Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Кой следва да бъде конституиран по реда на чл. 227 ГПК, като правоприемник в процеса при починал ищец-универсалният правоприемник в полза на когото е оставено общо саморъчно завещание или наследниците по закон? (По иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължението за издръжка и гледане, при запазване вещното право на ползване върху прехвърляните идеални части от имота пожизнено и безвъзмездно, поради виновно неизпълнение на това задължение)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

За критериите и обстоятелствата, които следва да бъдат взети предвид при определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно съобразяването на всички критерии за определяне размера на обезщетението, включени в понятието за справедливост, по смисъла на чл. 52 ЗЗД, основани на установени по делото конкретни факти, както относно определяне степента на приноса на пострадалия и съпоставянето му с поведението на делинквента, с оглед предпоставките по чл. 51, ал. 2 ЗЗД за намаляване на претендираното обезщетение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

от кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980г., извършена с т. 10 ТР №2/2015год. по т. дело №2/2013год. на ОСГТК на ВКС и прилага ли се последното за вземания по изп. дело, което е образувано преди приемането му. Касационното производство е било спряно до приемането на тълкувателно решение по тълк. д. №3/2020 г. на ОСГТК на ВКС и е възобновено с определение по делото от 09.05.2023 г.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Oчевидна неправилност на извода, че правото на собственост върху спорния имот е било надлежно възстановено в полза на наследниците на И. Г. С. с постановеното през 1994 г. решение на ОСЗ – Георги Дамяново. (Съдът е приел, че собствеността е възстановена въз основа на скица и удостоверение по чл. 13, ал. 5 и 6 ЗСПЗЗ, с които възстановеният имот бил достатъчно индивидуализиран. Данните по делото сочат, че процедурата по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ по определяне на застроената и незастроената част от б. имот пл.№191в кв. 33 по плана от 1920 г. е проведена през 2010 г. Няма данни след този момент ОСЗ да е постановила решение за възстановяване на правото на собственост върху незастроената част от имота въз основа на скица и удостоверение, издадени от техническата служба на общината. Нещо повече, в свое писмо от м. април 2021 г, представено пред въззивния съд, е удостоверила, че няма постановено решение поради непредставяне на скица и удостоверение по чл. 13, ал. 5 и 6 ППЗСПЗЗ. Това поставя под съмнение изводът на въззивния съд за завършена административна процедура по реституция на имота.)