Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ, вр. чл. 45 ЗЗД се уважи.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2019

За приложението на указанията на т. 10 ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС относно прекъсването на погасителната давност по изпълнителни дела, образувани преди приемането му, съответства на общото селективно изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като е обусловил правните изводи на съда.
(Съдът си запазва правото по-нататък да прецени, дали са налице основания по чл. 292 ГПК във връзка с образуваното тълк. дело №2/2023 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на което е и въпросът, дали погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция.)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно дължимата от страна на съда преценка на доказателствата по спора и на доводите и възраженията на страните: следва ли въззивният съд да обсъди в мотивите си всички заявени и поддържани във въззивната жалба оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното първоинстанционно решение? (По отрицателен установителен иск на основание чл. 439 ГПК против „Банка ДСК“ АД, правоприемник на „Експресбанк“ АД, за недължимост на суми, предмет на изпълнително дело)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали публичните вземания, предявени от НАП в производството по несъстоятелност, обезпечени със запори, наложени по реда на ДОПК и вписани в ЦРОЗ, са с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ и тази разпоредба подлежи ли на стеснително тълкуване?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли цесионерът, придобил обезпечено с учреден по реда на ЗОЗ особен залог вземане, да впише прехвърлянето на вземането в Централния регистър на особените залози съгласно изискването на чл. 26, ал. 2, т. 1 ЗОЗ, за да се счита вземането му за обезпечено с особен залог и да има поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Фактът на спиране на изпълнителното производство чрез издаване на обезпечителна заповед има ли за последица спиране на производството по обжалване на постановлението за възлагане на имота, сроковете на обжалване на което са изтекли и правото на обжалване на длъжника е упражнено?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Кои действия, извършени в хода на изпълнителното производство, представляват предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. в ЗЗД?

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС; прилагат ли се разрешенията по т. 10 по отношение на последиците от давността по това принудително изпълнение и перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК?

Тече ли погасителна давност за вземане по изпълнително дело, образувано преди приемане на ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС?