Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
2. решаван противоречиво от съдилищата;
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
(2) Не подлежат на касационно обжалване:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс с изключение на въпросите по чл. 59, ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете, производства по чл. 126, ал. 2, чл. 127а и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е в противоречие с практиката на ВКС, както и че тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото: 1. „следвало ли е съдът да съобрази и приложи разпоредбата на чл. 10б ЗСПЗЗ и начина на обезщетение, предвиден от законодателя по този ред, в случай че в хода на производството е установено и доказано, че върху процесните земи е реализирано мероприятие, което не позволява възстановяване на собствеността в стари реални граници“; 2. „следвало ли при постановяване на решението съдът да съобрази императивната норма на чл. 2, т. 3 ЗСПЗЗ, в която е дадена дефиниция на земеделските земи по смисъла на закона; 3. длъжен ли е съдът да обсъди подробно доводите за незаконосъобразно възстановяване на процесните имоти, респективно да осъществи косвен съдебен контрол“; 4. „предполага и обуславя ли предявения установителен иск за собственост наличието на спор за материално право на собственост и изисква ли в този смисъл осъществяването на косвен съдебен контрол дали законосъобразно е извършена реституцията в полза на община Царево“; 5. „каква е защитната функция на предявения положителен установителен иск за собственост и в каква корелация е установяването на спорното материално право на ищеца, произтичащо ex lege към евентуалното съществуване на материалното право на ответната община; 6. „задължен ли е съдът при постановяване на решението си да съобрази влязъл в сила съдебен акт /по гр. д. №119/2014 г. на РС – Царево/, по силата на който със СПН е установено, че изградените в един от процесните имоти постройки и съоръжения са собственост на трето лице, поради реално реализирано мероприятие; 7. „съществува ли друг способ за държавата да се защити срещу незаконосъобразен административен акт, засягащ правото й на собственост, извън защитата по общия исков ред; обвързана ли е от постановения административен акт, респ. следва ли да се осъществи косвен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 ГПК във вр. с чл. 117 Конституцията в хипотезата на неупражнен съдебен контрол по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ или чл. 13, ал. 6 ЗВСГЗГФ“; 8. „при конкуренция на две насрещни права – реституиран по ЗСПЗЗ имот и от друга – осъществено мероприятие на държавата по смисъла на чл. 10б ЗСПЗЗ, което не позволява реституция в реални граници, и при наличие съответно на решение на ОСЗГ и издаден АДС със съответните заповеди към него, чия е доказателствената тежест в хода на производството, респективно как се прилага разпоредбата на чл. 92 ЗС към момента на извършване на реституцията; 9. „следва ли съдът задължително при постановяване на решението си да оцени събраните доказателства поотделно и в съвкупност, както и да се съобрази със заключението на съдебно-техническата експертиза, с което не само е установено извършването на мероприятие-строителство: наличие на изградени бунгала и септична яма, но е определена от вещото лице и прилежаща площ на извършеното строителство“; 10. длъжен ли е съдът да обсъди в решението си всички релевантни за спора доказателства, както и всички релевантни и своевременно заявени възражения на страните в тяхната съвкупност, както и да се произнесе по отношение на всички оплаквания и наведени доводи и изложи подробно мотиви защо ги приема или отхвърля“. Поддържа се противоречие с ТР №6/10.05.2006 г. по т. гр. д. №6/2005 г. на ОСГК, ТР №5/14.01.2013 г. по т. д. №5/2011 г. на ОСГК, решение №89/11.02.2009 г. по гр. д. №6440/2007 г. на първо г. о., решение №1026/06.11.2008 г. по гр. д. №6075/2007 г. на трето г. о., решение №391/31.03.2003 г. по гр. д. №298/2002 г. на четвърто г. о. и определение №228/26.05.2021 г. по гр. д. №1328/2021 г. на първо г. о. Въведено като специална предпоставка за допускане на касационно обжалване е и основанието по чл. 280, ал. 2, изр. 3 ГПК – очевидна неправилност, обосновано с твърдението, че процесните имоти не са имали характер на земеделски земи към момента на влизане в сила на ЗСПЗЗ, поради което не е следвало да бъдат възстановени по реда на този закон в полза на общината.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

не отговаря на общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК съобразно разясненията по т., 1 ТР №******г. на ВКС-ОСГТК да е обусловил правните изводи на въззивния съд, тъй като последните не се основават на извършено съгласно чл. 20 ЗЗД тълкуване на неясни или противоречиви уговорки, а тезата на ищеца за наличието на препращане в спорния чл. 10.1е отречена с оглед липсата на такова препращане в текста на клаузата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е: собственикът на имота ли е пасивно легитимиран да отговаря по негаторен иск, ако е безспорно, че трето лице е нарушило правата на другия собственик, и съответно - как следва да постъпи съдът в тази хипотеза. Настоящият състав приема, че по поставения въпрос е формирана трайна и непротиворечива практика на ВКС, на която въззивното решение не противоречи, а съответства, предвид посоченото в мотивите към него /на стр. 6/, че защитата, която нормата на чл. 109 ЗС дава, е осъждане не само на лицето, което е извършило неоснователните действия, създаващи пречки на собственика да упражнява пълноценно правото си, но и на лицето, което поддържа неоснователно създаденото състояние, пречещо на спокойното ползване на вещта. Такава е и константната практика на касационната инстанция, обективирана например в решение №81/20.06.2022 г. по гр. д. №4021/2021 г. на I-во г. о., решение №147 от 02.07.2012 г. по гр. д. №947/2011 г. на І-во г. о., решение №1019/21.01.2010 г. по гр. д. №235/2008 г. на I-во г. о., решение №63/27.05.2022 г. по гр. д. №3850/2021 г. на I-во г. о., решение №11 от 02.03.2021 г. по гр. д. №1796/2020 г. на I-во г. о., и др. В нея се приема, че надлежен ответник по негаторния иск е не само извършилият неоснователното действие, но и този, който поддържа създаденото от такова действие състояние. Разглежданият случай не разкрива специфика, която да налага, от една страна, необходимост от разглеждането му с цел промяна на тази практика или за осъвременяването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а от друга - приложимият закон не се явява непълен, неясен или противоречив, поради което и въпросът не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на т. 4 ТР №1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Соколова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

не отговаря на общото изискване на по чл. 280, ал. 1 ГПК да е обусловил правните изводи на въззивния съд. Така формулираният въпрос е относим към хипотезата на банков кредит, при който е уговорено погасяването да се извършва на части с отделни погасителни вноски, поради което същият се явява неотносим към посочените по-горе решаващи изводи на въззивния съд в хипотезата на уговорено подновяване на договора, т. е. продължаване на срока на договора респ. отделните плащания по него.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

За предпоставките за уважаване на иск за заплащане на разноски за извършен необходим ремонт на общи части на сграда в режим на етажна собственост, съответно относно допустимите доказателствени средства за установяване елементите от правопораждащия фактически състав на претенцията?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Соколова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Kак би следвало да се тълкува разпоредбата на чл. 439 ГПК, в която е визирано, че длъжникът може да се основава само на факти настъпили след приключването на съдебното дирене в производството по което е издадено изпълнителното основание?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право