Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„От кой момент започва да тече погасителна давност за вземането, предмет на образуваните изпълнителни дела, когато взискателят не е поискал изършването на изпълнителни действия в продължение на две и повече години от образуването на изпълнителното дело или от извършването на последното изпълнително действие. Отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г. има ли обратно действие. Според касатора въпросите са разрешени в противоречие със съдебната практика на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно отговорността на ответника за разноски по иск за несъществуване на вземане, погасено поради изтекъл давностен срок, при заявено признание на иска от ответника.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно изложението на обстоятелствата, на които се основава искът, като едно от изискванията за редовност на исковата молба. (По установителен иск за право на собственост и отмяна, на основание чл. 537, ал. 2 ГПК, на констативен нотариален акт за собственост, издаден по обстоятелствена проверка, с който ответникът е признат за собственик по давностно владение)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за собствеността чрез сключването на договор с ответника, а преди това – с неговите наследодатели, поради желание за запазване на добри отношения, противоречат на първоначалната теза на ищцовата страна – ако действително наследодателят на ответника е бил само формален собственик на процесния имот и е имало съгласие между него и ищците за това, привеждането на правното положение в съответствие с фактическото не би следвало да предизвика конфликт. При това, от отмяната на ограничението, въведено със ЗСГ, е изтекъл продължителен период от време, през който ищците и наследодателите на ответника са можели да превърнат твърдяната неформална устна уговорка в установено чрез договор положение. Прието е, че само въз основа на обстоятелството, че ищците фактически са използвали процесния имот за определен период от време не би могъл да бъде направен обоснован извод за наличие и на втория необходим елемент за прилагане на института на придобивната давност – намерението да се свои вещта като своя, което следва недвусмислено, ясно и категорично да е манифестирано пред невладеещите собственици и всички трети лица.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради явна необоснованост на решаващите изводи по предмета на спора, водещи до превратно приложение на закона и съществени нарушения на логическите правила при прилагане института на придобивната давност по чл. 70 ЗС.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2019

За приложението на указанията на т. 10 ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС относно прекъсването на погасителната давност по изпълнителни дела, образувани преди приемането му, съответства на общото селективно изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като е обусловил правните изводи на съда.
(Съдът си запазва правото по-нататък да прецени, дали са налице основания по чл. 292 ГПК във връзка с образуваното тълк. дело №2/2023 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на което е и въпросът, дали погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция.)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в съответствие с трайната практика на ВКС. Счита, че липсва нарушение на диспозитивното начало и липсва осъществяване на соченото общо основание по втория посочен правен въпрос. По отношение на трети и четвърти правен въпрос, е посочено, че поставените въпроси не са разрешени от въззивния съд. Иска да не се допуска касационно обжалване. Претендира разноски.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от т. решение №2/26.06.2015 г. по т. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?