чл. 26 ал. 2 предл. второ ЗЗД

Чл. 26. […] (2) Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.

чл. 26 ал. 2 предл. второ ЗЗД

Чл. 26. […] (2) Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд в мотивите на постановения от него акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и да обсъди всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета на спора?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/ Може ли съдът да не възприеме заключението на съдебните експертизи, без да се мотивира защо и в коя част не ги възприема в съответствие с нормата на чл. 202 ГПК и трябва ли съдът, независимо дали възприема или не дадено експертно заключение, да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността и на двете заключения по двете приети по делото експертизи; 2/ Може ли съдът да основе решението си само на избрани доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо ги отхвърля, а ако ги приема, въз основа на какви изводи; 3/ Следва ли въззивният съд да направи собствен пълен анализ на приобщените от първата инстанция доказателства по делото като решаваща съдебна инстанция или дейността на окръжния съд има контролно-отменителна и респ. проверяваща функция.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

въззивният съд се е произнесъл в противоречие с разясненията в ТР №1/2013 от 09.12.2013г. по т. д.№1/2013г. на ОСГТК на ВКС, както и с решение №55/03.04.2014г. по т. д.№1245/2013г. на ВКС, ТК, І т. о., решение №63/17.07.2015г. по т. д.№674/2014г. на ВКС, ТК, IІ т. о., решение №263/24.06.2015г. по т. д.№37434/2013г. на ВКС, ТК, І т. о., решение №111/03.11.2015г. по т. д.№1544/2014г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №157/11.02.2016г. по т. д.№3638/2014г. на ВКС, ТК, І т. о., решение №14/03.05.2019г. по т. д.№937/2018г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., а по третия въпрос - в противоречие с приетото в решение №331/04.07.2011г. по гр. д.№1469/2010г. на ВКС, ГК, ІV г. о., решение №134/19.11.2015г. по т. д.№3459/2014г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №283/14.11.2014г. по гр. д.№1609/2014г. на ВКС, ГК, ІV г. о. По отношение на втори въпрос сочи наличието на допълнителната предпоставка за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/ Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички своевременно наведени от страните възражения и свързаните с тях доводи, които са от значение за спорното право? – допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с решения по гр. д.№2150/2017 г. на ІV г. о., гр. д.№2479/2019 г. на ІV г. о., т. д.№205/2018 г. на ІІ т. о. и т. д.№587/2018 г. на І т. о. на ВКС; 2/ Недействителни ли са и какъв е видът на недействителността на сделките, които са сключени от името на ЕООД, след прекратяването му, поради смърт на едноличния собственик на капитала и преди назначаването на ликвидатор, когато дружеството не разполага и не са били вписани в Търговския регистър органи на управление?; 3/ Съществува ли правна възможност за ликвидатора да потвърди, вкл. чрез непротивопоставяне по смисъла на чл. 301 ТЗ, сделки, сключени от името на дружеството от лице без представителна власт, след прекратяване на дружеството и преди назначаването на ликвидатор, в случаите, когато тези сделки не са насочени да обслужват ликвидацията, по смисъла на чл. 268, ал. 1 ТЗ?; 4/ Недействителен ли е и какъв е видът на недействителността на сделка, сключена от името на физическо лице, след смъртта му?; 5/ Съществува ли правна възможност за потвърждаване на сделка, сключена при липса на правосубектност и от кого?; 6/ С прекратяването на дружество в хипотезата на чл. 157, ал. 1 ТЗ – поради смърт на едноличния собственик и управител на същото – преустановява ли се автоматично възможността същото да бъде носител на права и задължения в отношенията с останалите правни субекти или тази възможност съществува до заличаването на дружеството в Търговския регистър? - по всички – от 2 до 6 въпроси вкл. – допълнителният селективен критерий за допускане на касационното обжалване се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, поради липса на отговор във формираната от касационна инстанция съдебна практика.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

дали по договора за покупко-продажба от 16.01.2018 г. е извършено плащане от купувачите Х. и К. съдът е приел, че такова не се доказва. Според съда нотариалният акт в частта, съдържаща изявлението на купувачите, че са платили цената, респ. че същата е получена от продавачите, е частен свидетелстващ документ, материализиращ удостоверителното изявление на своя издател за даден факт, но законът дава възможност това признание да се прецени с оглед на всички обстоятелства по делото. В случая по делото не са ангажирани твърдения и доказателства за начина и момента на предаване на сумата от 9000 лв. от купувачите спрямо продавачите. Съдът е приел, че доколкото договорената продажна цена е почти два пъти по-ниска от данъчната оценка на процесния недвижим имот, сделката не е сключена с цел получаване на насрещна престация от купувачите, а признанието в нотариалния акт за получаване на плащането от купувачите е привидно. Въпреки влошените отношения между двамата ответници въззивният състав е кредитирал съдебното признание на ответника К. за неизгодното обстоятелство, касаещо липсата на плащане и мотивите за разпореждането с имота. От друга страна, не са кредитирани показанията на св. В. Х., майка на ответницата, че е дарила сума в размер на 9000 лв. на своята дъщеря, за да плати продажната цена, като е посочено, че дори това да е вярно, липсват доказателства за предаване на посочената сума на ищците. Затова съдът е приел, че купувачите по договора за покупко-продажба не са изпълнили задължението да платят дължимата продажната цена и затова искът по чл. 87, ал. 3 ЗЗД е приет за основателен. Х. е направила предложение за изпълнение в хода на процеса по реда на чл. 87, ал. 3 изр. 2 ЗЗД, но въззивният състав не е приложил разпоредбата, доколкото е преценил, че по отношение бездействието на двамата ответници купувачи да извършат договореното плащане не съществува каквато и да е извинителна причина за забавата, както и че липсва интерес на кредитора от късното изпълнение. След като е уважил предявения иск по реда на чл. 87, ал. 3 ЗЗД, съдът е уважил и предявения положителен установителен иск по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК от страна на двамата ищци за установяване на правото им на собственост спрямо процесния недвижим имот.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато ищецът твърди липса на упълномощителна сделка, на която се е позовал негов мним представител и на което основание се е разпоредил с имот му в полза на трето лице, ако счете за доказано твърдението, необходимо ли е съдът първоначално да обяви оспорената упълномощителна сделка за нищожна, а след това да обяви за недействителен на основание чл. 42, ал. 2, предл. второ ЗЗД договора?
Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

№7 „Какъв е размерът на непогасения остатък по всяка една фактура, вещото лице е отговорило, че плащането извършено от „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕАД по силата на тристранно споразумение от 03.10.2016 г. не е отнесено по конкретна фактура; В този случай, тази сума се приспада по хронология; В този случай вземането на ищеца по процесната ф-ра №[ЕИК]/03.05.2016 г. е в размер на 63136/шестдесет и три хиляди сто тридесет и шест/ лв.; С оглед направените изводи от вещото лице, ако не в цялост, то исковата претенция следвало да бъде поне частично отхвърлена, а ако бъдат отхвърлени всички възражения на ответника, то да бъде уважено поне това относно размера на иска; Уточненията на ищеца са в посока на горното и те са ясно и недвусмислено изложени в уточняващата му молба до съда, още след предявяване на иска. Касаторът намира предявения иск в частта му за разликата над 63136 лв. за недоказан по размер с твърдение, че такова задължение не съществува и следва искът да бъде частично отхвърлен на самостоятелно основание, независимо от преценката на юридическите факти по възникването и валидността на правоотношението между страните. Сочи се, че решаващият въззивен съд е оставил без разглеждане въведеното пред въззивната инстанция възражение за недействителност на процесния договор за СМР, като сключен от управителя С. К. при превишаване пределите на представителната му власт, защото това възражение е следвало да бъде направено в преклузивния срок по чл. 133 вр. чл. 131 ГПК, т. е. с отговора на исковата молба, като касаторът не споделя становището на съда, отразено в съдебния му акт. Твърди се, че част от задълженията на съда са да следи за недействителността на правните сделки, които са от значение за решаване на правния спор; Когато проверката за действителност може да бъде осъществена въз основа на заявените от страните факти и събраните от тях доказателства, съдът е длъжен да я осъществи, независимо дали заинтересованата страна се е позовала на нея; Приложението на материалния закон е част от служебните функции на съда, докато очертаването на фактическата обстановка по спора е в „правомощията на страните в процеса;

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иво Димитров

12346 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела