Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

чл. 290 ал. 2 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. […] (2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

от значение за изхода на спора по конкретното дело, който е включен в предмета на делото, индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска и е обусловил формирането на ре-шаващата воля на съда. Упражнявайки правомощията си за селекция на касационните жалби, касационният съд следва да се произнесе дали соченият от касатора правен въпрос от значение за изхода на конкретното дело е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора, като формулираният въпрос следва да кореспондира на изложените в касационната жалба доводи, предмет на инстанционна проверка във фазата на произнасяне по съществото на инвокираните в нея оплаквания, определящи границите на касационния контрол за неправилност на въззивното решение (чл. 290, ал. 2 ГПК). Формулираният от касатора въпрос определя рамките, в които касационната инстанция осъществява селекцията за достъп до касационно обжалване, поради което, съобразно правомощията си, съдът може само да го уточни и конкретизира, но не и да допусне касация по правен въпрос, различен от този, посочен от касатора, както и на основания, различни от формулираните в жалбата, нито е оправомощен самостоятелно да изведе релевантния за изхода на спора въпрос въз основа на анализ на оплакванията на касатора, респ. да го формулира вместо жалбоподателя. Специалният селективен критерий по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е разрешаването на обуславящия изхода на спора въпрос в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд, обективирана в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

между страните е дали отчислението за възнаграждението на оператора за вторичното използване на авторското произведение следва да се извърши на база брутните или на база нетните приходи на продуцента, както и дали размерът на възнаграждението е справедлив по см. на чл. 65, ал. 1 ЗАПСП. При тълкуване на петте договора между страните въззивният съд е приел, че за всички сезони от сериала страните са постигнали уговорка за размера на възнаграждението, която за сезони от 1 до 4 се съдържа в извършеното препращане към Правилника на БНТ, който от своя страна препраща към Приложение №13 от класификатора, а за сезон 5 - в чл. 5, ал. 3 от договора от 22.01.2016г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елена Арнаучкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се сочи, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивното решение със задължителната практика на ВКС – Тълкувателно решение №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС и Тълкувателно решение №1/2001 г. на ОСГК на ВКС, както и константната такава, намерила израз в решение по гр. д.№5488/2013 г., IV г. о., решение по гр. д.№1332/2010 г., I г. о., решение по гр. д.№6396/2014 г., I г. о., решение по т. д.№1740/2014 г., I т. о., решение по т. д. №2220/2015г., II т. о., решение по т. д.№1106/2010г., II т. о. и решение по т. д.№3768/2014г., II т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Необходимо ли е съдът да обсъди мотивите в заповедта по чл. 195 КТ във връзка едни с други и в общия им смисъл, за да установи нарушението, поради което работникът/служителят е дисциплинарно уволнен? За да проведе работодателят успешно защитата си по иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, необходимо ли е да докаже спорните обстоятелства по нарушението по довода в исковата молба, че дисциплинарното уволнение е незаконно, защото работникът/служителят не е извършил нарушението?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„Задължен ли е съдът по чл. 12, чл. 154, ал. 1 и чл. 235 ГПК при формиране на правните си изводи и фактически констатации да обсъди всички доказателства, доводите и възраженията на страните и разпределението на доказателствената тежест?“ Излага доводи, че въведеният процесуален въпрос е разрешен в противоречие с ППВС №1/1953 г., ТР №1/2001 г. на ОСГК на ВКС и постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС – по гр. д. №1416/2010 г., III г. о., гр. д. №652/2011 г., II г. о., гр. д. №241/2011 г., I г. о., гр. д. №89/2012 г., IV г. о. и т. д. №213/2012 г., II т. о. Сочи, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Касаторът твърди, че въззивното решение е очевидно неправилно поради несъответствието му на събраните по делото доказателства.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Законосъобразни ли са решенията на Общото събрание на акционерите, в случай че в заседанието на Съвета на директорите на акционерно дружество, на което е взето решение за свикване на Общото събрание на акционерите, не е участвал - поради нередовното му уведомяване, член на управителния орган, който не е акционер, макар и решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите да е взето при спазване на законовите или уговорените в Устава изисквания за кворум и мнозинство?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

се твърди противоречие с решение №50/21.07.2017 г. по гр. д. №4880/2014 г. на ВКС, ІV г. о.; решение №38/19.05.2017 г. по гр. д. №3438/2016 г. на ВКС, ІІ г. о. и решение №95/28.08.2019 г. по гр. д. №3543/2018 г., III г. о.); 4. „Явява ли се нищожно /невзето/ решение на Общо събрание на съдружниците на ООД, при което данни за факта на провеждане на ОС /време, място, обстоятелства по вземане на решенията/ се съдържат единствено в документ, обективиращ едностранни волеизявления на единия съдружник?“; 5. „Явяват ли се нищожни като излизащо извън пределите на компетентност на общото събрание решения с дневен ред за изключване на съдружник, при което волеобразуващият орган се формира единствено от капитала на изключвания съдружник?“ (по тези материалноправни въпроса се твърди противоречие със задължителната практика на ВКС, намерила израз в тълкувателните разяснения по т. 1 ТР №1/06.12.2002 г. на ВКС по т. д. №1/2002 на ОСГК на ВКС) и 6. „Допустимо ли е при ОС на съдружниците на ООД с дневен ред относно изключване на съдружник изключваният съдружник единствено със своя дял от капитала да отмени обсъждането и гласуването на дневния ред, да потвърди действията си, които са станали повод за иницииране на процедура по изключването му и да отмени ОС за изключването му?“ (твърди се, че правният отговор на този материалноправен въпрос ще способства както за точното прилагане на закона, така и за развитие на правото).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са критериите, според които се определя справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди, по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл. 4 ЗОДОВ и следва ли въззивният съд да съобрази всички обстоятелства, релевантни за справедливостта на обезщетението по смисъла на чл. 52 ЗЗД, както и да изложи съответни мотиви за това?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

123475 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право