Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 290 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
(2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

чл. 290 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
(2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

дали със заличаването на прокуриста отпада и процесуалната представителна власт на упълномощения от него адвокат за осъществяване на процесуалното представителство на „Крамекс“АД по делото и при отрицателен отговор на този въпрос - дали е налице валидно оттегляне на неговото упълномощаване от единствения член на управителния съвет, останал след редукция на персоналния му състав, на който не са възложени функциите на изпълнителен член с решение на същия орган.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Ако превозвачът, на който е възложен обществен превоз, прилага по-големи от нормативно указаните намаления по Наредба, приета с приета с ПМС 163/29.06.2015г. и чл. 1, ал. 1, т. 1, б. а и б Постановление 66/1991г., следва ли се компенсация в полза на превозвача за съответната разлика в стойността на извършената услуга?
Дължи ли общината в качеството си на възложител, компенсации към превозвача в размер на пълната стойност на картата за превоз на определена категория лица, ползващи нормативно уредено намаление?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослава Кацарска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за задължението на второинстанционният съд по чл. 12 ГПК, чл. 271, чл. 272, във вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235 ГПК да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните и да прецени всички доказателства по делото и да постанови решението си въз основа на приетите от него за установени факти и закона произнасянето на съда противоречи на задължителната практика на ВКС, както и на решения по чл. 290 ГПК, посочени в изложението – т. 2 на ТР №1/2013 год. ОСГТК на ВКС, т. 19 на ТР №1/2001 год. на ОСГК, решение №283 от 14.11.2014 год. по гр. д. №1609/2014 год., решение №220/29.09.2015 год. по гр. д. №2314/2015 год. Обосноваването му е по съображения за допуснато процесуално нарушение на съда – не са обсъдени всички доказателства по делото. По въпроса за изтеклата кратка придобивна давност и характера на установеното не с насилие владение, както и способите за прекъсването му касаторът отново се позовава на посочена съдебна практика – решение №262 от 13.07.2012 год. по гр. д. №944/2011 год., І г. о., решение №376 от 12.03.2013 год. по гр. д. №260/2012 год. І г. о., решение №1049 от 7.07.2008 год. по гр. д. №5016/2007 год. V г. о., решение №304 от 4.05.1995 год. по гр. д. №75/1995 год. І г. о. на ВС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Как се прилага визираният в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост при определяне на размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които съдът трябва да съобрази?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в Решение №125 от 6.06.2017 г. по гр. д. №4213/2016 г. на ВКС, IV г. о., Решение №66/20.07.2021 г. по гр. д. №3338/2020 г. на ВКС, I г. о., Решение №70 от 17.06.2021 г. по гр. д. №3460/2020 г. на ВКС, I г. о., Решение №18/23.02.2021 г. по гр. д. №2356/2020 г. на ВКС,II г. о., Решение №60134 от 8.11.2021 г. по гр. д. №1062/2021 г. на ВКС, I г. о.;

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Атанас Кеманов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„Допустимо ли е съгласно правилата на процесуалния закон да се установява със свидетелски показания количествено измерими често извършвани нарушения-вдигане на шум и вибрации от външно тяло на климатик, поставено на фасадата на сграда-в режим на етажна собственост?“ се поставя във връзка с твърдението му, че въззивният съд е приел, че с така поставеният климатик се създават пречки, по- големи от обикновените за упражняване правото на собственост, само въз основа на свидетелските показания, като е пренебрегнал събраните по делото писмени доказателства. Счита, че този въпрос има значение за изхода по делото, тъй като се отнася до нормите касаещи мястото за поставяне на външното тяло на климатика и изискванията за безопасност и здравословни условия относно допустим шум и вибрации. Поставеният въпрос касае съобразяването на тези норми и в исковото производство по чл. 109 ЗС, което е и от съществено значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Твърди, че той е решен и в противоречие със задължителната практика на ВКС, изразена в Решение №33 от 18.02.2016г. по Гр. Дело №4320/2015 г. на ВКС, I г. о. и Решение №35/18.05.2017г. по Гр. Дело №3422/2016г. на ВКС, II г. о. Следващият поставен въпрос е “ 2. Какви са критериите за преценка на неоснователното действие на ответника, пречещо на ищеца да упражнява своето право при двете задължителни условия за уважаването на иска: неоснователността на действията на ответника по негаторния иск и създаването на пречки за собственика да упражнява правото си на собственост в неговия пълен обем и по какъв начин подлежат на установяване от ищеца?“ при наведени твърдения, че решението е постановено в противоречие с Тълкувателно решение №4 от 06.11.2017 г. по тълк. дело №4/2015г. на ВКС, ОСГК и Решение №123 от 04.10.2019г. по Гр. Дело №3424/2018г. на ВКС, 1 г. о. доколкото по делото е останало недоказано неоснователното и и противоправно действие, осъществявано от ответника. Третият въпрос: „3. От какво зависи преценката на това дали пречките от ползването на един имот за собственика на съседния са по-големи от обикновеното?“ се поставя при наведено твърдение, че въззивният съд е уважил претенцията в противоречие с Решение №123 от 04.10.2019г. по Гр. Дело №3424/2018г., I г. о., в което се посочва, че преценката дали пречките от ползването на един имот за собственика на съседния са по-големи от обикновеното зависи и от това дали са спазени строително-технически правила и норми при изграждане на сградите и при функциониране на съоръженията, за което липсват доказателства по делото. Формулираният последен въпрос: „4. Представлява ли нарушение на правото на собственост поставянето на климатик, което действие е било утвърдено от Общото събрание на етажната собственост с решение да не се премахват поставените до момента климатични тела на външната стена на сградата, и какво е значението на това решение /влязло в законна сила/ в производството но негаторния иск?“, касаторът посочва, че е от значение за точното прилагане на закона и е основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. На последно място касаторът излага, че нарушенията на съда при формирането на изводи при пренебрегване на правилата на правната и формалната логика са в разрез с основните положения на гражданския процес, въздигнати в основни начала, един от които е „установяването на истината, при чиято липса несъмнено е налице и очевидна неправилност на съдебното решение, което съставлява основание по чл. 280, ал. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

въззивният съд се е произнесъл в противоречие с разрешението, дадено им в решение №4/27.01.2014 г. по гр. д. №4608/2013 г. на ВКС, IV г. о.; решение №66 от 19.03.2013 г. по гр. д. №870/2012 г. на ВКС, III г. о.; решение №97 от 18.08.2022 г. по гр. д. №2820/2021 г., на ВКС, IV г. о.; решение №71/24.07.2013 г. по гр. д. №284/2012 г. на ВКС, IV г. о.; решение №232 от 13.06.2011 г. по гр. д. №871/2010 г. на ВКС, IV г. о.; решение №350 от 17.01.2013 г. по гр. д. №75/2012 г. на ВКС, III г. о. Посочените твърдения на касатора съдържат в себе си твърдение, макар и неточно и неясно изложено, за разрешени от въззивния съд правни въпроси, които са включени в предмета на делото и са обусловили правните изводи на съда при постановяване на решението му. Същите са свързани с въпросите, разрешени с посочената в изложението практика на ВКС, поради което могат да бъдат уточнени и конкретизирани от касационния съд при упражняване на правомощието му по т. 1 Тълкувателно решение №1/19.02.2010г. по тълк. дело №1/2009г. на ОСТГК на ВКС. С оглед на това правният въпрос, по който следва да се допусне касационно обжалване, може да бъде сведен до това подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя да промени изискуемото се за заемане на длъжността образование при преценка за законосъобразност на извършеното на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ уволнение или това е въпрос за целесъобразност, който подлежи на съдебен контрол само при твърдения за злоупотреба с право от страна на работодателя и във втория случай длъжен ли е работникът или служителят да изложи конкретни факти и обстоятелства във връзка с твърдението си за злоупотреба с право и кой носи доказателствената тежест за установяването им.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зоя Атанасова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, поради явна необоснованост и в противоречие с формалната логика по иск на основание чл. 76 ЗН.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд в мотивите на съдебното решение да се произнесе по спорния предмет на делото, след като прецени всички относими доказателства и правнорелевантни факти, както и въведените от страните доводи и възражения? (Отрицателен установителен иск за собственост с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право