Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно отговорността на ответника за разноски по иск за несъществуване на вземане, погасено поради изтекъл давностен срок, при заявено признание на иска от ответника.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за такъв касаещ основателността му, въпреки че в заявлението за издаване на заповед за изпълнение не се е твърдяло правоприемство между първия и втория ответник и не са представяни доказателства за такова, а договор, който сочи първия ответник като длъжник. Сочи се, че по въпроса липсва категорична съдебна практика, а и правна уредба; В решение №81 от 4.06.2019 г. на ВКС по т. д. №1097/2018 г., II т. о. се приема, че предмет на иска по чл. 422 ГПК е вземането, което е установено с документа, послужил за издаване на заповедта за изпълнение; В заповедното производство не е представян документ, който да сочи за длъжник „РИГА ПАЛАС“ АД. Поддържа се разрешаване от страна на въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, и на въпроса: Следва ли въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото поотделно и в съвкупност, да обсъди доводите на страните във връзка със събраните доказателства. Твърди се, че отговорът на въпроса, разрешен от въззивния съд е негативен и в отклонение от практиката на ВКС, като въззивният съд изобщо не е обсъдил или е обсъдил бланково посочени в касационната жалба доказателства и доводи на ответниците, а ако би го направил, изводите му за количеството на доставената топлинна енергия от ищеца и формирането на нейната цена, биха обусловили отхвърлителен диспозитив поне за периодите, в които първия ответник не е имал монтирано средство за търговско измерване за количеството потребена топлинна енергия. Касаторите сочат, че въпреки разнопосочната практика на Гражданската и Търговска колегия на ВКС, първата застъпваща, че това е въпрос по допускане до касация, а втората – че е въпрос на касационни основания, се позовават на следната практика на ВКС, от която въззивния съд се е отклонил: решение №63/28.06.2019 г. на ВКС по гр. д. №2296/2018 г., II г. о. ГК, решение №28 от 6.03.2019 г. на ВКС по т. д. №205/2018 г., II т. о., ТК, решение №65 от 12.03.2018 г. на ВКС по гр. д. №2589/2017 г., IV г. о., ГК, решение №209/20.02.2018 г. на ВКС по т. д. №1096/2017 г., I т. о., ТК; Същевременно са налице определения като например: определение №60486/23.07.2021 г. по т. д. №2004/2020 по описа на ВКС, I т. о., според които основателността на оплакванията за допуснати процесуални нарушения не може да бъде обсъждана в производството по допускане до касационно обжалване; Посоченото определение не е изолирано и според касаторите се налага образуване на тълкувателно дело, по което ВКС да постанови тълкувателно решение по въпроса – кога съществените нарушения на съдопроизводствените правила обуславят допускане до касационно обжалване и кога се преценяват като касационни основания; Въпросът е важен, доколкото въззивните съдилища много често изобщо не се произнасят по повдигнати пред тях въпроси за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при първоинстанционното разглеждане на спора, а постановяват актове, с които по същество не дават отговори на повдигнати подобни оплаквания, поради което и общата предпоставка за допускане до касация много трудно може да бъде обоснована. Твърди се, че в този смисъл въззивният съд се е произнесъл по въпроса: „Как се определя базата „средни стойности за клиента измерени при аналогични климатични условия и колко на брой стойности следва да вземе при определяне на тази база топлопреносното предприятие по чл. 44 Наредба №16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването /отм./?“ Сочи се, че отговорът, който е дал съдът е в смисъл, че е достатъчна една стойност за аналогичен режим на потребление; Въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото; По въпроса отсъства съдебна практика; Отсъства и изрична правна норма, а съществуващата и сега правна и уредба е неясна; Текстът на чл. 44 от цитираната Наредба е възпроизведен в чл. 44 от сега действащата Наредба №Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването; Това налага създаване на тълкувателно правило, което да препятства неправилната практика, която се създава с обжалваното въззивно съдебно решение; Според касаторите определянето на средни стойности, измерени при аналогични метеорологични условия изисква определяне на средно аритметично поне между две стойности от различни времеви периоди, измерени при аналогични климатични условия и аналогичен режим на потребление. Сочи се по-натам, че въззивният съд е приел, че след като първият ответник – страна по договора с ищеца, не бил правил рекламации в 6 месечния срок по договора и бил осчетоводил фактурите се считало, че е приел, че изпълнението на ищеца е точно в количествено изпълнение, съответно това е обусловило извода му за основателност на предявения иск за дължимост на претендираните суми. Твърди се, че така е разрешен материалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото и той е: „Приложими ли са разпоредбите на чл. 194, ал. 1, изр. 2 ЗЗД и чл. 303а, ал. 4 ТЗ при продажбата на топлоенергия в хипотеза на определяне на нейното количество по чл. 44 от цитираната по горе наредба и ако да, от кога тече срокът за възражения за недостатъци?“ Излага се, че в касационната жалба е посочено, че методиката за изчисляване на топлоенергията от ищеца е станала известна за пръв път от съдебно-техническите експертизи; Въззивният съд е приел, че посоченият правен режим е приложим; По въпроса отсъства съдебна практика; Отсъства и изрична правна норма, а съществуващата правна уредба е неясна; Това налага създаване на тълкувателно правило, което да препятства неправилната практика, която се създава с обжалваното въззивно съдебно решение; Въпросът намира приложение при доставката на всички видове енергии, газове и вода. Според касаторите при продажба на топлоенергия в хипотеза на чл. 44 от цитираната наредба, срокът за възражения тече от узнаване на начина, по който ищецът е изчислил количеството енергия, която ответникът следва да заплати и узнаването на конкретно използваните при изчислението показатели, съответно получени резултати. По-натам се поддържа, че въззивният се е произнесъл по следния процесуалноправен въпрос, което е обусловило извода му за неоснователност на възражението за констатирано от приетите съдебно-икономически експертизи частично плащане, а от там и за основателност на предявения иск в пълен размер: „Може ли въззивният съд да обсъжда, съответно основе решението си на експертиза, която е отговорила па въпрос, който не и е поставен конкретно, но отговорът му може да бъде извлечен от нейното съдържание?“ По въпроса отсъства съдебна практика; Отсъства и изрична правна норма, а от съществуващата правна уредба дори и с тълкуване не се дава отговор; Това налага създаване на тълкувателно правило, което да препятства неправилната практика, която се създава е обжалваното въззивно съдебно решение. Според касаторите въззивният съд има задължението да обсъжда всяко едно доказателство в цялост, а не извадково; Съществува практика на ВКС в този смисъл, но същата не дава отговор на конкретно поставения въпрос – решение №192 от 19.02.2021 г. на ВКС по гр. д. №1020/2020 г., III г. о., ГК, решение №257/2017 г. на ВКС по гр. д. №4902/2016 г., IV г. о., ГК, решение №149 от 3.07.2012 г. на ВКС по гр. д. №1084/2011 г., III г. о., ГК. Иска се да допускане на въззивното решение до касационно обжалване и на основание чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. последно ГПК.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от т. решение №2/26.06.2015 г. по т. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно приложението на правилата за връчване в хипотезата на задължение за уведомяване по чл. 41 ГПК. (Производство по отмяна на влязло в сила решение, постановено по иск с основание чл. 422 ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1, предл. първо ЗЗД, във връзка с чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД на „Топлофикация София“ ЕАД)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„1. Длъжен ли е въззивният съд да формира собствени мотиви; Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе само по наведени основания с въззивната жалба; Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото; 2. За правомощията на въззивната инстанция, очертани в разпоредбата на чл. 269 ГПК; 3. За задълженията на въззивния съд за проверка на валидност, допустимост и неправилност на съдебното решение; 4. Следва ли съобразно задължението на съда по чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК мотивите на решението на въззивния съд да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни; 5. Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и без да изложи съображения защо приема едните и не приема другите, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои – не, кои възприема и кои – не; 6. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните съобразно оплакванията в жалбата и отговора към нея; 7. Процесуалноправни въпроси, свързани с разпределението на доказателствената тежест при иска по чл. 464 ГПК; 8. Допустим ли е отрицателен установителен иск по чл. 464 ГПК, който се основава на твърдения на кредитора за погасителна давност, изтекла преди влизане в сила на заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК; 9. За понятието „трети лица по отношение достоверността на отразената в частен документ дата; 10. Длъжен ли е въззивният съд при преценка на събраните гласни доказателства да ги прецени заедно с всички останали доказателства по делото; 11. Преклудират ли се възраженията срещу основателността на претенцията, че длъжникът в заповедното производство не дължи на заявителя сумата, за която е издадена заповедта, включително и възраженията, че вземането е погасено по давност и допустим ли е отрицателен установителен иск, основан на тези възражения; 12. Материалноправен въпрос за погасителната давност; 13. За признанието на дълга, което произвежда предвидените в чл. 116, б. а ЗЗД правни последици, свързани с прекъсването на давността; 14. Процесуалноправен въпрос дали съдът следи служебно за нищожност на клаузи в договор за кредит поради неравноправност; 15. Материалноправен въпрос за качеството потребител“ и наличието на неравноправни клаузи; 16. Процесуалноправен въпрос за наличието на правен интерес; 17. Материалноправен въпрос за качеството „потребител“ на физическо лице, съдлъжник, което е ипотекирало основното си жилище като обезпечение по кредита; 18. За възражението за погасяване по давност и може ли друг кредитор на длъжника, взискател по изпълнителното дело, при наличие на издадена заповед за незабавно изпълнение в полза на присъединен взискател, обезпечен кредитор с ипотека с оспорено вземане от конкуриращия взискател, срещу която длъжникът не е подал възражение и е влязла в сила при предявен иск по чл. 464 ГПК да направи възражение за погасяване по давност на вземането на присъединения взискател, настъпило преди влизане в сила на заповедта за незабавно изпълнение; 19. Лично ли е възражението за погасяване по давност и може ли да бъде упражнено от кредитор и по какъв процесуален ред и допустимо ли е това да стане в производство по чл. 464 ГПК или трябва да бъде упражнено само чрез иск по чл. 134 ЗЗД и в случай, че възражението за погасяване по давност не е упражнено от длъжника нито извънсъдебно, нито в рамките на изпълнителното производство, а и дългът е признат от длъжника в писмен документ и в съдебни заседания ”.