чл. 283 ГПК

Срок за касационно обжалване
Чл. 283. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил въззивното решение, в едномесечен срок от връчването му на страната. Срокът за касационно обжалване се прекъсва съгласно чл. 259, ал. 2, 3 и 4.

чл. 283 ГПК

Срок за касационно обжалване
Чл. 283. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил въззивното решение, в едномесечен срок от връчването му на страната. Срокът за касационно обжалване се прекъсва съгласно чл. 259, ал. 2, 3 и 4.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

С какви действия съсобственикът следва да демонстрира намерението да завладее цялата вещ като своя и да отблъсне владението на другия съсобственик; под каква форма следва да се изяви промяната на намерението за своене?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/ Представлява ли съществено процесуално нарушение липсата на доклад, който да отделя спорното от безспорното, да дава указания за това кои са подлежащите на доказване факти и обстоятелства и чия е тежестта на доказване на тези факти и длъжен ли е съдът да отстрани това нарушение на първоинстанционния съд?; 2/ Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо ги отхвърля?; Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?; 3/ Инвеститорският контрол ангажира ли с представителство възложителя пред изпълнителя и задължителни са указанията на инвеститорския контрол по отношение на изпълнителя?; Какво е съдържанието и функциите на понятието „инвеститорски контрол“ по см. на чл. 140, ал. 5, т. 3 ЗВ?; Инвеститорският контрол представлява ли възложителя пред изпълнителя? Касаторът се позовава на допълнителна предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и твърди противоречие със задължителна практика на ВКС, обективирана в ППВС №1/1953г., ППВС №7/1965г. и ППВС №1/1985Г. и с практиката на ВКС, обективирана в решение №24/28.01.2010г. по гр. д. №4744/2008г. на II г. о., решение №60298/18.08.2022 г. по т. д. №4163/2020г. на IV г. о. – по втората група въпроси, а по първи въпрос – противоречие с решение №458/23.11.2011г. по гр. д. №73/2011г. на ВКС, I г. о. и решение №886/13.12.2010 г. по гр. д. №1553/2009г. на ВКС, I г. о. По третата група въпроси въвежда допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – счита, че същите са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Позовава се и на хипотеза на „очевидна неправилност“ по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на въззивното решение всички доводи и възражения на страните, всички доказателства по делото в тяхната съвкупност и да прецени всички правноревелантни факти, от които произтича спорното право?“, за който се сочи, че е разрешен в противоречие с решение №21/26.02.2021 г. по гр. д. №2029/2020 г. и решение №69 от 07.07.2021 г. по гр. д. №3418/2020 г. на ВКС, I г. о.; 2. „Неформалното предоставяне на фактическата власт върху един собствен имот от родител на дете и последващото осъществяване на тази фактическа власт от детето, представлява ли предаване на владение върху имота или е търпимо действие?“; 3. „При предаване на фактическата власт само от единия съпруг собственик върху имот в режим на СИО, приложима ли е презумпцията по чл. 69 ЗС за третото ползващо се лице /дете на собствениците/?“; 4. „При уговорка за прехвърляне на правото на собственост по нотариален ред от единия родител на дете на имот в режим на СИО, в който имот детето е допуснато от единия родител собственик и осъществява търпимо действие, тече ли придобивна давност върху този имот и от кой момент?“, за които се твърди, че са разрешени в противоречие с решение №3/25.01.2016 г. по гр. д. №3973/2015 г. на ВКС, I г. о. и решение №32 от 08.02.2016 г. по гр. д. №4591/2015 г. на ВКС, I г. о.; 5. „Действията, извършени от лице, допуснато от свой родител собственик да живее в негов имот, изразяващи се в грижа за поддържането, плащането на консумативите, извършване на ремонти и подобрения в имота, следва ли да се приемат като действия на своене и манифестиране на отношение към имота като свой?“, за който се сочи, че разрешен в противоречие с решение №291 от 09.08.2010 г. по гр. д. №859/2009 г. на ВКС, II г. о., решение №12 от 19.02.2014 г. по гр. дело №1840/2013 г. на ВКС, I г. о., решение №136 от 16.06.2014 г. по гр. дело №436/2014 г. на ВКС, I г. о. и решение №403 от 03.07.2009 г. по гр. дело №672/2008 г. на ВКС, I г. о. Поддържа се и основанието по чл. 280, ал. 2, изр. 3 ГПК – очевидна неправилност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

не са формулирани. Твърди се, че като не е разгледал подробно и детайлно по същество представените гласни и писмени доказателства, пропускайки съществени и важни елементи както от събраните гласни доказателства, така и игнорирайки изцяло и напълно предоставените писмени такива от ответните страна, съдът е достигнал до неточни правни изводи, въз основа на които неправилно и необосновано е потвърдил първоинстанционното съдебно решение. Твърдят също, че решението е постановено при неправилно отчитане и анализиране на събрания доказателствен материал и същото е необосновано.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

счита, че съдът неправилно е оценил всички доказателства и доводи по делото, в резултат на което е достигнал до погрешни правни изводи, прилагайки разпоредбата на чл. 154, ал. 1 ГПК в противоречие с Решение №147 от 19.06.2012 г. на ВКС по гр. д. №582/2011 г., IV г. о., ГК, в което се приема, че ищецът, с всички доказателствени средства, следва да установи увреждащото деяние, вредите и причинно-следствената връзка между тях така, че от анализа на доказателствата съдът да може да изведе еднозначен извод за наличието им. Чрез пълно и главно доказване ищецът следва да установи истинността на твърденията си за релевантните факти.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се твърди, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По отношение на петия въпрос се твърди наличие на основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и съответно т. 3 ГПК. По отношение на шестия въпрос се твърди наличие на основания по чл. 280, ал. 1, т. 2 и съответно т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Представлява ли неоснователно действие поставянето на преграда в коридор в сграда етажна собственост, възпрепятстваща достъпа до общи части /тавански помещения/ ако преградата е била поставена с цел защита правото на собственост върху индивидуални обекти и какъв е балансът между правото да се ползват общите части и правото на собственика да защити правото си на собственост върху своя имот?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 113 ЗС във връзка с чл. 112 ЗС.
Относно пределите на силата на пресъдено нещо на решението за отнемане на спорния имот, легитимиращо държавата като собственик, включително по въпроса досежно адресатите на конститутивното действие на решението за отнемане на имота?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Снежанка Николова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

към кой момент следва да бъде определен размерът на дължимото обезщетение, произтичащо от непозволено увреждане – към момента на деликта или на постановяване на решението, и за кои вреди носи отговорност и дължи обезвреда деликвентът по непозволено увреждане, налице ли е съпричиняване при употреба на алкохол от пострадалия, който въпрос е от значение за точното приложение на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела