Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 86 ал. 1 ЗЗД

Чл. 86. При неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за зачитане силата на присъдено нещо на предходно решение, неправилно първоинстанционният съд не е зачел формираната с влязлото в сила между същите страни решение по гр. д. №732/2020 г. по описа на РС – Разград сила на присъдено нещо по отношение на произнесения по него факт, че през процесния период ответникът е въвеждал и поддържал заблуждение у ищцата за наличие на интимна връзка по между им и за общ бизнес с къща за гости в [населено място], с цел финансова изгода, като ответникът не е имал въобще намерение да изпълни поетото обещание към ищцата – съвместен бизнес и съвместно съжителство. Приел е въззивният съд, че с решението по предходното дело настоящият ответник на основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД е бил осъден да заплати на настоящата ищца обезщетение за претърпени имуществени вреди причинени от негово противоправно поведение /въвеждане и поддържане на заблуждение у ищцата/ в размер на 8 793.64 лв. ведно със законната лихва от 15.06.2020г. до окончателното й изплащане, а за разликата до първоначално предявения размер от 20 000 лв. искът е отхвърлен като неоснователен, като е прието, че ищцата е била манипулирана от ответника през идентичен период от време да се разпореди с пари в полза на ответника, с обещание за съвместен живот и общ бизнес. Изхождайки от разбирането, че със сила на присъдено нещо се ползват съдебно установените общи правопораждащи факти, доколкото индивидуализират спорното право чрез основанието и петитума на иска, че когато между едни и същи страни са възникнали няколко спора, основани на едни и същи правопораждащи факти, и по някои от споровете има вече влязло в сила решение, то относно общите правопораждащи факти е прието съдът се е произнесъл окончателно, и като последница в отношенията между страните се формира сила на присъдено нещо по тези въпроси, която следва да бъде зачетена при всеки последващ спор съгласно чл. 297 и чл. 299 ГПК. В подкрепа на този свой извод въззивният съд се е позовал и на тълкувателните мотиви по решението по т. 5 ТР №7/2014 г. от 31.07.2017 г. по тълк. дело №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС относно съотношението между обусловеното и обуславящото дело. Така това решение по предходното гр. д. №732/2020 г. е счетено да е формирало сила на присъдено нещо досежно противоправното поведение на ответника като елемент от деликтната му отговорност по чл. 45 ЗЗД и за претендираните за идентичен период от време вреди по настоящето дело, което е обусловило извод за неправилност на първоинстанционното решение по отхвърляне на иска с основание чл. 45 ЗЗД и чл. 52 ЗЗД, и спорът е решен от въззивната инстанция в обжалваните части. Направен е извод, че искът по настоящето дело, като второ такова за други имуществени вреди, е допустим, защото ищцата не е била длъжна в предходното дело / гр. д. №732/2020 г. / да претендира всички претърпени вреди. Съответно и показанията на свидетелите Д., Г. и В. относно посочване от същите на чисто приятелските отношения между страните и за изградена у ищцата налудчничева идея за връзка между тях двамата, за създаване на семейство и общ бизнес, са незачетени от въззивния съд като противоречащи на силата на присъдено нещо на решението по предходното дело относно установеното с него въвеждане на ищцата в заблуждение относно вида и бъдещето на връзката й с ответника.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Соня Найденова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, а именно: Длъжна ли е въззивната инстанция да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства? По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с решение №76/22.07.2020 г. по гр. д. №1011/2019 г. по описа на ВКС – твърдение за наличието на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС - решение №30/20.05.2020 г. по т. д. №739/2019 г. на ВКС, ТК, I т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„1. Следва ли при тълкуването на процесния договор съдът да изхожда от изявената от страните воля и длъжен ли е да установи действителното й съдържание, като прилага установените в чл. 20 ЗЗД критерии; 2. Може ли съдът, без да е сезиран и без да е налице основание за това, да променя съдържанието на уговорените между страните задължения; 3. Може ли въззивният съд да основава изводите си на предположения и житейски презумпции или следва да изхожда от конкретните събрани по делото доказателства и установените с тях факти; 4. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички относими събрани по делото доказателства. Касаторът твърди, че посочените въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №170/15.10.2013 г. по т. д. №595/2012 г. на ІІ т. о., решение №16/28.02.2013 г. по т. д. №218/2012 г. на ІІ т. о., решение №28/01.03.2017 г. по гр. д. №60094/2016 г. на ІV г. о. и решение №60033/03.06.2021 г. по т. д. №614/2020 г. на І т. о. - за първите два въпроса, в решение №60155/16.08.2021 г. по гр. д. №3441/2020 г. на ІV г. о. и решение №106/02.07.2020 г. по гр. д. №1897/2019 г. на ІV г. о. - за третия въпрос, в решение №222/27.03.2018 г. по т. д. №505/2017 г. на ІІ т. о. и решение №134/30.12.2013 г. по т. д. №34/2013 г. на ІІ т. о. - за четвъртия въпрос. Като самостоятелно основание за допускане на касационно обжалване в изложението се сочи и очевидна неправилност на въззивното решение - чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Йонкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

твърди противоречие с решение №115/01.11.2010 г. по т. д. №939/2009 г. на ВКС, ТК І ТО; решение №60169/28.01.2022 г. на ВКС по т. д. №2012/2020 г., I т. о.; решение №154/4.03.2021 г. на ВКС по т. д. №2530/2019 г., II т. о.; решение №12/11.02.2022 г. на ВКС по гр. д. №2032/2021 г., IV г. о.; решение №75/20.06.2016 г., т. д. №1608/2015 г., II т. о.; решение №546/23.07.2010 г. по гр. д. №856/2009 г., IV г. о.); 2. „Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? Задължен ли е служебно съдът да установи факти и обстоятелства, свързани с предмета на делото и твърдени от страните, когато последните са заявили, че тези факти са вписани в ТРРЮЛНЦ и се установяват от представени при вписванията доказателства достъпни за лицата съгласно императивната норма на чл. 23, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ?“ (по тези два процесуалноправни въпроси твърди противоречие с решение №10/9.02.2018 г. на ВКС по т. д. №1022/2017 г., II т. о.; решение №348/19.02.2019 г. на ВКС по т. д. №1022/2018 г., II т. о.; решение №212/01.02.2012 г. по т. д. №1106/2010 г., II т. о.; решение №134/30.12.2013 г. по т. д. №34/2013 г., II т. о.; решение №65/30.07.2014 г. по т. д. №1656/2013 г., II т. о.); 3. „Допустимо ли е формирането на напълно противоположни правни изводи в отделни производствата по искове, по които една от характеристиките на предявените субективни права в тези производства, а именно правопораждащият факт е един и същ и страните установяват този правопораждащ факт с напълно идентични доказателства? Следва ли съдът, който разглежда по-късно образуваното производство, в което правопораждащият факт (като една от характеристика на предявеното субективно право) е идентичен с този, по който е постановено влязлото в сила решение, да съобрази крайния си акт, при условие че установената с едни и същи доказателства истина по смисъла на разпоредбата на чл. 121, ал. 2 Конституцията, във вр. с чл. 10 ГПК не може да бъде различна в двете производства?“ (твърди, че тези процесуалноправни въпроса се разрешават противоречиво в практиката, вкл. и задължителната - по т. 5 на ТР №7/2017 г. на ОСГТК по т. д. №7/2014 г., и казуалната - решение №242/22.10.2012 г. по гр. д. №149/2012 г. ВКС II гр. о., решение 150/06.02.2020 г. по т. д. №2494/2019 г. ВКС I т. о.; решение №37/24.03.2014 г. по т. д. №4385/2013 г. II т. о. и решение №60/14.07.2020 г. по гр. д. №2565/2018 г. на ВКС, I г. о., поради което правният отговор по тях би способствал както за точното прилагане на закона, така и за развитието на правото).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС- основание за допускане до касация по чл. 280, ал. 1, предл. първо ГПК. По първи въпрос- с практиката обективирана в решение №348/11.10.2011г., гр. д. №387/2010г., ІV г. о.; решение №184/24.02.2016г., т. д. №3092/2014г., ІІ т. о. и др.; по втори въпрос- решение №17/02.06.2020г., т. д. №656/2019г., І т. о.; решение №184/24.02.2016г., т. д. №3092/2014г., ІІ т. о. и др.; по трети въпрос- ТР №1 от 09.12.2013г., т. д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС и по четвърти въпрос- решение №213/21.01.2015г., т. д. №4131/2013г., І т. о. Твърди, че първи въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото - основание за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Как се преценява доказателствената сила на експертизата и за задължението на съда да изложи мотиви независимо от това дали възприема или не експертното заключение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

123479 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право