Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 30 ЗН

Чл. 30. (1) Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.
(2) Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по опис.

чл. 30 ЗН

Чл. 30. (1) Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.
(2) Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по опис.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Недопустимо ли е въззивното решение с оглед приетия от съда предмет на спора, в който наред с исковете по чл. 30, ал. 1 ЗН и искът за допускане на съдебна делба на процесните имоти, е включен и иск за установяване правото на собственост на посочения гара?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Как се определя масата по чл. 31 ЗН при заявено искане за намаляване на частно завещателно разпореждане; какво имущество се включва в нея и към кой момент се оценява?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

пети и шести са обосновани с възприетото по отношение на доказателствената сила на приетото като писмено доказателство заявление на касатора до КПКОНПИ. Въпросите са обуславящи, но не са разрешени в противоречие с установената съдебна практика.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

като общо основание за допускане на касационното обжалване в смисъла на разясненията на това понятие в т. 1 на ТР №1 от 19.02.2010 год. на ОСГТК на ВКС. Начинът на поставяне на тези въпроси в изложението на касатора са израз на собственото му разбиране за предявяване от наследник на искове за нищожност на завещание и за възстановяване на запазената му част от наследство в определена последователност, като втория и третия въпроси дори и не са обсъждани от въззивния съд, поради което по отношение на последните два въпроса не е налице общото основание за селекция по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Настъпил факт след образуване на делото и липсата на кумулативна предпоставка от посочените в чл. 78, ал. 2 ГПК (да не е дал повод ответника за иска), са обусловили извода на въззивния съд, че няма основание да се ангажира отговорността на ищеца за направените от ответника разноски при оттегляне на иска в случая, който извод кореспондира с практиката на ВКС по приложението на чл. 78, ал. 2 ГПК. Последователна е практиката на ВКС, че когато оттеглянето или отказът от иска са извършени поради новонастъпили обстоятелства /след подаване на исковата молба/, е от значение извънпроцесуалното поведение на ответника за преценката на кого следва да се възложат разноските при прекратяване на делото, като в такива случаи се съобразява и нормата на чл. 78, ал. 2 ГПК – дали ответникът е признал иска и дали е дал повод за завеждане на делото- в този смисъл е както посочената от въззивния съд практика на ВКС, така и определение №238/27.05.2021 г. по ч. т. д. №854/2021 г. на ІІ-ро т. о., определение №843/17.11.2014 г. по ч. гр. д. №6176/2014 г. на ІV-то г. о., определение №300/20.04.2012 г. по ч. гр. д. №245/2012 г. на ІV-то г. о., определение №626/20.08.2012 г. по ч. гр. д. №275/2010 г. на ІV-то г. о., определение №277/14.05.2014 г. по ч. гр. д. №2432/2014 г. на I-во г. о. В практиката на ВКС се приема още, че спорът за действителността на завещателно разпореждане по чл. 42 ЗН (или унищожаемост по чл. 43 ЗН) се явява преюдициален спрямо иска за възстановяване на запазена част от наследството, иска за делба (ако възражение за нищожност на завещанието не е заявено по реда на чл. 343 ГПК), също и иска за собственост, но от това не следва извод, че предявяването на иска по чл. 30, ал. 1 ЗН е недопустимо да става преди да се предяви иска за нищожност на завещание, за делба, или за собственост по чл. 108 ЗС/или чл. 124 ГПК/, такова изискване не е предвидено в чл. 30 ЗН, и трайната практика на ВКС приема, че предявяването на иска по чл. 42 ЗН е предпоставка за спиране на съдебните производства по тези искове, а не за тяхната недопустимост или преждевремнно предявяване. Нормата на чл. 30 ЗН е ясна, по приложението й, както и по чл. 78, ал. 2 и ал. 4 ГПК, е формирана съдебна практика, която не се нуждае от промяна или осъвременяване, което изключва и наличието на допълнителната предпоставка за селекция по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Соня Найденова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК: от кой момент се погасява по давност правото по чл. 30 ЗН в хипотезата, при която запазената част е накърнена чрез дарение, а правото е упражнено от наследници по право на заместване по чл. 10, ал. 1 ЗН, които не са разполагали с акт за смърт на възходящия, когото заместват.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

въззивният съд на свой ред е достигнал до различни изводи от тези на първоинстанционния съд, по отношение приложението на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 ЗН в хипотеза, в която и двете страни по иска за възстановяване на запазена част от наследството са призовани към наследяване наследници. В този случай е съобразил, че при връщане на дарения имот в наследството всички наследници получават своята идеална част от него съобразно полагащите им се квоти. Надарените имат право да получат цялата стойност на разполагаемата част от наследството, но тъй като в качеството си и на наследници, те ще получат част от нея съобразно квотата си в наследството като последица от връщане на имота в него, то в производството по чл. 36, ал. 1 ЗН следва да им се присъди само припадащата се на ищеца по чл. 30 ЗН разполагаема част от наследството, която в случая е определил като 1/2 от нейната стойност – 42 885,99 лв., а именно сумата 21 443 лв. Поради несъвпадане на този краен извод с достигнатия от районния съд, окръжният е отменил постановеното първоинстанционно решение в частта за разликата от 21 443 лв. до присъдените 31 115 лв.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Соня Найденова

12356 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право