Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 269 ГПК

Правомощия на въззивния съд
Чл. 269. Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта-в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

чл. 269 ГПК

Правомощия на въззивния съд
Чл. 269. Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта-в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

В кои случаи и при какви предпоставки уговорката в търговския договор за неустойка ще е нищожна поради накърняване на добрите нрави (чл. 26, ал. 1 ЗЗД)? Твърди се, че този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с ТР №1 от 15.06.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСТК на ВКС. Изложението съдържа и бланкетно оплакване за очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

в противоречие с практиката на ВКС по цитирани в изложението решения по чл. 290 ГПК, с което обосновава искането си за допускане до касация при допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По останалите въпроси моли касационно обжалване да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зорница Хайдукова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение или съответно за отхвърляне на претенцията за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

касаторът сочи решение №190/03.12.2019г. по гр. д.№4386/2018 г. на ІІІ г. о. на ВКС, на решение №78/10.07.2017г. по т. д.№843/2016 г. на І т. о. на ВКС, решение №97/02.06.2011г. по т. д.№828/2010 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №5/25.01.1995г. по гр. д.№984/91г. на V г. о. на ВКС и решение №568/03.06.2005г. по т. д.№885/04г. на ІІ т. о. на ВКС, в които се приема, че „моментът на възникване на задължението за неустойка за забава съвпада с момента, от който длъжникът е изпаднал в забава и вземането за неустойка е станало изискуемо“, както и, че „за да е налице вземане за неустойка за забава е необходимо освен изрична уговорка за това, още и наличие на самия факт на забавата, изразяващ се в неизпълнение на падежа.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1) следва ли да се изследва законността на източниците за придобиване на имуществото преди да се определи „значителното несъответствие по смисъла на пар. 1, т. 7 ДР ЗОПДНПИ /отм./, респ. пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ; 2) възможно ли е съдът по свой почин, да преизчислява заключението на вещите лица, приети и неоспорени пред първоинстанционния съд; 3) представляват ли незаконно придобито имущество внесените по банкови сметки на проверяваното лице и неговата съпруга парични суми, за които не е установено законно основание на получаването им; 4) в случай, че производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се е развивало по реда на ЗОПДНПИ /отм./, кой е приложимият закон по отношение на понятията „имущество“, доход и „значително несъответствие с оглед разпоредбата на пар. 5, ал. 2 ПЗР ЗПКОНПИ; 5) възможно ли е да се приемат за безспорен доход внесени от трети лица суми по банкови сметки на проверяваното лице и неговата съпруга, без да бъде изследвано имущественото състояние на тези трети лица, с оглед установяване или не законността на източника на тези суми и основанието за получаването им; 6) при определяне на значителното несъответствие по смисъла на ЗОПДНПИ /отм./, респ. ЗПКОНПИ следва ли да се съпоставя само наличното към края на проверявания период имущество, или следва да бъде съпоставено имущество за целия проверяван период. Поддържа се и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК - очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ценка Георгиева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички основания и фактически твърдения за отмяна, посочени от жалбоподателя; 2. Може ли правен субект (юридическо или физическо лице) да предоставя услуги, свързани със стока/вещ, относно която няма права. Касаторът се позовава и на самостоятелното основание за достъп до касация по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на обжалвания акт, като поддържа решението на въззивния съд да съдържа изводи, формирани в разрез с правилата на формалната логика.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

на работодателска целесъобразност е дали да бъде променено действащото щатно разписание, като се възстанови длъжността, заемана преди уволнението от възстановения работник/служител, но последното не следва императивно от възстановяването на трудовото правоотношение. За основателен е счетен и акцесорния иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ. С тези мотиви, въззивния съд е потвърдил обжалвания пред него първоинстанционен съдебен акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е съдът да обсъди всички събрани по делото доказателства, да прецени установени ли са релевантните за спорното материално право факти, да се произнесе по всички относими към спорния предмет искания, възражения и доводи на страните и да изложи правните си изводи? (По иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответниците да възстановят в първоначален вид източната фасада на къщата – прозореца на избеното помещение и стената под него)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Атанасова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, като общо основание за допускане на касационно обжалване е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело. За да обоснове допускане на касационно обжалване материалноправният и/или процесуалноправен въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното дело - за формиране на решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Търсеното с формулирането на въпроса разрешение от касационната инстанция следва да има освен непосредствено значение за изхода на спора, но също и общоприложим към други сходни случаи ефект. Въпросите не може да са хипотетични, но същевременно следва да не са и от фактологично естество /при което отговорите им да са поставени в зависимост от събраните по делото доказателства и установените въз основа на тях факти по конкретното дело/, а да имат характер на въпроси по прилагането на закона /в широк смисъл – на общ правен принцип, правен институт и/или на норма, или норми от действащия обективен правов ред/. Касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното решение. Върховният касационен съд не е задължен да го изведе от изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3 ГПК, но може само да го уточни и конкретизира. Върховният касационен съд не допуска касационно обжалване по правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, различен от този, който сочи касаторът, освен ако въпросът има значение за нищожността и недопустимостта на обжалваното решение. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това. Те представляват изчерпателно посочени от законодателя хипотези, при наличието на които се проявява общото основание за допускане до касационно обжалване - а именно разрешеният правен въпрос от значение за изхода по конкретното дело.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иво Димитров

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага задължението на въззивния съд при мотивиране на акта си по съществото на спора да обсъди всички доводи, твърдения и възражения на страните и събраните доказателства, като подложи последните на самостоятелна преценка? (По искове на основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, 2 и 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ срещу „Българска банка за развитие ЕАД)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Джулиана Петкова

123272 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право