Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 2 предл. трето ГПК

Приложно поле
Чл. 280. […] (2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

чл. 280 ал. 2 предл. трето ГПК

Приложно поле
Чл. 280. […] (2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие с решение №226 от 12.07.2011г. по гр. д. №921/2010г. на ВКС, IV г. о., решение №31 от 09.03.2012г. по гр. д. №502/2011г. на ВКС, III г. о., решение №61 от 01.03.2016г. ВКС, на IV г. о., решение №80 от 03.05.2018г. на ВКС, IV г. о., определение №141 от 07.04.2020г. на ВКС, I г. о. и решение №141 от 04.01.2021г. по гр. д. №478/2020г. на ВКС, I г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, поради явна необоснованост и в противоречие с формалната логика по иск на основание чл. 76 ЗН.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за задължението на въззивния съд да мотивира решението си, като обсъди всички доказателства и защитни позиции, включително всички възражения на страните. По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с ППВС №4 от 1968 г., решение №28 от 06.03.2019 г. по т. д.№205/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №212 от 01.02.2012 г. по т. д.№1106/2010 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №202/21.12.2013 г. по т. д.№866/2012 г. на ВКС, ТК, І т. о., решение №76 от 12.06.2012 г. по т. д.№377/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о. и решение №581 от 30.09.2010 г. по гр. д.№1019/2009 г. на ВКС, ГК, ІІІ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за доказаност на противоправното деяние, авторството и причинно-следствената връзка между деянието и вредите? 2. Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на съдебното решение да обсъди всички твърдения, доводи и възражения на страните, като се произнесе по тях, както и да изложи изрични и ясни мотиви, защо счита твърденията, доводите и възраженията на страните за неоснователни и необходимо ли е да обоснове доказателствените си и правни изводи? 3. Следва ли съдът, при формиране на вътрешното си убеждение и изготвяне на мотивите си, да обсъжда всяко събрано доказателство в неговата цялост или е възможно да игнорира доказателства по делото и да обсъди само избрани от него доказателства/доказателствени средства, съответно само част от тях, по които е налице противоречие с възприетата от него фактическа обстановка и така да формира извод за съществуването и несъществуването на определени юридически факти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Следва ли въззивният съд, като съд по съществото на спора, да направи своите фактически и правни изводи, и относими доказателства, възражения, доводи на страните, като съобрази твърденията в исковата молба, направените възражения в отговора и оплакванията, инвокирани във въззивната жалба?; 2/ Длъжен ли е въззивният съд да следи за допустимостта на първоинстанционното решение в обжалваната част?; 3/ В случай на висящ спор между две лица по отношение собствеността на акции, кой от двамата акционери“ следва да бъде допуснат на общото събрание на акционерите с право на глас? Касаторът се позовава на допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК: по първи въпрос - поради противоречие на въззивното решение със задължителна практика на ВКС, обективирана в ТР №1/04.01.2001г. на ОСГК на ВКС и ТР №1/2013г. на ОСГТК на ВКС и практиката на ВКС, обективирана в решение по гр. д. №510/2011 г. на ВКС, II г. о., по гр. д. №3457/2016г. на ВКС, I г. о., по гр. д. №534/2012 г. на ВКС, IV г. о.; по втори въпрос – със задължителната практика на ВКС по ТР №1/09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС и практиката на ВКС по решения по т. д. №2033/2018 г. на ВКС, II т. о. По трети въпрос въвежда допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„Допустимо ли е съгласно правилата на процесуалния закон да се установява със свидетелски показания количествено измерими често извършвани нарушения-вдигане на шум и вибрации от външно тяло на климатик, поставено на фасадата на сграда-в режим на етажна собственост?“ се поставя във връзка с твърдението му, че въззивният съд е приел, че с така поставеният климатик се създават пречки, по- големи от обикновените за упражняване правото на собственост, само въз основа на свидетелските показания, като е пренебрегнал събраните по делото писмени доказателства. Счита, че този въпрос има значение за изхода по делото, тъй като се отнася до нормите касаещи мястото за поставяне на външното тяло на климатика и изискванията за безопасност и здравословни условия относно допустим шум и вибрации. Поставеният въпрос касае съобразяването на тези норми и в исковото производство по чл. 109 ЗС, което е и от съществено значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Твърди, че той е решен и в противоречие със задължителната практика на ВКС, изразена в Решение №33 от 18.02.2016г. по Гр. Дело №4320/2015 г. на ВКС, I г. о. и Решение №35/18.05.2017г. по Гр. Дело №3422/2016г. на ВКС, II г. о. Следващият поставен въпрос е “ 2. Какви са критериите за преценка на неоснователното действие на ответника, пречещо на ищеца да упражнява своето право при двете задължителни условия за уважаването на иска: неоснователността на действията на ответника по негаторния иск и създаването на пречки за собственика да упражнява правото си на собственост в неговия пълен обем и по какъв начин подлежат на установяване от ищеца?“ при наведени твърдения, че решението е постановено в противоречие с Тълкувателно решение №4 от 06.11.2017 г. по тълк. дело №4/2015г. на ВКС, ОСГК и Решение №123 от 04.10.2019г. по Гр. Дело №3424/2018г. на ВКС, 1 г. о. доколкото по делото е останало недоказано неоснователното и и противоправно действие, осъществявано от ответника. Третият въпрос: „3. От какво зависи преценката на това дали пречките от ползването на един имот за собственика на съседния са по-големи от обикновеното?“ се поставя при наведено твърдение, че въззивният съд е уважил претенцията в противоречие с Решение №123 от 04.10.2019г. по Гр. Дело №3424/2018г., I г. о., в което се посочва, че преценката дали пречките от ползването на един имот за собственика на съседния са по-големи от обикновеното зависи и от това дали са спазени строително-технически правила и норми при изграждане на сградите и при функциониране на съоръженията, за което липсват доказателства по делото. Формулираният последен въпрос: „4. Представлява ли нарушение на правото на собственост поставянето на климатик, което действие е било утвърдено от Общото събрание на етажната собственост с решение да не се премахват поставените до момента климатични тела на външната стена на сградата, и какво е значението на това решение /влязло в законна сила/ в производството но негаторния иск?“, касаторът посочва, че е от значение за точното прилагане на закона и е основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. На последно място касаторът излага, че нарушенията на съда при формирането на изводи при пренебрегване на правилата на правната и формалната логика са в разрез с основните положения на гражданския процес, въздигнати в основни начала, един от които е „установяването на истината, при чиято липса несъмнено е налице и очевидна неправилност на съдебното решение, което съставлява основание по чл. 280, ал. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

В кои случаи и при какви предпоставки уговорката в търговския договор за неустойка ще е нищожна поради накърняване на добрите нрави (чл. 26, ал. 1 ЗЗД)? Твърди се, че този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с ТР №1 от 15.06.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСТК на ВКС. Изложението съдържа и бланкетно оплакване за очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

са свързани с трансформацията на правото на собственост, и какви предпоставки следва да са налице, за да се приеме за установена и доказана сочената трансформация, кой носи доказателствената тежест за тяхното установяване и доказване. В изложението на касационните основания, са формулирани следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1. „Общината дължи ли да докаже на какво основание е придобила правото на собственост върху имота, кога е придобила това право на собственост, и ако твърди трансформация на осн. П..46 ПЗР ЗИД на ЗС, следва ли да установи наличието на предвидените предпоставки?“ при наведени твърдения, че липсват доказателства процесният имот към датата на влизане в сила на тази законова разпоредба да е бил заварен като част от имот- частна държавна собственост и да е бил отреден по силата на действащия към този момент подробен устройствен план за посочените нужди на общината без значение дали имотът е застроен или незастроен. Излага се, че произнасянето на въззивния съд е в противоречие с възприетото в Решение №15/19.02.2016г. на ВКС по гр. д. №4705/2015г., II г. о., че при липса на каквито и да е доказателства, че спорният имот е бил придобит от общината чрез настъпване на конкретни факти, реализиращи състава на предвиден в закона придобивен способ, представеният акт за частна общинска собственост не е в състояние да го легитимира като собственик. Затова и простото възпроизвеждане в акта за общинска собственост на обща законова разпоредба, по силата на която опредена категория имоти стават общински по силата на закона, не е в състояние да обуслови извод за установеност на правото на собственост на общината, при липса на проведено пълно и главно доказване на фактите, по силата на които имотът е станал държавен в периода преди влизане в сила на въпросната разпоредба. Следващият въпрос: 2. „Длъжен ли е съдът да разреши спора, като подложи на преценка събраните по делото и относими към спора доказателства като основе решението си само върху осъществили се в обективната действителност факти?“ се поставя в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с възприетото в постановени по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК решения на касационна инстанция по гр. д. №5980/2014г., гр. д. №2683/2015г. и [населено място] №890/2011 г., всички на I г. о. на ВКС и гр. д. №1798/2016 г. на IV г. о. на ВКС, като се твърди, че в нарушение на функцията му на решаваща, а не контролно- отменителна инстанция, ОС -Благоевград е постановил решението си в противоречие с последователната и непротиворечива съдебна практика, с която се приема, че съгласно чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК - решаващият съд е длъжен да обсъди всички относими и допустими доказателства, по отделно и в тяхната взаимосвързаност, съотнесено към доводите и възраженията на страните. Твърди се, че с обжалваното решение въззивният съд не е дал отговор на един от най- съществените за изхода на спора въпроси, а именно: 3. „Упражнявано ли е владение върху процесната част от поземлен имот с идентификатор [№] и това владение могло ли е да легитимира ищците, като собственици на имота на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност към датата за периода, заявен в исковата молба и след като [община] е удостоверила върху официален документ, че в регистрите си „няма данни за имота? и 4. „Налице ли е упражнявано от ищците владение и ако такова е налице, това владение могло ли е да легитимира ищците, като собственици на имота на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност към датата, на която са поискали заверката на молба- декларация по чл. 587, ал. 2 ГПК от [община]?“, като се твърди, че в тази част въззивното решение противоречи на Решение №60137/31.01.2022г., постановено по гр. дело №609/2021г. на ВКС и на Решение №61/07.07.2022г, постановено по гр. дело №1659/2020г., 1-во г. о. на ВКС. Според касаторите, в нарушение на процесуалните правила, ОС Благоевград не е изпълнил задълженията си да се произнесе по правилността на фактическите и правни констатации на първоинстанционния съд, обусловили изхода на спора, предвид което касационната инстанция следва да даде отговор и на въпроса: 5. „Ограничен ли е въззивният съд от посоченото във въззивната жалба по въпроси, касаещи правилността на фактическите и правни констатации на първоинстанционното решение, обуслови изхода на спора?“ при наведено твърдение, че решението е постановено в противоречие с практиката на ВКС, изразена в ТР №1/2013 г. на ОСГТК, Решение №81 по гр. д. №5534/2014 г., IV г. о., Решение №42 по гр. д. №4492/2014 г., III г. о., Решение №127 по гр. д.№1224/2013 г., IV г. о., което сочи на неизпълнение и на друго процесуално задължение на въззивния съд- да извърши анализ и цялостна преценка на всички доказателства при обосноваване на фактическите и правни изводи по спора, с оглед на заявеното от страните в съответните преклузивни срокове, като е нарушил и диспозитивното начало с оглед процесуалното поведение на ответника и заявените от него искания и възражения в срока по чл. 131 ГПК и след постановяване на доклада от първата инстанция. Твърди се, че обжалваното решение е и очевидно неправилно, тъй като приложимият закон не само, че не е приложен правилно, но е приложен в неговия обратен, противоположен смисъл, без съдът да съобрази твърденията на всяка от страните, и доколко същите са били заявени в срок, респективно - е било указана на съответната страна доказателствената й тежест и според касаторите от съдържанието му не става ясно - въз основа на кои доказателства съдът е формирал своето убеждение за отмяна на постановеното от РС Благоевград. Следващият поставен въпрос е: 6. „Какви са предпоставките за установяване на владение и в частност представлява ли такава окупацията (завладяването) и ако да то при позоваване на придобивна давност трябва ли да се установи и начинът на окупацията (завладяването)?“ при наведени твърдения, че по същия въззивния съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в Решение №262 от 01.11.2012г. по гр. д.№439/2012г. на II г. о., решение №445/21.07.2012г. по гр. д.№283/2010г. на I г. о. и ТР №1/2012г. на ОСГК на ВКС. По въпроса: 7. „Необходимо ли е при въведено възражение за придобивна давност да се установява начинът и моментът на завладяване на имота с оглед изискването същото да е явно и спокойно, както и с оглед предвидената в чл. 79 ЗС продължителност на владението и обстоятелството в полза на кое лице е започнала да тече, съответно е изтекла придобивната давност?“ касаторите считат, че решението е постановено в противоречие с Тълкувателно решение №1/06.08.2012г. по т. д. №1/2012г. на ОСГК, Решение №110/20.03.2012г. на ВКС по гр. д. №870/2011г., II г. о., Решение №79 от 05.07.2019г. по гр. д. №3706/2018г. на ВКС, Решение №75 от 03.07.2019г. по гр. д. №2871/2018 г. на ВКС, 2-ро гр. отделение, Решение №2 от 11.04.2019 г. по гр. д. №1117/2018 г. на ВКС. Твърди се, че съдът е дал отговор и на въпросите: 8. „С какви действия претендиращият собствеността следва да демонстрира владение и намерение за своене, и след като никой не се е противопоставил на установеното от него владение, същият държател ли е на имота, до момента, в който някой реши да се индивидуализира, като собственик на имота? Дали позоваването е елемент от фактическия състав на чл. 79 ЗС?“ , в противоречие с практиката на ВКС, обективирана решение №45/15.04.2014 г. на ВКС по гр. д. №6619/2013 г., Решение №136 от 17.08.2011 г. на ВКС по гр. д. №774/2010 г., Решение №153 от 10.07.2013 г. на ВКС по гр. д. №889/2012 г., Решение №112/07.08.2019г., постановено по гр. дело №3065/2018г, 1-во, г. о, ВКС, както и на ТР №11/21.03.2013г по т. д. 11/2012г на ОСГК на ВКС. Следващият въпрос, на който следва да бъде даден отговор от касационната инстанция е: 9. „Длъжен ли е съдът да разреши спора, като подложи на преценка събраните по делото и относими към спора доказателства и като основе решението си само върху осъществили се в обективната действителност факти?“, който се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с възприетото в постановени по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК решения на касационна инстанция по гр. д.№5980/2014г., гр. д. №2683/2015г. и гр. д.№890/2011г. , всички на I г. о. на ВКС и гр. д. №1798/2016г. на IV г. о. на ВКС, Решение №105/12.11.2018г., постановено по гр. дело №3109/2017г. 1-во, г. о. ВКС, и предвид изводите му, препращането му към първоинстанционното решение и липсата на отговор на всички заявени с въззивната жалба възражения. С оглед изводите на въззивния съд, касаторите считат, че отговор следва да бъде даден и на въпроса: 10. „Следва ли [община], оспорвайки правото на собственост, да проведе пълно и главно доказване на фактическия състав на твърдяното от същата придобивно основание?“, доколкото решението противоречи на ТР №11/21.03.2013г, по т. дело №11/2012г на ОСГК на ВКС; решение №87 от 7.05.2015г. на ВКС по гр. д. №6486/2014 г., I г. о., Решение №183 от 1.08.2013 г. на ВКС по гр. д. №847/2012г., I г. о. Считат, че е налице и неправилно позоваване и приложение на чл. 69 ЗС, което сочи и на очевидна неправилност на съдебния акт поради нарушение на императивна норма на чл. 69 ЗС, на чл. 79, на чл. 154, ал. 2 ГПК и на чл. 130, ал. 2 ЗСВ. Решението противоречи и на Решение №117/07.11.2018г., постановено по гр. дело №3954/2017г., и решение по гр. дело №4431/2017г на 1-во, г. о. ВКС. Твърди се, че въззивната инстанция не е изпълнила задължението си да постанови решението въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, в мотивите си обсъди доказателствата за всички правно релевантни факти и да посочи кои от тях приема за установени и въз основа на кои доказателства, кои факти намира за недоказани. Посочва се, че решението е постановено при допуснато нарушение на процесуалните правила, и противоречи на Решение №190/07.02.2020г., постановено по гр. дело №24/2019г. на 1-во, г. о. ВКС, като въпросът, на който следва да бъде даден отговор е: 11. „Въззивната инстанция длъжна ли е да обсъди всички събрани по делото доказателства и да даде отговор на всички заявени от страните възражения и оплаквания?“. По всички изложение съображения, касаторите молят да се допусне до касационно обжалване Решение №478/28.07.2023г., тъй като е неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, очевидно неправилно, постановено в противоречие със задължителната практика ВКС и практиката на ВКС, и е очевидно неправилно.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „При довод във въззивната жалба за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост на фактическите констатации на съда, длъжен ли е въззивният съд да обсъди, въз основа на въведените във въззивната жалба оплаквания, всички събрани, относими и релевирани доказателства и доводите на жалбоподателя и самостоятелно да установи фактическата обстановка?“; 2. „Задължен ли е съдът да обсъди всички събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо не кредитира някои от тях?“; 3. „От кой момент волеизявлението за едностранно прекратяване на двустранен договор поражда своето действие, при наличие на доказателства, че същото е отправено в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор до посочения в договора адрес за кореспонденция, но не е осъществено връчване, поради зависещи единствено от адресата причини – от датата на узнаване за волеизявлението от адресата или от датата на изпращане на пратката, респективно датата на посещение на куриера? Следва ли в тази хипотеза правилото на чл. 13, ал. 5 ЗЗД да се тълкува във връзка с чл. 44 ЗЗД в смисъл, че едностранното волеизявление за прекратяване на договора, макар и късно достигнало, е произвело действието си от датата на изпращането му, респективно датата на посещение на куриера на адреса?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

123836 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право