Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 20 ЗЗД

Чл. 20. При тълкуване на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Задължен ли е въззивният съд при постановяване на своето решение да обсъди всички доводи и възражения на страните и всички събрани във връзка с тях доказателства, както и да изложи свои собствени мотиви по предмета на спора? (По иск за неоснователно обогатяване)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

не отговаря на общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК съобразно разясненията по т., 1 ТР №******г. на ВКС-ОСГТК да е обусловил правните изводи на въззивния съд, тъй като последните не се основават на извършено съгласно чл. 20 ЗЗД тълкуване на неясни или противоречиви уговорки, а тезата на ищеца за наличието на препращане в спорния чл. 10.1е отречена с оглед липсата на такова препращане в текста на клаузата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, въведени по реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са: „1. Важат ли ограниченията на чл. 6 Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и по отношение на договорите за потребителски кредити, сключени с банките, за периода от 13.03.2020 г. до 9.04.2020 г. и как следва да се процедира в този случай при предприети действия по фингирано връчване чрез залепване на уведомление един ден преди това – 12.03.2020 г.? Приложими ли са в този случай чл. 3, т. 1, предл. първо относно спиране на течението на срокове по изпълнителни производства и чл. 4., ал. 1, т. 1 от посочения закон за удължаване с един месец от отмяна на извънредното положение на сроковете, определени в закон извън тези по чл. 3/относно залепването на уведомление по чл. 47 ГПК/ и как следва да се процедира в тези случаи?; 2. Когато в договор за потребителски кредит /чл. 11.1. от процесния договор/ е декларирано, че на страните /кредитополучател/съдлъжник/ е предоставена предварително в достатъчен срок преддоговорна информация, това достатъчно ли е да удостовери и докаже този факт /чл. 5 ЗПК/?; 3. Отговаря ли на изискването на чл. 10, ал. 1 ЗПК да е сключен по ясен и разбираем начин договор за потребителски кредит, от чиито клаузи не може да се установи на какво основание е възникнала пасивната солидарна отговорност на съдлъжник по смисъла на чл. 121 ЗЗД и сл., наред с тази на съдлъжника кредитополучател?“

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се извършва вписване на договор по чл. 192 ЗУТ за учредяване на право на преминаване при действащата персонална система на вписванията, за да бъде той противопоставим на последващи приобретатели на имота?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„1. Следва ли съдът при тълкуване на договора да издири действителната обща воля на страните, като приложи всички принципи за тълкуване съгласно чл. 20 ЗЗД?; 2. Правото на поръчващия в случай на недостатъци на вещта по чл. 265, ал. 2 ЗЗД, аналогично на правото на купувача по чл. 195 ЗЗД, погасява ли се с изтичането на сроковете по чл. 265, ал. 3 ЗЗД?; 3. Ползва ли се решение по частично уважен насрещен иск със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното право спрямо заявения с основния иск пълен размер на вземането, произтичащо от същото право?; 4. Следва ли въззивният съд при постановяване на решението да обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, както и да мотивира защо не кредитира показанията на част от свидетелите? Следва ли въззивният съд да се произнесе по спорния предмет на делото, след като прецени всички относими доказателства и обсъди въведените от страните доводи и възражения?“ Касационният жалбоподател поддържа, че поставените въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, като се позовава: по въпроса по т. 1 – на противоречие с решение №81 от 07.07.2009 г. по т. д. №761/2008 г., I т. о., решение №121/27.09.2013 г. по т. д. №621/2012 г., I т. о., решение №129 от 12.07.2013 г. по т. д. №558/2012 г., ІІ т. о., решение №170 от 15.10.2013 г. по т. д. №595/2012 г., ІІ т. о., решение №502/26.07.2010 г. по гр. д. №222/2009 г., ІV г. о. и др.; по въпроса по т. 2 – на противоречие с решение №586/21.06.2007 г. по т. д. №227/2007 г., решение №131 от 3.12.2010 г. по т. д. №890/2009 г., I т. о. и решение №48/29.07.2019 г. по т. д. №1213/2018 г., I т. о.; по въпроса по т. 3 – на противоречие с ТР №3/22.04.2019 г. по тълк. д. №3/2016 г. на ОСГТК на ВКС и решение №53 от 14.05.2021 г. по т. д. №2859/2019 г., ІІ т. о.; по въпросите по т. 4 – на противоречие с решение №194 от 02.07.2012 г. по гр. д. №92/2012 г., ІІ г. о., решение №28 от 06.03.2019 г. по т. д. №205/2018 г., II т. о., решение №212/01.02.2012 г. по т. д. №1106/2010 г., II т. о., решение №202/21.12.2013 г. по т. д. №866/2012 г., I т. о., решение №17 от 18.02.2021 г. по гр. д. №2253/2020 г., III г. о. и др. Обосновава очевидната неправилност на въззивния акт с препращане към доводите в касационната жалба за допуснати от въззивния съд съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на въззивния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

За задълженията на въззивния съд при постановяване на въззивното решение в контекста на довод за необсъждане от съда на оплакване във въззивната жалба за непълнота на доклада на първоинстанционния съд поради липса на разпределение на доказателствената тежест след извършено от ищеца уточнение на предавения иск.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

123223 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право