Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 52 ЗЗД

Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

чл. 52 ЗЗД

Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Как се прилага визираният в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост при определяне на размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които съдът трябва да съобрази?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за задължението на въззивния съд да мотивира решението си, като обсъди всички доказателства и защитни позиции, включително всички възражения на страните. По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с ППВС №4 от 1968 г., решение №28 от 06.03.2019 г. по т. д.№205/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №212 от 01.02.2012 г. по т. д.№1106/2010 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №202/21.12.2013 г. по т. д.№866/2012 г. на ВКС, ТК, І т. о., решение №76 от 12.06.2012 г. по т. д.№377/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о. и решение №581 от 30.09.2010 г. по гр. д.№1019/2009 г. на ВКС, ГК, ІІІ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в изложението: 1. При определяне на основанието и предпоставките за носене на отговорност на държавата по чл. 2 ЗОДОВ, задължен ли е въззивният съд да посочи всички обстоятелства, които обуславят неимуществените вреди, както и да изложи мотиви за значението им за размера на тези вреди? и 2. Как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени от пострадалото лице?. По отношение на първия въпрос сочи, че въззивното решение е постановено в противоречие с т. II от ППВС №4/23.12.1968 г. и с решение №302 от 04.10.2011 г. по гр. д. №78/2011 г. на 1 г. о на ВКС, решение №321/26.11.2014 г. по гр. д. №2516/2014 г. на IV г. о. на ВКС. По втория въпрос се сочи противоречие с т. II ППВС №4/68 г., решение 480/23.04.2013 г., по гр. дело №85/2012 г. IV г. о. на ВКС, решение №832/10.12.2010 г., по гр. дело №593/2010 г. на IV г. о. на ВКС, решение №53/07.05.2019 г. по гр. дело №3528/2018 г. на ВКС, решение №30/08.03.2022 г. по гр. дело №2300/2021 г. на 3 г. о. на ВКС и решение №154/08.10.2019 г. по гр. дело №319/2019 г. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„Какви са критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, за да бъде то справедливо и следва ли да се обсъдят от съда възрастта на пострадалия и лимитите на застрахователно покритие, за да се отчетат последиците от наличието на трайни, пожизнени белези при 26-годишна жена и реалната икономическа обстановка в страната към датата на ПТП?“. Според жалбоподателката този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на Върховния касационен съд /ВКС/.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Борис Илиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

1/. „Какъв е справедливият размер за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди?“; 2/. „Дали искът по чл. 2б ЗОДОВ, предвиждащ право на разглеждане на делото в разумен срок, е самостоятелен иск, различен от този по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ или не?“. Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК - очевидна неправилност на решението.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за приложението на чл. 52 ЗЗД вр. чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ: „Как се определя и какво е съдържанието на понятието „справедливост“, изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД?“. Твърди се, че изводите на въззивния съд противоречат на практиката на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК и по-конкретно решение №133/07.06.2021 г. на ВКС по гр. д. №2615/2020 г., III г. о., решение №140/31.07.2018 г. на ВКС по гр. д. №2723/2017 г., IV г. о., решение №356/09.12.2014 г. на ВКС по гр. д. №2946/2014 г., IV г. о., решение №50017/21.02.2023 г. на ВКС по гр. д. №1090/2022 г., III г. о., решение №50291/09.03.2023 г. на ВКС по гр. д. №5156/2021 г., IV г. о. и решение №226/16.12.2019 г. на ВКС по гр. д. №1821/2019 г., III г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Андонова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/. „Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?“; 2/. „Допустимо ли е при безспорно доказано по делото нарушаване на правилата за движение по пътищата, изразяващо се в нарушение на изискванията на чл. 113, ал. 1, т. 2 и чл. 114 Закона за движение по пътищата от страна на пешеходеца, съдът да не отчете онези вреди, които са в причинна връзка с неговото поведение?“; 3/. Какъв размер на съпричиняване на вредите от страна на пострадалото лице следва да бъде отчетен при определяне на справедливия размер на обезщетението от въззивната инстанция, когато такова възражение изрично е направено в отговора на исковата молба от страна на ответника, събрани са доказателства във връзка с това съпричиняване пред първа инстанция, в резултат на което е безспорно доказано – при условията на пълно и главно доказване по делото грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата от страна на увреденото лице, в качеството му на пешеходец, изразяващо се в нарушаване на нормите, уредени в разпоредбите на чл. 113, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл. 114 ЗДвП, които нарушения пряко и непосредствено са довели до настъпване на ПТП и на телесните увреждания, и са били в значителна степен причина за настъпване на пътния инцидент и вредите от него?“; 4/. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички събрани относими и релевирани доказателства по делото, доводите и възраженията на жалбоподателя, касаещи възражението му за съпричиняване на вредите от пострадалия и неизпълнението на това задължение води ли до нарушение на чл. 236, ал. 2, вр. с чл. 236, ал. 2 и ал. 3 ГПК?“. Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК - очевидна неправилност на решението.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага принципа за справедливост при определяне размера на дължимото обезщетение по чл. 52 ЗЗД?
Какво е значението на принципа, че давност не тече за този, който не може да защити правото си, относим към преценката дали е изтекла погасителната давност за предявения иск по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОДОВ за обезщетяване на неимуществените вреди от незаконно лишаване от свобода, осъществено през 1985г.?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илияна Папазова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение или съответно за отхвърляне на претенцията за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

123852 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право