чл. 414 ГПК

Възражение
Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
(2) Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.

чл. 414 ГПК

Възражение
Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
(2) Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „От коя дата започва да тече срока на погасителната давност при заповед за изпълнение по чл. 417, т. 1 - 9 ГПК, допуснато незабавно изпълнение и издаден изпълнителен лист – от датата на издаване изпълнителния лист или от датата, когато заповедта с допуснато незабавно изпълнение и издаден изпълнителен лист е влязла в сила?“; 2. „Приложима ли е разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД при издаден изпълнителен лист на основание чл. 410 и 417 ГПК – издадена заповед за изпълнение, доколкото цитираната разпоредба на ЗЗД се отнася само за съдебно решение, но не и за заповед за изпълнение или в случая важат общите разпоредби на ЗЗД за погасителна давност – главница и лихви? Допустимо ли е по пътя на тълкуванието, съдът да измени императивна законна разпоредба и да я допълни – в случая същата да се прилага не само за съдебните решения, но и за други актове, като заповед за изпълнение?“; 3. „Е ли т. н. „присъединяване на едно изпълнително дело към друго валидно изпълнително действие, прекъсващо давността, при положение че в ГПК няма такава процедура и същата не е упомената в ТР 2/2013 ОСГТК?“; 4. „Присъдените по заповед за изпълнение лихви - моратарна и др., изключена законната, с каква давност се погасяват – с 5 годишна давност или 3 годишна давност?“; 5. „За какъв срок назад може да бъде търсена законната лихва върху главницата, при положение, че са изминали повече от 3 години непрекъсната давност от сдобиването с изпълнителен лист до завеждането на изпълнителното дело – само законната лихва след завеждане изпълнителното дело или 3 години назад от датата завеждане изпълнителното дело?“; 6. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите към решението си да обсъди всички допустими и относими към спорния предмет доводи, твърдения и възражения на страните?“ и 7. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност?“. Сочи, че шестият въпрос е решен в противоречие с решение №222/27.03.2018 г. по т. д. №505/2017 г. на ВКС, II т. о., ТР №1/04.01.2001 г. по гр. д. №1/2000 г. на ВКС, ОСГК, решение №212/01.02.2012 г. по т. д. №1106/2010 г. на ВКС, II т. о., решение №180/11.01.2016 г. по т. д. №1618/2014 г. на ВКС, II т. о., решение №161/04.10.2016 г. по т. д. №2220/2015 г. на ВКС, II т. о., ППВС №7/1965 г. и ППВС №1/1985 г., а седмият с решение №222/27.03.2018 г. по т. д. №505/2017 г. на ВКС, II т. о., решение №222/06.04 2017 г. по т. д. №425/2015 г. на ВКС, II т. о., решение №134/30.12.2013 г. по т. д. №34/2013 г. на ВКС, II т. о. и решение №212/01.02.2012 г. по т. д. №1106/2010 г. на ВКС, II т. о., както и, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

разрешен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд по чл. 290 ГПК, а именно решение №88/22.06.2010 г. на ВКС по т. д.№911/2009 г., I т. о., ТК, решение №4/25.02.2009 г. на ВКС по т. д.№395/2008 г., I т. о., Т. К., определение №794 от 15.12.2011 г. на ВКС по т. д.№224/2011 г., ІІ т. о., Т. К.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

от значение за изхода на конкретното дело, който е бил разрешен в противоречие с практиката на съдилищата или е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. С позоваване на т. 1 на TPОСГТК №1/2009 г. се поддържа, че бланкетното позоваване на нормата на чл. 280, ал. 1 ГПК не може да обоснове наличието на основанията за допускане на касационно обжалване, вкл. с оглед законодателно уредения факултативен характер на касационния контрол, чийто предмет е проверката за правилното прилагане на закона, а не [установяването] на фактите по конкретния правен спор. Твърди се, че касаторът не е поставил правен въпрос, а е интерпретирал единствено фактите по делото и цели преразглеждане на спора по същество, което е недопустимо в производството по чл. 288 ГПК. Поддържа се, че не е налице соченото от касационния жалбоподател основание за нищожност на обжалваното въззивно решение, като постановено от ненадлежен съдебен състав, с довода, че наличието на постоянно действащи съдебни състави не нарушава принципа за случайно разпределение, след като съдията-докладчик е определен в съответствие с него, а останалите членове на състава са предварително известни и по делото липсват конкретни доказателства, установяващи липса на безпристрастност на магистратите от съдебния състав, при което не се нарушават изискванията на чл. 6 от КЗПЧОС. Оспорено е и наличието на основанието за допускане до касационен контрол по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, с довода, че позоваването на нормата е бланкетно, като касаторът не е разграничил основанията за касационно обжалване по чл. 281 ГПК от тези за неговото допускане, уредени в чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК, и не е изложил конкретни доводи, обосноваващи твърдението за очевидна неправилност на въззивното решение. Твърди се, че касационната жалба не съдържа конкретни оплаквания за произнасяне на съда в противоположен на уредения в закона смисъл, нито за решаване на делото въз основа на несъществуваща или отменена правна норма. Направено е искане да не бъде допускано касационно обжалване на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

не е разрешен от въззивния съд в противоречие със задължителна съдебна практика на ВКС. Заявява се становище за неоснователност на твърденията, че е погасено обезпеченото със записа на заповед парично задължение. Претендира се присъждане на разноски.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Дали един ищец – потребител или негов правоприемник имат правен интерес да водят иск за недействителност на потребителски договор след влизане в сила на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, когато срещу същата не е било подадено възражение по чл. 414 ГПК (некоректно е позоваването на чл. 422 ГПК, която касае искът за съществуване на вземането).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

въззивното решение е постановено в противоречие практиката на ВКС: определение №456 от 08.10.2015 г. по ч. гр. д №3947/2015 г. на ВКС, I г. о.; ТР №2/26.0.6.2015 г. по тьлк. д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС; решение №223/12.07.2011 г. по т. д. №124/2010 г. на ВКС, II т. о.; По четвъртия въпрос се сочи противоречие с: т. 2 ТР №1/2013г. на ОСГТК ВКС и т. 19 ТР №1/2001г. на ОСГК, а по петия - противоречие с т 9 ТР №4/2013 от 18,06.2014 г. на ОСГТК на ВКС. Относно наведеното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК не излага конкретни обстоятелства за значимостта на въпросите за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

извършва ли съдът преценката за действителното наличие на законовите предпоставки адвокатът да окаже безплатно правна помощ, съответно извършва ли преценка дали лицето е материално затруднено или не, и по въпроса за предпоставките за присъждане на адвокатско възнаграждение на адвокат, оказал безплатно правна защита, са в несъответствие практиката на касационната инстанция, споделяна от настоящия състав. Осъществена е както общата, така и допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. последно ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

няма отношение към аргументите на въззивната инстанция, с които е мотивирана недопустимостта на предявения иск. Поставените въпроси са по съществото на спора, касаят основателността на предявения иск (началния момент на давностния срок за вземания за главница/лихви по погасителни вноски по договор за банков кредит; приложимия погасителен давностен срок; нищожност поради неравноправност на клауза в договор за банков кредит, сключен с потребител; настъпването на обективните предпоставки да бъде упражнено правото да се иска предсрочно изпълнение на цялата непогасена част на кредитното задължение, като последните два въпроса нямат отношение и към същността на спора). Те нямат отношение към преценката за неговата допустимост.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

12396 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела