чл. 290 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
(2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

чл. 290 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
(2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За да се гарантира правилно приложение на принципа на справедливост и изпълнение на задължителните изисквания, въведени с ППВС №4/68г., длъжен ли е съдът да направи преценка на обективно съществуващи, конкретни обстоятелства, като ги оцени адекватно и в тяхната съвкупност и обоснове точен паричен еквивалент на търпимите неимуществени вреди?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Може ли съдът да се произнесе по възражение, което не е предявено?
За приложението на критерия за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД.
(По искове против Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи" /НББАЗ/, квалифицирани с правно основание чл. 515, ал. 2 КЗ вр. с чл. 506, ал. 3 КЗ, за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в причинна връзка с ПТП, причинено от украински гражданин на територията на Република България)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

касаторът се позовава на допълнителната предпоставка на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като твърди, че при постановяването на решението си въззивният съд се е отклонил от разрешенията, дадени в ТР №1/08.12.2013г. по тълк. д.№1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, решение №222/06.04.2017г. по т. д.№425/2015 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №134/30.12.2013г. по т. д.№34/2013 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №212/01.02.12г. по т. д.№1106/2010 г. на ІІ т. о. на ВКС/; 5. Под знание за неплатежоспособност следва ли да се разбира знанието на прихващащия кредитор за предстоящо вземане на решение от БНБ за отнемане на лиценза за осъществяване на банкова дейност на търговската банка или следва да се разбира като знанието на прихващащия кредитор за имущественото състояние на банката в това число за отрицателната й капитализация?; 6. При извършване на преценка за наличие на знание, съгласно чл. 59, ал. 3 ЗБН следва ли да бъдат взети предвид разпоредбите на всеки отделен договор за прехвърляне на вземане?Възможно ли е наличието или отсъствието на определени клаузи в цесионните договори да бъде прието за доказателство за знание по см. на чл. 59, ал. 3 ЗБН?Сключването на договори за прехвърляне на вземания на значителна стойност непосредствено преди отнемане на лиценза на банка, индиция ли е за знание на страните по цесиите относно неплатежоспособността на банката?; 7. Следва ли предвиденото знание по чл. 59, ал. 3 ЗБН да бъде установено ясно и недвусмислено с доказателствено средство, за да се приеме, че такова е налице, или е достатъчно поредица от факти и доказателства по делото да доказват субективното знание на кредитора, извършващ прихващане?Разпоредбата на чл. 59, ал. 3 ЗБН изисква ли доказване на знанието с преки доказателствени средства или е допустимо знанието да бъде доказано с косвени доказателства, с поредица от установени косвени факти и обстоятелства?.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

за определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди след извършване на задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства по делото, както и на тяхното конкретно значение за точното прилагане на принципа на справедливост, при предявен иск за обезщетение за репариране на такива вреди, настъпили в резултат от незаконно обвинение, пряка и непосредствена последица от увреждането и необходимост за излагане на мотиви в тази връзка от съда. Посочва, че по този въпрос решението противоречи на ППВС№4/23.12.1968год.-т. 2, на ТР №3/22.04.2005год. по т. дело №3/2004год. на ОСГК на ВКС- т. 3 и 11 и на ТР№1/04.01.2001год. на ОСГК на ВКС-т. 19. Вторият поставен въпрос е относно това как се определя и какво е съдържанието на понятието „справедливост“ изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД. Посочва, че по този въпрос решението е в противоречие с решение №172 от 12.07.2017год., по гр. дело №4357/2016год., на ВКС, IV г. о., , решение №28 от 06.02.2018год. по гр. дело,№1639/2017год., на ВКС, IV г. о. и решение №210 от 30.10.2013год., по гр. дело №70/2013год. на ВКС, III г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

е изследван и преди от съдията-докладчик, няма предпоставки за връщане на делото на досъдебното производство. Подсъдимият е получил парите и въвел в заблуждение моята доверителка. С оглед размера на вредата, в нашия случай считам, че не следва делото да се връща на СРП“. В протокола липсват отбелязани други изявления на адв. И. Г.. Съдът е посочил, че за да бъде ангажирана отговорността на ответника по чл. 45 ЗЗД, поведението му следва да е противоправно, т. е. в противоречие с правна норма, добрите нрави или морала. В случая посоченото наказателно дело е образувано въз основа на обвинителен акт, с който е повдигнато обвинение на Н. Н. за деяние по чл. 209, ал. 1, предл. първо НК - измама. Явяващият се в съдебна зала пълномощник на пострадалата от това престъпление следва да поддържа обвинението и не е противоправно поведението му, ако изкаже становище за наличие на вина у подведения под отговорност. Поведението на процесуалния представител, изразяващо се в становище по искане на прекратяване на делото, не може да се счете за противоправно, ако то е в рамките на вече повдигнатото обвинение. Съдът е приел, че при съвкупната оценка на ситуацията, липсват дори индиции, че изразите са отправени умишлено при нарушаването етичните стандарти за добросъвестното упражняване на адвокатската професия - с единствената цел да уязвят ищеца. Действително, от събраните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите С. Б., Н. Г. и Б. К., които въззивния съд е приел за достоверни, се установява наличието на някакви твърдения, които ответникът е направил преди съдебното заседание, но същите не са предмет на настоящото дело, тъй като в исковата си молба и уточнението към нея от 04.06.2012 г. ищецът е заявил, че твърденията, които са го увредили, са отправени на 01.11.2010 г. в съдебно заседание по н. о. х. д. №8157/2018 г. на Софийски районен съд. В тази насока са изложени съображения, че с оглед принципа на диспозитивното начало, уреден в чл. 6 ГПК, съдът следва да се произнесе само по предявеното спорно материално право, което е очертано с неговите правопораждащи юридически факти и предметно съдържание. Произнасянето по различни факти, които ищецът не твърди, би било не само нарушение на този принцип, но и би осуетило защитата на ответника, защото той се защитава срещу фактите, които се твърдят в исковата молба. В заключение въззивният съд е достигнал до извода, че в конкретния случай не е налице противоправно поведение от страна на ответника и не е осъществен фактическият състав на непозволеното увреждане по смисъла на чл. 45, ал. 1 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

за два идентични зърнокомбайна, след като уточненият от ищеца във въззивнато производство в изпълнение на указанията на съда номер на шаси е ROAKR560008714 и номер на двигател 2240612, се различава от номера на шасито на зърнокомбайна, за който има признание че се намира във владение на ответника - такъв с рама №ROAKR5600987142 и двигател №2240672, тъй като различни са две цифри и предвид уникалността на всеки отделен номер на рама, не може да се приеме наличие на идентичност. Касаторът основава довода си за очевидна неправилност на обстоятелството, че въпреки пълната идентичност на номера на двигателя (независимо, че както се посочи, касаторът неточно възпроизвежда диспозитива на обжалваното решение и посочва в касационната жалба номер на двигателя „22040672“ - така, както той е посочен при уточнението на петитума на процесния иск след връщане на делото за повторно разглеждане), въззивният съд е отрекъл идентичноста; че очевидно неправилен е този извод, тъй като в номера на самата рама е включен и кодът, обозначаващ номера на двигателя, т. е. няма как при идентичен номер на двигател да става дума за два комбайна. Според касатора съвсем отделен е въпросът, че насрещната страна, никога не е твърдяла, че й е предаден не този комбайн, а друг комбайн - същите марка и модел, но с две различни цифри в рамата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

касаторът оспорва правилността на извода, че спорните неустойки имат и санкционна функция, поради което размерът й не е прекомерен като се позовава на приетото САС, че санкционният характер на неустойките е следствие от това, че длъжникът не престира нищо, за него е налице задължение само да има готовност да престира. Касаторът се позовава на противоречие на изводите на САС с решението по т. д.№861/2017г. на 1, т. о. , както и на практика на ВКС по въпроса за връзката между размера на неустойката и стойността на задължението, което тя обезпечава (решенията по гр. д.№3238/2018 г. на 4 г. о., по т. д.№167/2019 г. на 1, т. о. и по т. д.№4386/2013 на 2, т. о.).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За преценка на допустимостта на въззивното решение и неговото съответствие с т. 1 Тълкувателно решение №8/27.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. №8/2012г., ОСГТК. (По иск за собственост)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Атанас Кеманов

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

За проверка на евентуалната му недопустимост, поради нередовност на исковата молба, изразяваща се в противоречие между обстоятелствената част на исковата молба и нейния петитум относно вида отговорност на ищците, както и в липса на конкретизация на стойността на отделните консумативни разходи по пера и общо, от които се претендира заплащането на 1/8. (По иск на основание чл. 422, ал. 1 ГПК за задължения за разходи за управление и поддържане на етажната собственост)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела