Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„От кой момент започва да тече погасителна давност за вземането, предмет на образуваните изпълнителни дела, когато взискателят не е поискал изършването на изпълнителни действия в продължение на две и повече години от образуването на изпълнителното дело или от извършването на последното изпълнително действие. Отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г. има ли обратно действие. Според касатора въпросите са разрешени в противоречие със съдебната практика на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2019

За приложението на указанията на т. 10 ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС относно прекъсването на погасителната давност по изпълнителни дела, образувани преди приемането му, съответства на общото селективно изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като е обусловил правните изводи на съда.
(Съдът си запазва правото по-нататък да прецени, дали са налице основания по чл. 292 ГПК във връзка с образуваното тълк. дело №2/2023 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на което е и въпросът, дали погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция.)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2019

относно предаването на заемната сума от заемодателя на заемателя, въззивният съд е приел, че събраните по делото свидетелски показания са допустими на основание чл. 165, ал. 1 ГПК. Обсъждайки показанията на свид. В., съдът е приел за установено, че при сключването на договора за заем от 15.07.2010 г. като отделен документ била съставена подписана от ответника П. разписка за предаване на сумата 121 700 лв. в брой, която по-късно се намирала в държане на първия приобретател на вземането „М.“ ООД. Приел е също, че впоследствие тази разписка била унищожена, когато част от архивните документи на дружеството, сред които била подредена и посочената разписка, били напълно унищожени или евентуално – че разписката била изгубена поради проявена небрежност от страна на свид. В. с предаването за вторични суровини на оцелялата при наводнението част от архива. Във връзка с това е съобразил и обстоятелствата, че договорът за заем и следващите цесии са били надлежно отразени в редовно водените счетоводства на двете търговски дружества (цесионери), че във връзка със същия договор ответникът е издал в полза на заемодателя запис на заповед, за който е приел, че като документ представлява извънсъдебно признание на ответника, че в негова тежест е възникнало задължение за плащане на сумата 121 700 лв., идентично по дата на възникване, размер, падеж и кредитор със задължението по договора за заем, както и че процесният договор за заем, заедно с предхождащия го заем, сключен между К. Д. и „М.“ ООД (доказващ, че заемодателят е разполагал с необходимите парични средства), са били надлежно декларирани от К. Д. в годишната му данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

За допустимостта на иск с правно основание чл. 155, т. 3 ТЗ в хипотеза на смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството при бездействие на неговите наследници.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2019

относно дали действията/бездействията/ поведението/ на съдружника и управител Р. Т. са такива против интересите на дружеството, създаващи пречки за нормалната дейност на дружеството, така също и действия, водещи до компрометиране на търговската му дейност.“

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства по банкови сметки, включително вноски, ако същите не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, респ към датата на предявяване на иска?“. Сочат се предпоставките предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационното обжалване.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Предлага на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса: “Допустим ли е иск по чл. 75, ал. 2 ЗН за нищожност на делба, ако тя е допусната, но все още не е извършена?”