Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил, като нуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад?Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства и може ли пълното доказване да се осъществява чрез всички допустими от ГПК доказателствени средства?
Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността ѝ?
Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Длъжен ли е съдът да постанови акта си след анализ на представените по делото доказателства в съвкупност, а не изолирано и на тази база да обоснове крайните си изводи; за това може ли съдът да изненадва страните с решението си и едва с него да посочва, кои въпроси са съществени за спора и кои от тях са били спорни и за това може ли въззивният съд да постанови решението си въз основа на факти, които не са били наведени от страните в производството?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Има ли задължение въззивният съд да изпълни изискването на чл. 235 ГПК, ал. 2 и ал. 4 като изложи мотиви, в които да обсъди твърденията на ищеца, въведени в исковата молба и неоспорени от ответника и доказателствата, за да обоснове решението си на приетите за установени обстоятелства по делото и изводите му в тази насока да намерят отражение в мотивите на въззивното решение?
Достатъчно ли е за доказване на предпоставките по чл. 152 ЗЗД, установяването по делото на поредица от кумулативно дадени обстоятелства-индиции (косвени доказателства) или доказването по този иск става само с главни (преки) доказателства?
(По иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, във връзка с чл. 152 ЗЗД, за прогласяване на нищожността на сключения между страните договор за продажба на апартамент)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задълженията на въззивния съд при постановяване на решението да изложи собствени мотиви като с оглед предмета на спора анализира относимите доказателства в тяхната съвкупност и обсъди релевантните доводи и възражения на страните. (По иск на основание чл. 694 ТЗ)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си? (По иск на основание чл. 108 ЗС за признаване за установено, че ищците са собственици на североизточната част от поземлен имот, представляващ дворно място и за осъждане на ответниците да им предадат владението върху тази част от имота)ч

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно пътнотранспортното произшествие, да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и правнорелевантните факти, от които да изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи и във връзка с това трябва ли съдът в мотивите си да обсъди поотделно и в съвкупност всички събрани по делото доказателства, относими към релевантните за спора факти и да изложи мотиви защо кредитира едни доказателства, а отхвърля други?

В кои случаи допуснатото от пострадалия при пътнотранспортно произшествие нарушение на установените правила води до съпричиняване на вредоносния резултат по реда на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и при направено възражение за наличието на такова как се разпределя доказателствената тежест между страните в производството и въз основа на какви критерии следва да се определи размера на съпричиняването?

Предвидените лимити за отговорността на застрахователите по риска “гражданска отговорност“ на автомобилистите могат ли да служат като критерий при определянето на социално икономическата обстановка в страната и за ориентир за стандарта на живот?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

Следва ли въззивният съд да извърши самостоятелен анализ на всички доказателства по делото, сочени от страните като относими към защитните им тези в процеса, да обсъди поддържаните във връзка с тях доводи и възражения и след като изгради свои собствени фактически и правни констатации, да даде самостоятелно разрешение на правния спор, с който е сезиран? (По отрицателен установителен иск във връзка с договор за прехвърляне на право на строеж)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно дължимата от страна на съда преценка на доказателствата по спора и на доводите и възраженията на страните: следва ли въззивният съд да обсъди в мотивите си всички заявени и поддържани във въззивната жалба оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното първоинстанционно решение? (По отрицателен установителен иск на основание чл. 439 ГПК против „Банка ДСК“ АД, правоприемник на „Експресбанк“ АД, за недължимост на суми, предмет на изпълнително дело)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди и да изложи мотиви по всички доказателства и твърдения на страните-поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК?

За критериите, които съдът следва да съобрази, изпълнявайки служебното си задължение да защити интереса на децата при определяне на режима на лични отношения.

За задължението на съда да постанови решението си като съблюдава интересите на детето.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

В случаите, в които се установи, че са налице измерени количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на средството за търговско измерване и операторът на съответната мрежа начислява измереното количество след монтажа на средството за търговско измерване количество електрическа енергия в тези регистри, когато периода от монтажа до демонтажа обхваща повече от три календарни години, при своевременно отправено възражение от длъжника (страна по договора) за изтекла погасителна давност спрямо това вземане по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД, същото би ли било основателно и следва ли съда за периода на корекцията в частта за давността да я приложи? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)