Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Подобрения

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на подобренията

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

свързва с доводи за липсата на обсъждане от страна на въззивния съд на съдържащите се в подадената от него въззивна жалба оплаквания, както и за необсъждане на събраните по делото доказателства при постановяване на въззивно решение №2250 от 02.05.2023г. по в. гр. д.№8042/2021г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„Следва ли съдът в производството по обезпечение на бъдещ иск, да преценява допустимостта на бъдещия иск?“ и „Дали обезпечение на бъдещ иск е допустимо, когато молителят вече е активирал други процесуални способи, чрез които надлежно е защитил възможността да реализира евентуалните бъдещи положителни последици от уважаването на бъдещия му иск?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Предвид съществуващата вероятност за недопустимост на въззивното решение в обжалваната част, с оглед така постановения осъдителен диспозитив по иска по чл. 108 ЗС, с произнасяне по иск за заплащане на стойността на извършени в процесния имот от ответника подобрения, и така постановеното право на задържане на същия имот.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Към кой момент следва да се преценяват извършените подобрения и увеличената стойност на имота - към момента на изготвяне на заключението на съдебната експертиза или към датата на извършване на подобренията?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли при ангажиране на отговорността за извършени подобрения в делбен имот да се вземат предвид квотите на страните в съсобствеността?
Дали приобретателят на имот е легитимиран да отговаря за стойността на подобренията, когато те са извършени преди той да придобие собствеността или отговорността следва да бъде понесена от лицето, което е било собственик на имота към момента на извършване на подобренията?
От кога започва да тече срокът на погасителна давност за претенции за извършени подобрения?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

на последващ правен извод е, при дадените от експерта технически данни и преценката на доказателствата по делото, дали всяко от претендираните подобрения е налично, то увеличава ли и ако да, с колко цената на имота. Дали, евентуално до какъв размер, съдът ще признае разход за труд и материали е също въпрос на преценка по съществото на спора, с оглед всички данни по делото. Възраженията срещу съществуването на подобренията, съответно доказването на тяхната стойност, евентуално на вложените в тях средства и материали, нямат отношение нито към редовността на исковата молба, нито към необходимостта от изготвяна не съдебна експертиза, която да даде възможност на съда да приложи точно материалния закон. Мнението на ответника, че следва да се установява стойност и на други дейности, свързани с процесните подобрения не е съобразено с обстоятелствата, които е нужно да бъдат установени, според материалноправната норма, а и със задължителните указания на цитираното ПП на ВС на РБ, както и многобройна и непротиворечива практика на ВС и ВКС на РБ. Както вече ВКС по настоящото дело разясни в решението си от 31.07.2023 г., по реда на чл. 290 ГПК, от значение са извършените разходи към момента на строителството и увеличената стойност на имота в резултат на съответната дейност към постановяване на решението, като обективното увеличаване на стойността на имота се установява при съпоставка каква би била цената на имота с и без подобрението към датата на произнасяне на съда.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Бонева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дали въззивната инстанция, при възприемане на различна правна квалификация на исковата претенция от дадената от първоинстанционния съд, следва да обезсили първоинстанционното решение или въззивният съд има правомощието да се произнесе по съществото на спора?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„1. Ползват ли се с материална доказателствена сила документи /книжа/, които не отговарят на изискванията за първичен счетоводен документ, съгласно чл. 6, ал. 1 ЗСч, за които е прието по делото, съгласно заключение по допусната и назначена от съда ССчЕ и които не са осчетоводени по предвидения в ЗСч ред и търговските книги на ищеца ответник по касационната жалба са водени в нарушение на изискванията на ТЗ и на ЗСч?; 2. Следва ли при предявен иск с правно основание чл. 79 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати суми, представляващи дължимата 1/3 от извършени разходи за твърдени подобрения в обект, да бъде същият осъждан да заплати разходи, преобладаващо свързани с основната търговска дейност на ищеца – ресторантьорство, а не по сметка 618 Разходи за придобиване на ДМА, съгласно прието по делото заключение на повторна ССчЕ?; 3. Представлява ли нарушение на основаните начала в българския граждански процес, изложени в чл. 5 и чл. 12 ГПК, игнорирането на множество събрани по делото доказателства досежно изрично противопоставяне от страна на ответника касатор относно извършени разходи и незаконосъобразни СМР като едномесечно уведомление за прекратяване на договора – 9.05.2020 г., протокол от 9.07.2020 г., подписан от двете страни в процеса, 2 бр. нотариални покани и свидетелски показания и приемайки обратното в мотивите на решението – „липса на доказателства за изричното противопоставяне или несъгласие/стр. 3 от обжалваното решение/? Как да се защити страна в процеса и да се ползва от правото си на справедлив съдебен процес съгласно чл. 47 Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес от Х. на основните права на Европейския съюз при игнориране и незачитане от страна на решаващия съд на надлежно събрани в процеса доказателства?; 4. Каква е разликата между разходи, извършени за подобрения в чужд имот от наемател, и разходи, извършени по повод на обикновената търговска дейност на наемателя от една страна, а от друга - извършени във вреда на наемодателя в отклонение от договореното, без негово съгласие и при наличие на изрично противопоставяне и не по предвидения от закона ред?“. Касаторът твърди, че първият въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВКС – решение по т. д. №546/2008 г., II т. о. и решение по т. д. №588/2010 г. По въпросите по т. 3 от изложението прави позоваване на разрешаването им в противоречие с решение по т. д. №2897/2018 г. на ВКС, I т. о. и определение по гр. д. №3648/2017 г. на ВКС, III г. о., а по въпроса по т. 4 – на отклонение от ТР №85/2.12.1968 г. на ОСГК на ВС и от решение по т. д. №313/2008 г. на ВКС, I т. о. Всички въпроси поставя и по реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като твърди, че са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Поддържа, че въззивният акт е очевидно неправилен.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Задължителни ли са за въззивния съд указанията на ВКС в отменителното касационно решение за процесуалните действия, които трябва да извърши при връщане на делото за ново разглеждане по реда на чл. 294 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

12324 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право