Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за задълженията на въззивния съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства; да определи правилно предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване, като обсъди всички доказателства по делото и доводите на страните, да прецени всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1) За липсата на възможност в последващ исков процес да се установява пълна трансформация на лично имущество в случаите, когато недвижимия имот е придобит на името на двамата съпрузи; 2) Представлява ли задоволяване на „нужда на семейството“ по смисъла на чл. 32, ал. 2 СК покупката на недвижим имот, ако към датата на придобиването му съпрузите имат собствено жилище, в което живеят; 3) Възниква ли солидарна отговорност между съпрузите за връщане на парични средства, получени от единия съпруг под формата на помощ, ако при получаването й съпрузите са се съгласили средствата да бъдат възстановени със средства, получени от продажба на лично имущество на съпруга, получил помощта; 4) Налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на жилищен имот със средства, предоставени под формата на помощ на единия съпруг, като при получаването на сумата страните договарят връщането да стане изцяло със средства, получени от продажба на лично имущество. Твърди, че по първия поставен въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВКС – т. 4 Тълкувателно решение №5/29.12.2014 г. по тълк. дело №5/2013 г. на ОСГК на ВКС, а останалите три въпроса са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.