чл. 288 ГПК

Допускане на касационното обжалване
Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.

чл. 288 ГПК

Допускане на касационното обжалване
Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

„по отношение на надлежно направено възражение за нищожност на клаузите за неустойка в процесните договори, поради накърняване на добрите нрави“ в противоречие с т. 3 ТР №1/15.06.2010г. по тълк. д.№1/2009г. на ОСТК на ВКС, както и с решенията на Върховен касационен съд по т. д.№1907/2015 г. на ІІ т. о. и по т. д.№3633/2014 г. на І т. о.; по материалноправния въпрос „за критериите по чл. 20 ЗЗД при тълкуване на договорни клаузи и изводите на съда по прилагането на чл. 298, ал. 1 ТЗ“ в противоречие с решения по т. д.№523/2008 г. на ІІ т. о., по т. д.№666/2010 г. на І . о., по гр. д.№856/2009 г. на ІV г. о., по т. д.№761/2008 г. на І т. о., по т. д.№1843/2013 г. , по т. д.№317/2014 г. на І т. о., по т. д.№2483/2014 г. на ІІ т. о.; по процесуалноправния въпрос „с оглед на задължението на съда да обсъди всички доказателства и доводи на страните поотделно и в тяхната съвкупност и за това може ли съдът да обоснове решението си само на избрани от него доказателства, твърдения и доводи, без да изложи съображения защо отхвърля част от тях като неоснователни“ в противоречие с ППВС №1/1953г., ППВС №7/1965г., ППВС №1/1985г. и решение по т. д.№3633/2014 г. на І т. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

- 1/ „ Ако страна по договор за кредит, която е потребител, се ползва от засилена защита по ЗЗП, поради което клаузите на договора за кредит, предвиждащи понасяне на валутния риск от тази страна, са неравноправни и затова нищожни, следва ли потребителят да носи риска от курсовата разлика между курса на швейцарския франк към лева между деня на предявяване на иска и деня на сключване на договора и 2/ „ В случай на разлика във валутния курс на швейцарския франк към лева между деня на сключване на договора за кредит и деня на предявяване на иска за връщане на кредита и нищожност на уговорката от договора за кредит, съобразно които рискът от промяна на валутния курс се носи от потребителя, страна по кредита, трябва ли потребителят да дължи лихва в щвейцарски франкове, която е съобразена с курсовата разлика.“

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно възможността да се предяви установителен иск преди предявяване на осъдителен иск, както и по въпроса относно задълженията на въззивния съд да формулира ясни правни изводи относно мотивите си за вземане на решението си“ в противоречие със задължителната практика на ВКС / ТР №8/2012г. на ОСГТК на ВКС по първия въпрос и решения по гр. д.№1685/2019 г. на І г. о. на ВКС, гр. д.№4297/2014 г. на ІV г. о. на ВКС и гр. д.№4783/2021 г. на ІІІ г. о. на ВКД по втория въпрос/.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

– „ В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в национална валута на страната, а не в чуждестранната валута / швейцарски франкове/, уговорена в кредитния договор и кредитът е остойностен в чуждестранната валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договора сключен в националната валута на страната и в коя валута се дължи връщането на кредита.“ Поставени са още множество въпроси, които са релевантни по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като са свързани с приетото от въззивния съд относно признаването за неравноправни на редица клаузи свързани с договорената и усвоена валута по банковия кредит, сключен от страните.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие със задължителното за съдилищата тълкуване на закона, дадено с ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, както и с казуалната практика на ВКС, намерила израз в решение по т. д. №1544/2015 г. на II т. о. на ВКС и решение по т. д. №3734/2013 г. на I т. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

за определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди след извършване на задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства по делото, както и на тяхното конкретно значение за точното прилагане на принципа на справедливост, при предявен иск за обезщетение за репариране на такива вреди, настъпили в резултат от незаконно обвинение, пряка и непосредствена последица от увреждането и необходимост за излагане на мотиви в тази връзка от съда. Посочва, че по този въпрос решението противоречи на ППВС№4/23.12.1968год.-т. 2, на ТР №3/22.04.2005год. по т. дело №3/2004год. на ОСГК на ВКС- т. 3 и 11 и на ТР№1/04.01.2001год. на ОСГК на ВКС-т. 19. Вторият поставен въпрос е относно това как се определя и какво е съдържанието на понятието „справедливост“ изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД. Посочва, че по този въпрос решението е в противоречие с решение №172 от 12.07.2017год., по гр. дело №4357/2016год., на ВКС, IV г. о., , решение №28 от 06.02.2018год. по гр. дело,№1639/2017год., на ВКС, IV г. о. и решение №210 от 30.10.2013год., по гр. дело №70/2013год. на ВКС, III г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

с допълнителен селективен критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК страната счита една част вътрешно противоречиви и неясни, а друга – неотносими към решаващите мотиви на въззивното решение и отговор на които не би бил от естество да промени правния резултат.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Кога настъпва предсрочната изискуемост на банков договор за заем, ако има клауза за автоматична предсрочна изискуемост?“ и 2. „При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“. Твърди, че по двата въпроса е налице противоречие в съдебната практика, като по същество поддържа несъгласие с тълкувателните разяснения, дадени по т. 18 ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. №4/2013 г., ОСГТК и ТР №5/21.01.2022 г. на ВКС по т. д. №5/2019 г., ОСГТК. Според касатора не е допустимо чрез тълкувателни решения да се преодолее постигнатото съгласие между страните, тъй като договорите имат характер на частен закон между страните, в случай че не противоречат на законите и добрите нрави. В този смисъл, заявява съгласие с изразеното особено мнение по ТР №5/2019/21.01.2022 г. на ВКС. Уредената в чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК допълнителна предпоставка за допускане на въззивното решение до касационното обжалване касаторът обосновава с твърдението за наличие на противоречива съдебна практика, поради което решаването на настоящия казус ще бъде от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела