Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Норми

Намерете правните норми за Вашия казус и свързаните с тях съдебни актове

Конституция

Конституция на Република България

Международни актове

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Конвенция за правата на детето

Актове на Европейския съюз

Договор за Европейския съюз

Договор за създаване на европейската общност

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност

Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности

Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки” е заключен Регламент (ЕС) № 349/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки

Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

Кодекси

Административнопроцесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Кодекс за застраховането

Кодекс за социално осигуряване

Кодекс на международното частно право

Кодекс на труда

Кодекс на търговското корабоплаване

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Семеен кодекс

Закони

Валутен закон

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за адвокатурата

Закон за администрацията

Закон за арендата в земеделието

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за българските лични документи

Закон за вероизповеданията

Закон за висшето образование

Закон за водите

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за гражданската регистрация

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за движение по пътищата

Закон за договорите за финансово обезпечение

Закон за държавната собственост

Закон за държавната финансова инспекция

Закон за държавните такси

Закон за държавния служител

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Закон за енергетиката

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за жилищностроителните кооперации

Закон за задълженията и договорите

Закон за закрила на детето

Закон за защита на конкуренцията

Закон за защита на потребителите

Закон за защита от дискриминация

Закон за защитените територии

Закон за здравето

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за кооперациите

Закон за конституционния съд

Закон за кредитните институции

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лечебните заведения

Закон за лицата и семейството

Закон за марките и географските означения

Закон за медиацията

Закон за международния търговски арбитраж

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Закон за местните данъци и такси

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за наследството

Закон за насърчаване на инвестициите

Закон за Националната агенция за приходите

Закон за нормативните актове

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за общинската собственост

Закон за опазване на околната среда

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за особените залози

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

Закон за платежните услуги и платежните системи

Закон за подземните богатства

Закон за пощенските услуги

Закон за правната помощ

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за промишления дизайн

Закон за публичните финанси

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пътищата

Закон за радиото и телевизията

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Закон за собствеността

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за счетоводството

Закон за съдебната власт

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за устройство на територията

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Търговски закон

Правилници

Правилник за вписванията

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Наредби

Наредба за командировките в страната

Наредба за медицинската експертиза

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Наредба за трудоустрояване

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Тарифи

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Отменени нормативни актове

Граждански процесуален кодекс /отм./

Данъчен процесуален кодекс /отм./

Кодекс за застраховането /отм./

Кодекс на труда /1951 г., отм./

Семеен кодекс /1968 г., отм./

Семеен кодекс /1985 г., отм./

Закон за банките /отм./

Закон за административното производство /отм./

Закон за давността /отм./

Закон за кооперациите /1991 г., отм./

Закон за народната просвета /отм./

Закон за наследството /отм./

Закон за обществените поръчки от 2004 г. /отм./

ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./

Закон за планово изграждане на населените места /отм./

Закон за потребителския кредит /отм./

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отм./

Закон за съдебната власт /отм./

Закон за съхранение и търговия със зърно /отм./

Закон за териториално и селищно устройство /отм./

Постановление № 192 на МС от 1.10.1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. /отм./

Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство /отм./

Българското прецедентно право