Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 417 ГПК

Заповед за изпълнение въз основа на документ
Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:
1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;
2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;
3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението-относно предаването на заложени вещи;
5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг-относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;
6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;
7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;
8. акт за начет;
9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

При договор за кредит за покупка на жилище, по силата на който заеманата сума е деноминирана в чуждестранна валута /швейцарски франкове/, и констатирана нищожност поради неравноправност по смисъла на чл. 143, ал. 1 и ал. 2, т. 10 ЗЗП на клаузи от този договор, отнасящи се до валутния риск, следва ли съдът да приеме, че договорът би бил сключен и без нищожните клаузи и да го запази, или следва да прогласи целия договор за нищожен?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, а именно: Длъжна ли е въззивната инстанция да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства? По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с решение №76/22.07.2020 г. по гр. д. №1011/2019 г. по описа на ВКС – твърдение за наличието на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС - решение №30/20.05.2020 г. по т. д. №739/2019 г. на ВКС, ТК, I т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретния спор, които да се подложат на дискреция по допълнителния критерий-дали са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. В случая в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към КЖ липсва изобщо формулировка на каквито и да е било въпроси, като вместо това са развити оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност на обжалвания акт. Последните обаче не могат да бъдат разгледани в настоящата фаза от производството пред ВКС, в която преценката за допускане до касационно обжалване става стриктно по критериите, уредени в разпоредбите на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Балевски

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е обоснована с довода, че изводите на въззивния съд противоречат на Тълкувателно решение №2/2013г. на ОСГТК на ВКС и отмененото с него ППВС №3 от 18.11.1980г.,

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се твърди, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, както и че е бил разрешен в противоречие със задължителната практика, обективирана в т. 1 Тълкувателно решение №1 от 09.12.2013г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д.№1/2013г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Борис Илиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

от значение за изхода на конкретното дело и с обуславящо значение за правилността на правните изводи на въззивния съд по спорния предмет. В съответствие с диспозитивното начало в гражданския процес касаторът е длъжен да формулира този въпрос в изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК – Тълкувателно решение №1 от 19.02.2010 г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, като едновременно с него е необходимо да обоснове и допълнително основание по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 - 3 ГПК за допускане на касационно обжалване - правният въпрос трябва да е решен в противоречие със задължителната или казуалната практика на ВКС, да е решен в противоречие с практиката на Конституционния съд или на Съда на Европейския съюз или да е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Така предвидените в процесуалния закон изисквания за допускане на касационната жалба до разглеждане в случая не са налице.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

на касаторите се основават на тезата му за изтекла погасителна давност преди образуването на изпълнителното дело, тъй като кредиторът е проявил бездействие, изразяващо се в непредприемане на действия от момента на издаване на заповед за незабавно изпълнение, ведно с изпълнителен лист, да образува изпълнително производство въз основа на последния, като по този начин препятства осъществяването на фактическия състав на заповедното производство и стабилизирането на заповедта. Невярно е твърдението на касатора, във връзка с което са поставени въпроси №1 и 2, че съдът не е обсъдил тези доводи при постановяване на решението. Съдът изрично е посочил, че в производството по чл. 439 ГПК искът може да е основан на само новонастъпили факти, които не са преклудирани - настъпили след момента, до който е било възможно да се навеждат възражения в съответното производство, по което е издадено изпълнителното основание: края на съдебното дирене в исково производство (ако такова е провеждано), момента на сключване на съдебната или арбитражна спогодба, момента на изтичане на срока за възражение срещу заповед за изпълнение (ако такова не е било подадено). В конкретния случай решаващият състав по същество е отчел, че възражения, основаващи се на факти, преди изтичане на срока за възражение (стабилизиране на заповедта за изпълнение), могат да бъдат релевирани само в рамките на производство по чл. 422 ГПК, при условие, че бъде подадено възражение, което е посочено и от самите касатори в жалбата им. В случая, производството не е по чл. 422 ГПК, а по чл. 439 ГПК (в хипотеза на липса на възражение по чл. 414 ГПК), предпоставките за които за различни, като изводът на въззивната инстанция за преклузия на възражения относно значими за давността факти, настъпили преди стабилизиране на заповедта за изпълнение, е в пълно съответствие с практиката на ВКС - решение №781/25.05.2011г. по гр. д. №12/2010г. ІІІ г. о. и постановеното по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК определение №480 по ч. гр. д. №221/2010 на ІVг. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Костадинка Недкова

123360 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право