Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 290 ал. 2 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. […] (2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

чл. 290 ал. 2 ГПК

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. […] (2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Ако превозвачът, на който е възложен обществен превоз, прилага по-големи от нормативно указаните намаления по Наредба, приета с приета с ПМС 163/29.06.2015г. и чл. 1, ал. 1, т. 1, б. а и б Постановление 66/1991г., следва ли се компенсация в полза на превозвача за съответната разлика в стойността на извършената услуга?
Дължи ли общината в качеството си на възложител, компенсации към превозвача в размер на пълната стойност на картата за превоз на определена категория лица, ползващи нормативно уредено намаление?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослава Кацарска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Възможно ли е при две лица, които са в близки отношения, едното лице да установи владение върху недвижим имот, собственост на другото лице. 2. Възможно ли е при две лица, които живеят заедно на съпружески начала, едното лице - несобственик, да установи фактическа власт на апартамента на другото физическо лице- собственик, в качеството си на владелец, или винаги установява фактическа власт в качеството си на държател само поради наличието на близки отношения, при които винаги съществува основание за упражняване на фактическа власт върху имота, и на каквото основание е допуснат от собственика да ползва имота. По първия въпрос се твърди противоречие с решение №180 от 17.12.2015 г. по гр. д. №2921/2015 г. на І го. на ВКС. Касационното обжалване по втория въпрос се иска на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Жалбоподателят се позовава и на основанието па чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК- очевидна неправилност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Приложеното към исковата молба нередовно връчено уведомление за обявяване на кредита за предсрочно изискуем може ли да бъде приравнено на ново уведомление при липса на изрично изявление на ищеца в исковата молба?”; 2. „Приложено към ИМ нередовно уведомление за обявяване на кредита за предсрочно изискуем може ли да направи кредита предсрочно изискуем с връчването му заедно с ИМ?”; 3. „Когато заповедта за изпълнение е издадена на основание настъпила предсрочна изискуемост по кредита, може ли изявлението за предсрочна изискуемост да бъде извършено с исковата молба?”; 4. „Доколкото размерът на дълга би бил определен по различен начин в зависимост от правните преценки на съда за настъпването или ненастъпването на определени обстоятелства (в конкретния случай предсрочна изискуемост) и доколкото съдът е призван служебно да следи за действието на неравноправни клаузи по договора за кредит, то следва ли съдът служебно да възложи съответна задача на вещото лице за изследване размера на дълга по един или друг начин?” (по тези въпроси твърди противоречие с Решение №86/27.10.2020 г. по т. д. №2118/2019 г. на ВКС, I ТО; Решение 139/05.11.2014 г. по т. д. №2118/2019 г. на ВКС, I ТО и тълкувателните разяснения по т. 11.6 ТР №4/2013г. на ОСГТК); 5. „Когато кредитът не е бил надлежно обявен за предсрочно изискуем, от коя дата се дължи законна лихва: от датата на падежа за окончателно погасяване на кредита или от по-ранна дата?” (по този въпрос не твърди той да е разрешен в противоречие с формирана практика на ВКС); 6. „Предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 2 ГПК може ли връчването да бъде извършено на всяко лице, което се намира на адреса или може да бъде връчено само на определена категория лица, така както е указано в чл. 46, ал. 2 ГПК?” и 7. „По какъв начин следва да бъде удостоверено връчването на лице от кръга на домашните на адресата и какви факти и обстоятелства следва да удостовери връчителят?” (по последните два процесуалноправни въпроса твърди противоречие с Определение №64/19.01.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. №17/2012 г., IV г. о., ГК – определенията, постановени от ВКС, не отговорят на уредената в чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК допълнителна процесуална предпоставка за допускане на въззивно решение да касационно обжалване). Касаторите твърдят, че поставените седем въпроса са и от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, като поддържат и самостоятелната процесуална предпоставка, уредена в чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, за допускане на въззивното решение до касационно обжалване – то е очевидно неправилно. Това процесуално основание е обосновано с правното съждение, че въззивният съд, макар и да е приел, че целият кредит е изискуем в момента, в който е изтекъл срокът на действие на процесния договор за банков кредит - 12.02.2021 г., поради което не е необходимо да изследва кога е връчено уведомлението за предсрочна изискуемост, диспозитивът на въззивното решение обаче не е съобразен с този приет за установен по делото факт, като законната мораторна лихва върху главното парично притезание е присъдена от предходен период – от 16.12.2018 г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи на страните и да направи преценка на събраните по делото доказателства? (По иск на основание чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 240, ал. 1 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Относно задълженията на въззивния съд при мотивиране на съдебния му акт и преценката на доказателствата, които носят информация за релевантните по делото факти. (По иск на основание чл. 432, ал. 1 КЗ за обезщетение за неимуществени вреди от ПТП, предявен срещу ЗАД ОЗК - Застраховане АД)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

Допустим ли е предявения по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК установителен иск, както и постановеното по повод на него въззивно решение, след предприетото от ответника оттегляне на възражението срещу издадената заповед за изпълнение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Йонкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

следва да е обусловил решаващите изводи на въззивната инстанция и от него да зависи изходът на делото. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление №4/25.05.1961 г. и Постановление №5/24.11.1969 г. на Пленума на Върховния съд?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по делото – развален ли е по право процесният договор за обществена поръчка от 29.01.2021 г. и дали са настъпили правните последици от него, касаещи увеличение на цената на доставката на електрическа енергия. При така очертания предмет на спора, въззивният състав е намерил за неприложима към конкретния случай разпоредбата на чл. 116, ал. 2 ЗОП, доколкото се претендира изменение на цената за над 50 на сто – поисканата от изпълнителя цена е от 250 лева/MWh, считано от м. август 2021 г., при предложена от него в ценовото предложение в процедурата по ЗОП от 98 лева/MWh. Посочил е, че това би могло да обоснове довод за заобикаляне прозрачността на процедурата по обществена поръчка. Преценил е, че независимо от събраните доказателства за безпрецедентно увеличаване на цените на електроенергията в рамките на целия Европейски съюз от началото на месец август 2021 г., не се обосновава извод за обективна невъзможност за закупуване и доставяне на електроенергия от изпълнителя. Изложени са съображения, че съгласно пар.27 ДР ЗОП непредвидените обстоятелства не са обусловени от оскъпяването на цената на дължимата от изпълнителя доставка на нетна електрическа енергия, не е налице обективна невъзможност за изпълнение на задължението, доколкото пазарът на електроенергия е функционирал, т. е. дължимата престация е реално осъществима, макар и да ощетява финансово изпълнителя поради драстично увеличените цени на закупуваната от него енергия. С оглед на това е стигнал до заключението, че процесният договор не е развален по право по реда на чл. 89 ЗЗД, а цената на доставката на нетната електрическа енергия за този месец е останала непроменена - 98 лева/MWh. Съобразил е, че наведените от въззивника доводи за настъпилото драстично увеличение на цените на доставката на електрическа енергия, които по съществото си представляват твърдение за “стопанска непоносимост” по смисъла на чл. 307 ТЗ и могат да бъдат основание за изменение на цената на договора, не подлежат на установяване чрез възражение, а могат да бъдат въведени като предмет на делото само по исков ред - чрез специален конститутивен иск. Според решаващия състав, по отношение на бланкетното оплакване за нищожност на договора за обществена поръчка, не е налице такава нито на договора, нито на отделна негова клауза, доколкото същият не противоречи на закона, сключен е в предвидената форма за действителност, по законоустановения ред - ЗОП, не се касае и за изначална невъзможност за изпълнение на неговия предмет. При тези факти въззивният съд е направил извод, че едностранно изменение на цената на договора не е настъпило нито поради развалянето му, нито поради твърденията за оскъпяване на дължимата от изпълнителя престация поради “стопанска непоносимост”. Заключил е, че общото количество на изразходванатa електрическа енергия, в това число и активна енергия, прогнозиране и ЗО, за периода 01.08.2021 г. - 31.08.2021 г. е в размер на 541,02300 MWh и следва да бъде остойностена на цена по 98 лева/MWh, поради което предявената искова претенция по чл. 124 ГПК за недължимост на сумата от 36 446,08 лева по фактура №[ЕГН]/ 01.09.2021 г. се явява основателна.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

123463 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право