Добро утро! Моля, влезте в профила си!

Вещно право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи вещното право – право на собственост, съсобственост, владение, държане, придобивна давност и др.

Вещно право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи вещното право – право на собственост, съсобственост, владение, държане, придобивна давност и др.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли съдът, когато констатира, че застроеният със сгради терен представлява хоризонтална етажна собственост, да допусне до делба припадащите се към съответните сгради идеални части от земята, върху която са построени и необходимо ли е за това съсобствеността да произтича единствено от наследяване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Длъжен ли е в решението си въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както относимите към предмета на делото обстоятелства и доказателства и да изложи правните си изводи по отношение на тях в мотивите към решението“; 2. „Длъжен ли е въззивният съд при направено с въззивната жалба оплакване за непълен доклад по чл. 146 ГПК да разпредели доказателствената тежест и да укаже на страните кои релевантни за спора факти сочат или не доказват“; 3. „Допустими ли са свидетелски показания за установяване на симулативност на сделка на страната, твърдяща симулативност при представен по делото пълен обратен документ“; 4. „Трябва ли обратното писмо да съдържа всички уговорки между страните по прикритото съглашение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Задължен ли е въззивният съд да се произнесе по всички въпроси на страните, повдигнати с въззивните жалби; 2. Задължен ли е въззивният съд да обезсили първоинстанционно решение, когато установи произнасяне „свръх петитум“, или може да го потвърди, произнасяйки се по материалното право; и 3. Задължено ли е трето лице, купувач на недвижим имот, да обезщети пострадало лице от предполагаема вреда, която е нанесена от продавача на имота.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие с със задължителната практика на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на ВКС, както и при условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните въпроси: 1. „Следва ли да се приеме като достатъчно доказателство за собственост на определен имот, вписването на едно лице като собственик в издадена за имота скица; 2. „Когато страни по делото са наследниците на едно лице, липсата на спор между тях, че наследодателят им е бил собственик на определен имот, достатъчно доказателство ли е съдът да приеме, че собствеността на наследодателя им е придобита от него по давност, при условие, че няма доказателства наследодателят приживе да се е позовал на правото си да придобие имота, като едновременно с това има доказателства, че наследникът - ищец е изгубил владението след смъртта на наследодателя за повече от шест месеца; 3. „При заявени от ищеца за пръв път във въззивната жалба против първоинстанционото решение факти, че наследодателят му е живял със съпругата си в имота, който се твърди да е придобит по давност, а едва след смъртта й - сам, длъжен ли е съдът да даде указания за отстраняване на нередовността в исковата молба, състоящи се в представяне на доказателства за наследниците на съпругата на наследодателя и/или да конституира като страни наследниците на съпругата, когато същите не са идентични с наследниците на съпруга й. Релевират се и основанията по чл. 280, ал. 2, предл. второ и предл. трето ГПК – вероятна недопустимост и очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Длъжен ли е въззивният съд при разглеждане и решаване на въпроса за пълна ревандикация на наследствения ни имот, да изходи от принципите за законност и справедливост (чл. 4 КРБ), за защита на заявеното ни имуществено право (чл. 17, ал. 3 и чл. 56 КРБ), за да не допусне нарушение на Основния закон“; 2. „Длъжен ли е въззивният съд да осигури правата и свободите, които частните правни субекти извличат от правото на ЕС, и така да обезпечи гарантираните ни права по чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, чл. 1 Допълнителен протокол №1 към същата, както и чл. 1 и чл. 17, т. 1 ХОПЕС - за обективно и справедливо разрешаване на имуществения правен спор“; 3. „Когато владеенето на урегулиран поземлен имот се осъществява без правно основание от трето на съсобствеността лице - ответник по равандикационен иск по чл. 108 ЗС, следва ли то да манифестира пред действителните съсобственици на същия имот /ищци по делото/ намерението си за своене на недвижимата вещ чрез явни действия, като задължителен елемент от фактическия състав на придобивната давност“; 4. „Следва ли в този случай лицето, което е установило фактическа власт върху недвижимия имот с намерението да трансформира държанието му във владение върху цялата вещ, да се ползва от презумпцията за придобивната давност по чл. 69 ЗС“; 5. „Длъжен ли е решаващият съд при разглеждане и решаване на спора за неоснователното владеене на недвижимия имот и неговата ревандикация от трето на собствеността лице, да установи принадлежността на правото на собственост върху процесния имот, спрямо ид. части на всеки един от съсобствениците; 6. „Как следва съдът да определи обема на правата, които могат да бъдат признати на ищците, в производството по ревандикационен иск, ако към момента на приключване на съдебното дирене давностният срок по чл. 116 ЗЗД не е изтекъл, както за участващите съсобственици, така и за трети съсобственик, който не е участвал по делото“; 7. „Как следва да разреши правен спор за ревандикация, когато е налице конкуренция между две различни по основания права на собственост, легитимирани от спорещите страни с различна по сила нотариални актове за собственост“; 8. „Длъжен ли е съдът служебно да конституира в производството по иск с правно основание чл. 108 ЗС трето лице - съсобственик, който не е взел участие по делото в първата инстанция, с оглед да не бъдат увредени правата и законните интереси на останалите съсобственици - ищци, за ревандикация на имота в пълен обем“; 9. „Допустимо ли е съдът да постанови съдебния си акт, без въобще да изложи мотиви по направените възражения и доводи на жалбоподателя във въззивната му жалба и без да извърши анализ на събраните по делото доказателства относно релевантни факти и обстоятелства за основателността и за ревандикацията в пълен обем на оспореното право“. Релевират се и основанията по чл. 280, ал. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства; 2. „Може ли съдът да обоснове правните изводи в решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани доказателства и без да изложи съображения защо ги отхвърля като недостоверни“; 3. „Извършването на фактически действия спрямо недвижим имот, които не произтичат от договор със собственика или владелеца, а се извършват с тяхно съгласие като търпими, тъй като почиват на близки приятелски, съседски или други лични отношения, представляват ли упражняване на фактическа власт като елемент от владението по смисъла на чл. 68 ЗС“; 4. „Следва ли лицето, което осъществява търпими действия по отношение на недвижим имот, да демонстрира по отношение на собственика настъпилата промяна - че започва да осъществява фактическа власт с намерение за своене, т. е. че трансформира търпимите действия в такива по осъществяване на владение; 5. „Какви са правните последици от изгубването на владението по смисъла на чл. 81 ЗС, дали тези последици са само занапред, или имат и обратна сила.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

не е формулиран. Поддържат се и основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК – вероятна нищожност и недопустимост, както и очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Може ли собственик от етажната собственост да участва в производството по заведен иск от управителя на етажната собственост за събиране на неплатени вноски по чл. 50 и чл. 51 ЗУЕС и какво е процесуалното му качество: съищец, съвместно с управителя на етажната собственост или трето лице-помагач на страната на управителя; 2. Длъжен ли е въззивният съд да прекрати производството по делото в хипотезата на оттегляне на въззивната жалба от управителя на етажната собственост срещу решението на първа инстанция, с което се отхвърля искът на Етажната собственост, когато по делото има встъпил собственик от етажната собственост; 3. Следва ли СГС да спре производството по делото пред него на основание чл. 637 ТЗ и представлява ли спорът по ЗУЕС имуществено право на участващия в делото собственик; 4. Може ли ответникът по иска по ЗУЕС да се позове на нищожност на решение на Етажната собственост, при положение, че именно от това решение произтича твърдяната от ищеца отговорност; 5. Следва ли въззивната инстанция, сезирана с иск по ЗУЕС, да обсъди в мотивите си всички направени от страните правопогасяващи възражения, в т. ч. и такива свързани с извършени от ответника плащания.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

какво застрояване е било предвидено в парцела, съгласно заповед №443/05.11.1982 г. и заповед №РД-50-09-322/23,05.1986 г. - дали комплексно малкоетажно или многоетажно застрояване. По делото са събрани пред първата инстанция гласни доказателства чрез разпита на свидетелите М. К. и П. Гърков. Според показанията им, които въззивният съд е намерил за непротиворечиви за съответните обстоятелства, те познават добре и четиримата ответници и живеят в процесната жилищна сграда, първата от 1996 г., а вторият от 1995 г. И двамата свидетели твърдят, че апартаментът, който Д. Д. С. и съпругата му Р. Б. закупили, бил купен за техните деца - ответниците Д. Д. С. и С. С.. От самото начало родителите твърдели, че купуват апартамента за тях. Те извършили всички довършителни работи в този апартамент, като демонстрирали намерението си, след като децата пораснат, да ги оставят да живеят в жилището. Жилището било на замазка и те поставили фаянс, настилки, боядисали го, като казвали, че жилището е купено за децата им и ще остане за тях. Децата ползвали жилището докато били ученици и след това, като пораснали. Ограничаване на достъпа до жилищата имало за кратко чрез поставена строителна ограда, която после била премахната. За другите обитатели на сградата не било тайна кой обитава процесния апартамент, те го посещавали, като ходели на гости на ответниците, децата правели купони. Според показанията на двамата свидетели и в момента ответниците Д. Д. С. и С. С. живеят в това жилище. Свидетелят Гърков посочва, че знае за водено срещу ответника Д. Д. С. дело за обезщетение и че същият е плащал такова. Според свидетелката К. срещу родителите имало дело по чл. 38а ЗЖСК, но то било прекратено. По делото е представен незаверен препис от решение по гр. д. №5060/1999 г. на СРС по иск с правно основание чл. 38а ЗЖСК, за което не са представени доказателства да е влязло в сила и самите ищци не твърдят, че същото е влязло в сила.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право