чл. 235 ал. 2 ГПК

Постановяване на решение
Чл. 235. […] (2) Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.

чл. 235 ал. 2 ГПК

Постановяване на решение
Чл. 235. […] (2) Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Нищожно ли е нотариално завещание на основание чл. 42, б. б ЗН, във вр. с чл. 24, ал. 1 ЗН поради неспазена форма, ако е налице несъвместимост на свидетел съгласно чл. 584, т. 3 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. Въззивният съд длъжен ли е да установи собствена фактическа обстановка по делото, като анализира приобщените по делото доказателства; 2. В контекста на своевременно въведеното възражение за съпричиняване на вредоносния резултат пред първоинстанционния съд, въззивният следва ли да анализира свидетелските показания в тяхната цялост и взаимна връзка и да ги отнесе към мотивите на решението си; 3. В случаите когато вещото лице не притежава нужната квалификация и неговото заключение е оспорено пред първоинстанционния съд, въззивният съд, с оглед изясняване на делото от фактическа страна, длъжен ли е служебно да назначи експертиза, без да е въведено такова оплакване пред него; 4. Какъв е критерият за справедливост, влиза ли в обсега на обстоятелствата, определени като релевантни от ППВС №******г., присъждането на приблизително еднакви обезщетения за неимуществени вреди по сходни казуси; 5. Длъжен ли е съдът да изложи мотиви, как е приложил обществения критерий за справедливост и как е определил конкретния размер обезщетението за неимуществени вреди; 6. Справедливостта, като критерий за определяне паричния еквивалент на моралните вреди, включва ли обективните факти - стандартът на живот в страната и средностатистическите показатели за доходи по време на възникване на увреждането; 7. При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, следва ли съдът да се произнесе за социално-икономическите условия в страната (над 23 минимални работни заплати за страната - 650 лв. за м. август 2021 г.) и да ги вземе предвид в мотивите на решението си.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно задължението на съда да следи за допустимостта на обжалваното решение, както и относно задължението му да мотивира решението си

като прецени и обсъди всички доказателства по делото в тяхната съвкупност, отговори на наведените в жалбата оплаквания за допуснати процесуални нарушения от първоинстанционния съд и за необоснованост на неговите фактически и правни изводи.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. В хипотезата на чл. 200 ЗУТ допустимо ли е да се придобие по давност реална част от УПИ (в урбанизирана територия), когато претендираната реална част от УПИ попада в улична регулация, отчасти попада в друг УПИ – за техн. инфраструктура, а останалата част не отговаря на изискванията за минимални размери по чл. 19, ал. 6 ЗУТ; 2. Допустимо ли е въззивният съд, без да обсъди всички събрани по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взаимовръзка, да постанови съдебно решение въз основа само на избирателно подбрани доказателства; 3. Допустимо ли е правните изводи в съдебното решение да се основават на мнение на вещо лице, което обосновава заключението си на отменени разпоредби.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„1. Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите приети по делото и да изложи съображения защо ги отхвърля като недостоверни? Следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните?; 2. За възможността, респ. допустимостта въззивният съд да мотивира решението си чрез препращане на основание чл. 272 ГПК към мотивите на първата инстанция, когато същите са вътрешнопротиворечиви и е налице явно несъответствие между приетото в тях и диспозитива на съдебния акт относно размера на обезщетението за имуществени вреди при предявен иск по чл. 145 ТЗ; 3. За извършване на разпоредителни действия с парични суми от банковата сметка на капиталово търговско дружество (ЕООД), свързани с търговската дейност на юридическо лице, необходимо ли е изрично писмено съгласие на едноличния собственик на капитала на дружеството с ограничена отговорност и ако е необходимо, то в кои случаи трябва да бъде представено такова с оглед законосъобразността на осъщественото разплащане?; 4. Как следва да бъде определен размерът на възнаграждението на управителя в капиталово търговско дружество – месечно и допълнително, което се дължи по силата на сключен договор за управление, но за което има само устни уговорки и което не е закрепено в писмена форма?“. Касаторът поддържа, че процесуалните въпроси по т. 1 и 2 от изложението са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, като се позовава на решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК, а именно решения по т. д. №425/2015 г., II т. о., т. д. №34/2013 г., II т. о., гр. д. №4744/2008 г., I г. о., гр. д. №1321/2009 г., IV г. о. и т. д. №1106/2010 г., II т. о. Въвежда основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите по т. 3 и 4 от изложението, като твърди, че същите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Касационният жалбоподател излага доводи, че четвъртият въпрос е разрешен в противоречие с решение по гр. д. №1387/2011 г. на ВКС, IV г. о. Поддържа, че атакуваният въззивен акт е очевидно неправилен, тъй като изводите на апелативния съд за наличието на предпоставките по чл. 145 ТЗ за ангажиране на отговорността на управителя не съответстват на фактите по делото и на правната уредба и са явно необосновани.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са сочи отклонение с практиката на ВКС, вкл. задължителната такава, опредметена с ТР №1/04.01.2001 г. по тълк. д. №1/2000 г. на ОСГК на ВКС, както и с решение №190/07.02.2020 г. по гр. д. №24/2019 г., решение №5/11.05.2020 г. по гр. д. №1241/2019 г., и двете по описа на I г. о. на ВКС, решение №74/02.07.2020 г. по гр. д. №2701/2019 г. на ВКС, III г. о., решение №133/23.10.2019 г. по гр. д. №3565/2018 г. на ВКС, I г. о., решение №139/17.07.2019 г. по гр. д. №4375/2018 г. на ВКС, III г. о., решение №248/07.01.2020 г. по гр. д. №4193/2018 г., решение №815/15.02.2011 г. по гр. д. №1713/2009 г., и двете по описа на IV г. о. на ВКС, решение №212/01.02.2012 г. по т. д. №1106/2010 г. на ВКС, II т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Филип Владимиров

123208 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела