е предупреден за валутния риск… 3/ „Когато договор за ипотечен банков кредит е сключен в чуждестранна валута и е уговорено погасителните вноски да са в същата валута, при което потребителят може да избере да набави необходимото количество чуждестранна валута не само от кредитодателя по договора – банката, но и от трето лице, неравноправна ли е договорената клауза за съгласие на потребителя с промяната на валутния курс…4/„ При договор за банков кредит в чуждестранна валута за сметка на страна с валутен риск при понижаване на курса на чуждестранната валута спрямо лева / евро, ако в договора за кредит е говорено кредитополучателя да поеме целия валутен риск при повишаване на курса на чуждестранната валута, но не е изрично записано, че кредитополучателя поема риска при понижаване на курса на валутата. „Като процесуалноправен е формулиран въпроса – „ Може ли съдът да присъди връщането на суми в евро въз основа на неравноправна клауза от договор, ако страните са договорили договор за кредит в швейцарски франкове и погасителните вноски са плащани в същата валута.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела